Praise of the Twenty-One Taras |+| 二十一度母禮讚文

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display:

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文.
Table of Contents || 目錄
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Table of Contents || 目錄
   Add a header to begin generating the table of contents

   Gosok Rinpoche Recites Praise to 21 Tara (loop)

   || 果碩仁波切親誦二十一度母禮讚文

   ༄༅། །སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལཉི་ཤུརྩགཅིག་གིས་བསྟོད་པ།།

   Praise of the Twenty-one Taras

   二十一度母禮讚文

   21 Thi Kệ Xưng Tán Tara

   ༄༅།།ཨོཾརྗེ་བཙུན་མའཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 皆尊麻 帕麻 卓麻洽策洛 頂禮尊聖救度母 OM je tsun ma pak ma drol ma la chak tsal lo OM I prostrate to the noble lady Tara, transcendent liberator. OM – Kính lạy đấng Quan Âm Phổ Độ Mẫu tôn kính.

   In this Praise of 21 Taras, we pay homage to her outer Nirmanakaya or manifested aspects as well as her inner Sambhogakaya and Dharmakaya qualities. We prostrate to the holy body, holy speech and holy mind of Tara with our body, speech and mind.

   Tara is the mother of all Buddhas. She was born from the compassionate tears of Avalokitesvara. Two tear drops became lotus flowers, then transformed to Green Tara and White Tara, then they manifested into different forms and names as Twenty One Taras.

   Her charm, beauty and youthful form shows her complete liberation with wisdom and bodhicitta.

   She wears silk garments and jewel ornaments revealing her complete enlightened qualities and activities.

   She sits in the centre of an aura of light on a moon cushion (representing bodhichitta) above a lotus seat (representing renunciation), with left leg bent (representing her realization of emptiness) and right leg extended on top of a lotus flower (indicating her bodhichitta, as she is ready to help all sentient beings). 

   Her right hand is in Varada mudra (arm down, palm facing out and fingers down), indicating ordinary and sublime accomplishments. She often holds a treasure vase in various colours.

   Her left hand is in the mudra of bestowing refuge in the three jewels (thumb and ring finger touching with other fingers pointing up) representing Buddha, Dharma and Sangha.  Her left thumb and ring finger hold the stem of a lotus or utpala flower (indicating her realization has fully bloomed). Usually, there is a different dharma implement above the flower for each Tara.

   In her heart a green TAM ཏཱཾ syllable radiates light.

   With pure faith and strong motivation, by relying on Tara, through the union of wisdom and method, through realization of emptiness and bodhicitta, we can pacify inner and outer obstacles, accumulate merits, gather favourable conditions to quickly achieve enlightenment for the benefits of all beings. 

   Practicing the peaceful aspects of Tara is especially effective during the day, while practicing the wrathful aspects is effective at night.

   二十一度母禮讚文,以身語意頂禮度母化身報身法身功德

   度母觀世音菩薩慈悲眼淚所生,先變成了兩朵蓮花,出現綠度母和白度母。又顯現為二十一尊度母

   度母是諸佛事業的化現,更是諸佛之母,呈少女狀度化眾生,面容慈祥莊嚴(代表圓滿解脫),一面二臂,身穿天衣,瓔珞珠寶裝飾(代表圓滿事業功德),心間當字 ཏཱཾ 放射綠光,坐於蓮花座(代表出離心)、月輪(代表菩提心)之上,左腿屈表達空性,不住於輪迴,右腿伸踏蓮花上,代表她的大悲心,準備好隨時幫助眾生。 

   度母右手結施勝印,執持各色寶瓶,左手胸前結三寶印,象徵賜予皈依,捻蓮花/烏巴拉花,表示她已十度波羅蜜圓滿全覺悟,花上有各種法器。

   恭敬、虔誠、清凈、如法修持度母能快速得到度母加持增長菩提心智慧,積集無量功德善業,消除一切內外恐懼及魔障。

   1 སྒྲོལ་མམྱུར་མ་དཔའ་མོ 奮迅救度母 / 速應勇度母 Tara Nyurma Palmo, Swift and Courageous

   ཕྱག་འཚལསྒྲོལ་མམྱུར་མ་དཔའ་མོ།། 洽策 卓麻 紐麻 巴摩 頂禮救度速勇母 Chak tsal drol ma nyur ma pa mo Homage to Tara swift and fearless, Kính lạy Đức Độ Mẫu, bậc đại hùng thần tốc, སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིགགློགདང་འདྲ་མ། 間尼 給吉 洛當 札麻 目如電光剎那照 Chen ni ke chik lok dang dra ma With eyes like a flash of lightning, ánh mắt như tia chớp, འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོནཆུ་སྐྱེསཞལ་གྱི། 吉滇 孫棍 秋皆 協吉 三世界尊淚所生 Jig ten sum gon chu kye shal gyi Lotus-born in an ocean of tears đản sinh từ nhụy sen, của Quan Âm Đại Sĩ, གེ་སརབྱེ་བལས་ནི་བྱུང་མ། 給沙 皆哇 雷尼 炯麻 蓮花蕊開現端顏 ge sar je wa le ni jung ma Of Chenresig, three worldsprotector. trổ từ giọt nước mắt, là đấng đại cứu độ, của cả ba thế giới.

   Fearless Heroic Lady of Glory swiftly removes all demons, afflictions, obstacles, fears and sufferings with her bodhicitta, liberating all beings out of samsara without delay. 

   Tara was borned from the tears of Avalokitesvara, saviour of the three worlds (desire realm, form realm and formless realm)

   She is red with a wrathful smile. Her wisdom eyes are like lightning, comprehend all instantly. Her right hand holds the red vase that subjugates. On her left, above the lotus flower, there is a right turning conch, symbolizing the pure awakening sound of dharma.

   奮迅度母身紅色,怒為態,慧眼如閃電,一剎那照見世間及出世間一切,右手執持紅瓶,左手蓮花上有右旋法螺,象徵純淨妙音

   度母三世界尊觀音眼淚所生,三界欲界色界無色界

   度母勇猛最快速賜予成就,如法修持能自在懷愛有情增長菩提心,消除一切恐懼及魔障。

   2 སྒྲོལ་མའོད་དཀར་ཅན 月色白度母 / 大寂靜母 / 秋季皓月度母 Tara, White as the Autumn Moon / Sarasvati

   ཕྱག་འཚལསྟོན་ཀའི་ཟླ་བཀུན་ཏུ།། 洽策 敦給 達哇 棍杜 頂禮秋宵無垢 Chak tsal tonke da wa kun tu Homage to you whose face is like Kính lạy Đức Độ Mẫu, khuôn mặt ngài tròn đầy, གང་བབརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། 岡哇 加尼 則貝 協麻 百聚圓滿容顏母 gang wa gya ni tsek pe shal ma One hundred autumn moons gathered như trăm vầng trăng thu, སྐར་མསྟོང་ཕྲགཚོགས་པརྣམསཀྱིས 嘎麻 東察 措巴 南吉 如千星宿俱時聚 kar ma tong trak tsog pa nam kyi And blazes with the dazzling light tỏa rạng ngời ánh sáng, རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབའབར་མ། 拉杜 切威 我拉 巴麻 殊勝威光熠射母 rab tu che we orab bar ma Of a thousand constellations. của hàng ngàn thiên hà.

   Lady of Supreme Peace with mirror like wisdom, is brilliant white as one hundred autumn moons and shining like a thousand stars, defeating diseases and evil spirits; dispelling darkness and ignorance

   Her right hand holds the pacifying white vase to increase lifespan and merits. Her left hand holds a lotus flower with a mirror marked with the syllable HRIM, radiating wisdom lights in all directions, purifying our mind stream, so we can perceive the ultimate luminosity and realize the wisdom of emptiness.

   In Sanskrit, she is Sarasvati, the Melodious Liberator. She is also known as the knowledge giver.

   大寂靜度母身色潔白輝煌,臉容如百個中秋夜滿月、千顆星般明亮,遠離雲、煙、塵惡

   度母右手持白瓶,止息病魔障礙和內心苦痛、抵制邪氣病毒,延長壽命。左手蓮花上有放光智慧镜,消除黑暗及無明

   度母也稱為七眼佛母,和妙音天女是同一本體。

   3 སྒྲོལ་མགསེར་མདོག་ཅན 紫磨金色母 / 金光度母 Tara, Golden Coloured

   ཕྱག་འཚལགསེརསྔོ་ཆུ་ས་སྐྱེསཀྱིས།། 洽策 色我 秋內 皆吉 頂禮金藍水中生 Chak tsal ser ngo chu ne kye kyi Homage to you, born from a gold-blue lotus, Kính lạy Đức Độ Mẫu, màu vàng tỏa ánh biếc, པདྨསཕྱག་ནི་རྣམ་པརབརྒྱན་མ། 貝美 洽尼 南巴 間麻 蓮花手中嚴飾母 Pe me chak ni nam par gyen ma Hands adorned with lotus flowers, tay trang nghiêm sen quý, སྦྱིན་པབརྩོན་འགྲུསདཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། 今巴 尊主 嘎土 西哇 布施精進難行靜 Jin pa tson dru ka tub shi wa Essence of giving, effort, and ethics, Ngài là bậc hiện thân, hàng phục mọi khổ hạnh, བཟོད་པབསམ་གཏནསྤྱོད་ཡུལཉིད་མ། 索巴 三滇 覺友 尼麻 忍辱禪定行境母 zo pa sam ten cho yul nyi ma Patience, concentration, and wisdom. của mọi hạnh siêu việt: bố thí và tinh tấn, nhẫn nhục và an định.

   Golden Lady of Good Fortune increases life, enjoyment and merits through completion of the six perfections (generosity, virtue, patience, perseverance, concentration, wisdom). 

   She is yellow in color. Her left hand holds a lotus flower with wish fulfilling gems. Her right hand holds the yellow vase that increases wisdom, merits and wealth, removes ignorance, suffering and disasters.

   黃金度母六波羅蜜多 (布施持戒忍辱精進禪定般若) 證得果位,度化眾。 

   度母身色金黃,左手蓮花上有如意寶,右手持如意寶瓶增長壽命、自在、受用,賜予長壽、福德、財富,消除愚痴、痛苦及災難。

   4 སྒྲོལ་མ་དེ་བཞིནགཤེགས་པགཙུག་ཏོར་ཅན 頂髻尊勝母 / 頂髻勝利度母 Tara, Crown Jewel of the Tathagatas / Usnisavijaya

   ཕྱག་འཚལདེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར།། 洽策 迭新 協貝 祖多 頂禮猶如佛頂髻 Chak tsal de zhin shek pe tsuk tor Homage to you who crowns all Buddhas, Kính lạy Đức Độ Mẫu, Như Lai thắng đảnh, མཐའ་ཡསརྣམ་པར་རྒྱལ་བསྤྱོད་མ། 他耶 南巴 皆哇 覺麻 勝伏一切行境母 ta ye nam par gyal wa cho ma Whose action subdues without limit; hàng phục vô lượng ma, མ་ལུསཕ་རོལ་ཕྱིན་པཐོབ་པའི། 麻呂 帕若 青巴 透貝 無餘波羅密多行 ma lu pa rol chin pa tob pe Attained to every perfection, Viên mãn tất cả hạnh ba la mật, རྒྱལ་བའི་སྲསཀྱིསཤིན་ཏུབསྟེན་མ། 皆威 色吉 新杜 滇麻 圓滿佛子所依母 gyal we sek yi shin tu ten ma On you the bodhisattvas rely. Ngài là chốn nương dựa, của hết thảy những người con Phật Thế Tôn.

   Lady of Complete Victory over all non-virtue and afflictive emotions, she embodies all positive qualities, overcoming all disharmonious and unfavourable conditions and opposing forces, purifying negativities for protection from lower rebirth.

   Even bodhisattvas who have achieved the ten bhumis can rely on her to complete the ten perfections on the path to enlightenment.

   She is the crown jewel of the Tathagatas, yellow in colour, holding the immortality nectar vase that revitalizes, rejuvenates and grants the highest life and attainments.

   頂髻(最高貴)度母身黃色,和尊勝佛母是同一本體,手持長壽寶瓶,盛滿無死甘露,恢復增強活力,遣除眾生煩惱、貧窮和不順。

   度母能勝伏一切世間和出世間輪迴涅槃的一切逆、怨敵和魔軍。一地到十地的所有菩薩都依止度母圓滿十波羅蜜

   5 སྒྲོལ་མཧཱུཾསྒྲ་སྒྲོགས་མ 音杜達母 / 發度母 Tara, Resounding with Hum / Kukukule

   ཕྱག་འཚལཏུཏྟཱ་རཧཱུྃཡི་གེ 洽策 杜達 拉 伊給 頂禮達拉 Chak tsal tut ta ra hung yi ge Homage to you whose TUTTARA and HUM Kính lạy Đức Độ Mẫu, TUTTARA và HUM, འདོདདངཕྱོགསདངནམ་མཁའ་གང་མ། 德當 秋當 南卡 岡麻 遍及欲方虛空母 Do dang chok dang nam kha gang ma Fill the realms of desire, form, and space. hai chủng tự nhiệm màu, rót đầy ba cõi: Dục, Sắc và Vô Sắc, འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབསཀྱིསམནན་ཏེ། 吉滇 敦波 夏吉 內迭 蓮足遍履七世界 Jig ten dun po shab kyi nen te You crush seven worlds beneath your feet chân Ngài trấn đạp cả bảy thế giới, ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ 呂巴 美巴 固巴 女麻 悉能無餘勾召母 Lu pa me par guk par nu ma And have power to call all forces. nhiếp thọ chúng sinh hữu tình không sót một ai.

   The Resounding Hum ཧཱུྃ All Knowing Tara, Kurukulle in Sanskrit, fulfills attraction activities, subjugates and summons with her bodhicitta and wisdom

   The sounds from Hum and rainbow lights from her mantra garland fill the seven realms (five desire realms, form realm and formless realm), transforming pains and cause of pains in samsara to joy, obstacles to favourable conditions, dualistic consciousness to buddha mind.

   Her body is red-yellow, semi-wrathful, holding a red vase that ravishes. Her left hand holding a lotus flower with bow and arrow, destroying arrogance and pride. Her feet trample all beings for their benefits.

   度母作明佛母是同一本體,怒態消除心,右手持紅瓶,左手蓮花上有弓箭,賜予權勢懷攝力,號召一切眾生,雙足壓伏一切邪魔外道。 “ཧཱུྃ 代表大悲菩提心,“杜達拉”代表無空性智慧音和光明傳遍七界(五欲界色界無色界)。

   6 སྒྲོལ་མའཇིག་རྟེན་གསུམརྒྱལ་མ 帝梵恭奉母 / 勝三界度母 Tara, Victor Over the Three Worlds