Learn common Tibetan Phrases || 學習藏語

This page is under construction

EnglishTibetan Chinese
Helloབཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགསtashi delek吉祥如意
Good morningསྔ་དྲོ་བདེ་ལེགསnga-to delek早上好
Good afternoonཕྱི་དྲོ་བདེ་ལེགསchito delek下午好
Good eveningདགོང་དྲོ་བདེ་ལེགསgong-to delek晚上好
Good nightགཟིམ་ལཇག་གནང་དགོསsim-jah nahng-go晚安
How are you?ཁྱེད་རང་སྐུ་གཇུགས་བདེ་པོ་ཡིན་པསkayrang kusu debo yimbay你好嗎
Sorryཀོང་དགསtujay-chay抱歉
Thank youཐུགས་རྗེ་ཆེku-chi謝謝
Goodbye (by person leaving)ག་ལེར་ཕེབསkha-leh phe再見(離開的人)
Goodbye (by person staying)ག་ལེར་བཞུགསkha-leh shu再見(留下來的人)
It’s time to goད་འགྲོ་རན་ཤགta do-ran-sha該走了
we had a good timeང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་བྱུངnga-tso kyipo chung我們度過了愉快的時光
See you tomorrowསང་ཉིན་མཇལ་ཡོངsânyi jay-yong明天見
See you laterརྗེས་མ་མཇལ་ཡོངjema jay-yong回頭見
Please come againཡང་སྐྱར་ཕེབས་རོགས་གནངyâng-kya pheb-ro-nang歡迎再來
What is your name?སྔdelek
My name is …སྔdelek
Where are you from?སྔdelek
I am from …སྔdelek
Pleased to meet youསྔ་delek
Have a nice dayསྔ་delek
Have a good tripསྔ་delek
Please speak more slowlyསྔ་delek
Please say that againསྔ་delek
Do you speak Tibetan?སྔ་delek
Yes, a littleསྔ་delek
How much is this?སྔ་delek
Where is the toilet?སྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek