Praise of the Twenty-One Taras |+| 二十一度母禮讚文

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display:

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文.
Gosok Rinpoche Recites Praise to 21 Tara (loop) || 果碩仁波切唸誦二十一度母禮讚文
༄༅།།ཨོཾརྗེ་བཙུན་མའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། 皆尊麻 帕麻 卓麻拉 洽策洛 頂禮尊聖救度母 om je tsun ma pak ma drol ma la chakt sal lo Om I prostrate to the noble lady Tara, transcendent liberator.
རྩ་བའིསྔགསཀྱིསབསྟོད་པའདིདང་།། 紮威 雅棋 堆巴 迪堂 此乃贊頌根本 Tsa we ngak kyi to pa di dang I praise with this root mantra vậy đây là lời tán dương chân ngôn của Ngài, ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག 恰擦 哇尼 尼休 紮基 禮敬文共二十一 chak tsal wa ni nyi shu tsa chik and pay homage twenty one times. đảnh lễ Đức Độ Mẫu, 21 lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *