Learn common Tibetan Phrases || 學習藏語

This page is under construction

EnglishTibetan Chinese
Helloབཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགསtashi delek吉祥如意
Good morningསྔ་དྲོ་བདེ་ལེགསnga-to delek早上好
Good afternoonཕྱི་དྲོ་བདེ་ལེགསchito delek下午好
Good eveningདགོང་དྲོ་བདེ་ལེགསgong-to delek晚上好
Good nightགཟིམ་ལཇག་གནང་དགོསsim-jah nahng-go晚安
How are you?ཁྱེད་རང་སྐུ་གཇུགས་བདེ་པོ་ཡིན་པསkayrang kusu debo yimbay你好嗎
Sorryཀོང་དགསtujay-chay抱歉
Thank youཐུགས་རྗེ་ཆེku-chi謝謝
Goodbye (by person leaving)ག་ལེར་ཕེབསkha-leh phe再見(離開的人)
Goodbye (by person staying)ག་ལེར་བཞུགསkha-leh shu再見(留下來的人)
It’s time to goད་འགྲོ་རན་ཤགta do-ran-sha該走了
we had a good timeང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་བྱུངnga-tso kyipo chung我們度過了愉快的時光
See you tomorrowསང་ཉིན་མཇལ་ཡོངsânyi jay-yong明天見
See you laterརྗེས་མ་མཇལ་ཡོངjema jay-yong回頭見
Please come againཡང་སྐྱར་ཕེབས་རོགས་གནངyâng-kya pheb-ro-nang歡迎再來
What is your name?སྔdelek
My name is …སྔdelek
Where are you from?སྔdelek
I am from …སྔdelek
Pleased to meet youསྔ་delek
Have a nice dayསྔ་delek
Have a good tripསྔ་delek
Please speak more slowlyསྔ་delek
Please say that againསྔ་delek
Do you speak Tibetan?སྔ་delek
Yes, a littleསྔ་delek
How much is this?སྔ་delek
Where is the toilet?སྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek
Goodསྔ་delek

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *