Yellow Manjushri Short Sadhana || 聖黃文殊菩薩簡修法

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文

重要: 未得灌頂者請勿下載修誦。 請勿轉發給沒有得到灌頂的人。

Important: Please do not read, practice or download if you did not receive empowerment. Please do not forward to others who have not received empowerment.

下載 PDF 法本 || Download PDF Sadhana

重要: 未得灌頂者請勿下載修誦。 請勿轉發給沒有得到灌頂的人。

Important: Please do not read, practice or download if you did not receive empowerment. Please do not forward to others who have not received empowerment.

 

༈ འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།།

聖黃文殊菩薩簡修法

Yellow Manjushri Short Sadhana

..


༄༅།།སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།།

歸依發心 Refuge and Bodhicitta Quy Y và Phát Bồ Đề Tâm

(3x)
༄༅། །སངས་རྒྱསཆོསདངཚོགས་ཀྱི་མཆོགརྣམས་ལ།། 桑皆 卻當 措吉 秋南拉 諸佛正法眾中尊 Sangye cho dang tshog kyi chog nam la In the Buddha, the Dharma and the Supreme Sangha, Nơi Phật, Pháp và Tăng, བྱང་ཆུབབར་དུབདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།། 江秋 巴杜 達尼 加蘇企 直至菩提歸依 jangchub par dou dak ni kyab su chi I take refuge until I attain enlightenment, Con xin quy y, cho đến khi đạt đến giác ngộ,བདག་གིསསྦྱིན་སོགསབགྱིས་པའདི་དག་གིས།། 達給 今索 吉巴 迪達給 我行施等諸善根 Dak gyi chin sok gyi bey tsok name gyi Through the accumulation of merits of practicing generosity and other perfections, Nương nhờ công đức tu tập hạnh bố thí và các hạnh ba la mật khác, འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིརསངས་རྒྱསའགྲུབ་པར་ཤོག 卓拉 遍企 桑皆 主巴修 為利有情願成佛 dro la pen chir sangye drub par shog may I realize Buddhahood in order to benefit all beings. Xin nguyện trọn thành Phật đạo để cứu độ chúng sinh.

 

༄༅།།ཞེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ།། 四無量心 The Four Immeasurables Tứ Vô Lượng Tâm

(3x)
སེམས་ཅནཐམས་ཅདབདེ་བ་དངབདེ་བའི་རྒྱུདང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག 森間 湯皆 迭哇迭威久滇巴久吉 願諸有情具足安樂及安樂因 Semchen tamche de wa dang de we gyu dang den par gyur chik May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. Nguyện cho chúng sinh đều được an lạc và nhân duyên tạo an lạc/ tạo nhân để được an vui. སེམས་ཅནཐམས་ཅདསྡུག་བསྔལདངསྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག 森間 湯皆 杜內杜內吉久當 哲哇久吉 願諸有情永離苦惱苦惱 Semchen tamche duk ngal dang duk ngal gyi gyu dang drel war gyur chik May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. Nguyện cho chúng sinh thoát mọi khổ đau và tiêu trừ nhân duyên tạo khổ đau. སེམས་ཅནཐམས་ཅདསྡུག་བསྔལམེད་པའི་བདེ་བ་དངམི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག 森間 湯皆 杜內美貝 迭哇當 米哲哇久吉 願諸有情永不舍離無苦之樂 Semchen tamche duk ngal me pe de wa dang mi dral war gyur chik May all sentient beings be inseparable from the happiness that is free from suffering. Nguyện cho chúng sinh chẳng hề lìa xa niềm hỷ lạc, tức là không phải chịu khổ đau. སེམས་ཅནཐམས་ཅདཉེ་རིངཆགས་སྡངགཉིསདང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམསལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག 森間 湯皆 內林 洽當 尼當 哲威 當紐拉 內巴久吉 願諸有情遠離愛惡親疏、住平等捨 Semchen tamche nyering chakdang nyi dang dral we tang nyom la ne par gyur chik May all sentient beings abide in equanimity, free from attachment for friends and hatred for enemies. Nguyện cho chúng sinh an trú trong tâm bình đẳng, thoát khỏi thiên kiến: tham đắm hay hận thù.

 

Praises and Request 文殊菩薩禮讚文 .


བླ་མདངམགོན་པོའཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 喇嘛檔 袞播 蔣貝央洽策洛 禮敬上師妙音 Lama dang gön po jam pel yang la chak tsel lo I bow down to the Lama and to Manjusri. གང་གིབློ་གྲོསསྒྲིབ་གཉིསསྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དགརབགསལ་བས།། 港給 洛卓 即泥 今這 尼搭 南達 饒色為 誰之智慧 離二障雲 猶如淨日極明朗 Kang gyi lo drö drip nyi trine trel nyi tar nam dak rap sel wey With your wisdom which is perfectly brilliant and pure like the sun free from the clouds of the two obscurations, ཇི་སྙེདདོན་ཀུན་ཇི་བཞིནགཟིགསཕྱིརཉིད་ཀྱིཐུགས་ཀརགླེགས་བམའཛིན།། 即涅 屯棍 即尋 昔企 匿即 突嘎 雷幫僅 所有諸義 如實觀故 胸間執持般若 Ji nye dön kün ji shin zi chir nyi kyi tuk kar lek bam dzin You perceive the whole reality exactly as it is. That is why you hold the scripture of wisdom at your heart. གང་དགསྲིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིགམུན་འཐུམསསྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི།། 港大 西貝 尊繞 麻里 門褪 讀捏 即昔偉 諸有於此 生死牢獄 無明暗覆苦所逼 Kang dak si bey tsön rar ma rik mün tuk duk ngel gui zir wey Like a mother for her only child, You care for all the multitude of beings who are tormented by the sufferings of being enshrouded འགྲོཚོགསཀུན་ལབུ་གཅིག་ལྟརབརྩེཡན་ལགདྲུག་ཅུའི་དབྱངསལྡན་གསུང་།། 卓措 棍拉 補記 搭介 演啦 主具 央滇松 眾生海中 悲同一子 具足六十韻音語 Dro tsok kün la pu chik tar tse yen lak druk chü yang den sung In the darkness of ignorance inside the prison of samsara. Your Speech endowed with sixty melodious tones, འབྲུགལྟར་ཆེར་སྒྲོགསཉོན་མོངསགཉིདསློངལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོགའགྲོལ་མཛདཅིང་།། 主搭 切卓 紐夢 匿隆 雷即 價卓 茁熱井 如大雷震 煩惱睡起 業之鐵索為解脫 Druk tar cher drok nyön mong nyi long ley ki chak drok dröl dze chin Like the thundering roar of a dragon, awakens us from the sleep of mental agitations and frees us from the iron chains of karma. མ་རིགམུན་སེལསྡུག་བསྔལམྱུ་གུཇི་སྙེདགཅོདམཛདརལ་གྲིབསྣམས 馬里 悶些 讀捏 妞故 及涅 倔熱 累即南 無明暗除 苦之苗芽 盡皆為斷揮寶劍 Ma rik mün sel duk ngel nyu gu ji nye chö dzey rel tri name You hold the sword that dispels the darkness of ignorance and cuts through all the germs of sufferings གདོད་ནསདག་ཅིངས་བཅུའི་མཐར་སོནཡོན་ཏནལྷུན་རྫོགསརྒྱལ་སྲས་་ཐུ་བོའི་སྐུ། 奪內 達井 薩具 踏孫 運滇 倫柔 傑謝 圖為故 從本清淨 究竟十地 功德身圓 佛子最勝體 Dong ney dak chin sa chü tar sön yön ten lhün dzok gyel sey thu bö ku Pure from the beginning, You have completed the ten levels (bhumis) and spontaneously perfected all qualities, Ô foremost of the Conqueror’s Sons. བཅུ་ཕྲགབཅུདངབཅུ་གཉིསརྒྱན་སྤྲསབདག་བློའི་མུན་སེལའཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད།། 居剎 居檔 居匿 簡這 達洛 門些 蔣悲央 拉杜 百一十二 相好莊嚴 除我心暗 敬禮妙吉祥 chu drak chu dang chu nyi gyen trey dak lö mün sel jam pey yang la du You who are adorned with the hundred and twelve marks of Enlightenment, I bow to You Manjusri, please dispel the darkness from my mind.

གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལུསའཆང་བ་པོ།། 宣努 洽路 強汪波 持童子形相 Sheun nü ku lü chang wa po You who have a youthful body, ཡེ་ཤེསསྒྲོན་མེརབ་ཏུབརྒྱན 也協 準美 饒度拔 智炬極熾然 ye she drön me rap tu gyen You who are perfectly adorned with the lamp of wisdom, འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ།། 吉滇 松吉 門色哇 滅除三世闇 Jik ten sum gyi mün sel wa You who dispel the darkness of the three realms, འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 江貝 央拉 梭哇迭 敬禮妙音 jam pey yang la söl wa dep to You Manjusri I make these supplications.


 

Yellow Manjurshri Mantra 黃文殊菩薩⼼咒 Thần chú Văn Thù Bồ Tát Vàng


Gosok Rinpoche Recites Yellow Manjurshri Mantra || 果碩仁波切唸誦聖黃文殊菩薩咒
༄༅ །།ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔།། དྷཱི༔ 阿日 巴紮 納迪 種子字:迪 (黃色) 至少108次,多多益善 Om A Ra Pa Tsa Na Dhi            Dhi (seed syllable (bija) yellow color.) (at least 108 recitations, as much as one can);

 

Wisdom Increasing Dharani 增長智慧陀羅尼


Gosok Rinpoche Recites Wisdom Increasing Dharani || 果碩仁波切唸誦增長智慧陀羅尼

༄༅ །།ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ཀུ་མཱ་ར་བྷུ་ཏཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ།
ཏདྱ་ཐཱཨོཾ་ཨ་ར་ཛེ། བི་ར་ཛེ། ཤུདྡྷེ། བི་ཤུདྡྷེ། ཤོ་དྷ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ་ཡ། ཨ་མ་ལེ། བི་མ་ལེ།
ནིར་མ་ལེ ཛ་ཡ་ཝ་རེ། རུ་རུ་ཙ་ལེ་ ཧཱུཾཧཱུཾཧཱུཾཕཊཕཊཕཊསྭཱ་ཧཱ།།


南摩曼殊西里耶 故嘛饒部搭雅 播第薩埵雅 嘛哈薩埵雅 嘛哈估汝 尼嘎雅
迭雅他 啊饒則 比饒則 須迭 比須迭 修達雅 比修達雅 阿嘛列 比嘛列
尼嘛列 饒雅哇熱 如如扎列 梭哈

NAMO MANDJUSHIRIYE / KUMARA BHUTAYA / BODHI SATOYA / MAHA
SATOYA / MAHA KARUNI KAYA / TAYATA / OM A RA DZE / BI RA DZE / SHU
DHE / BI SHU DHE / SHO DHA YA / BI SHO DHA YA / A MA LE / BI MA LE / NIR
MA LE / DZA YA WA RE / RU RU TSA LE / HUM HUM HUM PEY PEY PEY SOHA

Gosok Rinpoche Recites Vajrasattva 100 syllable Mantra || 果碩仁波切唸誦金剛薩埵百字明咒

ཡིག་བརྒྱ Vajrasattva Hundred Syllable Mantra 金剛薩埵百字明咒 Tụng chú Kim Cang Tát Đoả


ཨོཾབཛྲས་ཏྭས་མ་ཡ 班札 沙埵 沙麻亞  金剛勇識 Om Bendza Sato Samaya Vajrasattva’s Samaya, མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། 麻努 巴拉亞 請勿忘 Manu Palaya Protect the samaya. བཛྲས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ། 班札 沙埵 迭諾巴 金剛勇識加持 Bendza Sato Tenopa Manifest as Vajrasattva ཏི་ཥྛདྲྀ་ཌྷོམེ་བྷཱ་ཝ 迪察 知卓 美巴哇 堅固我自性 Tishta Dridho Mebhawa May you remain firm in me. སུ་ཏོ་ཥྱོམེ་བྷཱ་ཝ 蘇多 卡友 美巴哇 將喜悅我自性 Suto Kayo Mebhawa Grant me complete satisfaction སུ་པོ་ཥྱོམེ་བྷཱ་ཝ 蘇波 卡友 美巴哇 將不退我自性 Supo Kayo Mebhawa Grow within me ཨ་ནུ་ར་ཀྟོམེ་བྷཱ་ཝ 阿奴 拉多 美巴哇 不離悲護我自性 Anu Rakto Mebhawa Be loving towards me. སརྦསི་དྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ 沙哇 悉地 美巴 亞紮 一切成就我賜無餘 Sarva Siddhi Mem Prayatsa Grant me all the accomplishments, སརྦཀརྨསུ་ཙ་མེ། 沙哇 嘎麻 蘇紮美 一切事業祈賜我 Sarwa Karma Sutsame As well as all the activities ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿཀུ་རུཧཱུྃ 吉當 西利央 固如 心德賜與 Cittam Shriyam Kuru Hum Make my mind virtuous. ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ། 哈哈 哈哈 火 五智(五字表五智) Ha Ha Ha Ha Ho Syllables of the four immeasurables, the four empowerments, the four joys, and the four kāyas. Syllable of joyous laughter in them. བྷ་ག་ཝཱནསརྦཏ་ཐཱ་ག་ཏ 班嘎文 沙哇 打他嘎打 出有壞 一切如來金剛 Bhagawan Sarva Tathagata Bhagawan, who embodies all the Vajra Tathagata, བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། །བཛྲབྷཱ་ཝ 班札 麻美 木紮 班札 巴哇 對我不棄, 金剛自性 Bendza Mame Mundza, Bendza Bhawa Do not abandon me. Grant me realization of the vajra nature. མ་ཧཱ་ས་མ་ཡས་ཏྭཨཱཧཱུཾཕཊ 麻哈 沙麻亞 沙埵 勇識降服煩惱 Maha Samaya Sato Ah Hum Phet O great Samayasattva, Make me one with you.

ཉེར་གཅིགསོགསབརྗོད

Prayers 願文 .


བརྩེ་ལྡནཁྱེད་ཀྱིམཁྱེན་རབའོད་ཟེརགྱིས།། 這滇 切記 千繞 哦色幾 具悲尊以智慧 Tse den kye ki kyen rap ö ser gyi You who are full of compassionate love, བདག་བློའི་གཏི་མུགམུན་པརབབསལ་ནས།། 達洛 第目 門巴 饒設內 淨除我心愚痴暗 dak lö ti muk mün pa rap sel ney please perfectly dispel the darkness of ignorance of my mind with the radiance of your supreme wisdom, བཀའདངབསྟན་བཅོསགཞུང་ལུགསརྟོགས་པ་ཡི།། 嘎檔 滇就 雄路 舵巴伊 一切經綸悉通達 Ka dang ten chos shung luk tok pa yi and please grant me the brightness of intellect བློ་གྲོསསྤོབས་བའི་སྣང་བསྩལ་དུ་གསོལ།། 洛卓 播為 囊哇 這讀梭 智辯光明祈賜予 lo drö pob wey nang wa tsel du söl that understands the scriptures of the Words of the Buddha and the treatises (sastras)
དགེ་བའདི་ཡིསམྱུར་དུབདག 給哇 迪伊 紐度達 今茲虔修諸功德 Ge wa di yi nyur du dak By the power of these virtues, འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་འགྲུབགྱུར་ནས།། 蔣貝 央我 主久內 成就真實妙音 Jam pel yang ngö drup gyur ney may I quickly obtain the achievments of Manjusri འགྲོ་བགཅིགཀྱངམ་ལུས་པ།། 卓哇 吉江 麻呂 所有眾生無一餘 Dro wa chik kyang ma lü pa And then, may I also establish in this state དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག 迭伊 沙拉 果巴修 盡安之爾剎土中 de yi sa la gö par sho all the beings without exception.

 

迴向 Dedications Hồi hướng


དུས་གསུམགཤེགས་པའི་རྒྱལ་བཐམས་ཅདཀྱིས། ། 杜孫 協貝 皆哇 湯皆 三時如來一切佛 Dü sum shek pey gyel wa tam che kyi In conformity with what has been praised as the supreme dedication by all the Tất cả chư Phật trong ba đờiབསྔོ་བགང་ལམཆོག་ཏུབསྔགས་པདེས། ། 我哇 岡拉 秋杜 納巴迭 迴向中之最勝者 ngo wa kang la chok tu ngak pa de Victorious who manifest themselves in the three times, Tán thán sự hồi hướng tối thắng Là hồi hướng Phổ Hiền Hạnh བདག་གཞནདགེ་བའི་རྩ་བའདིཀུན་ཀྱང་། ། 達賢 給威 札哇 迪棍江 自他所有諸善根 Dak shen ge wey tsa wa di kün kyang I perfectly dedicate all the root of virtues of myself and others Tất cả thiện căn của con và chúng sinh བཟང་པོསྤྱོད་ཕྱིརརབ་ཏུབསྔོ་བར་བགྱི། ། 桑波 決企 繞度 我哇計 為利樂故做迴向 sang po chö chir rap tu ngo war gyi to the accomplishment of excellent activities. Cũng xin hồi hướng được như vậy.