Lama Tsongkhapa Prayer – Migtsema || 宗喀巴大師祈禱文 緣悲經

Table of Contents || 目錄
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Table of Contents || 目錄
   Add a header to begin generating the table of contents

   The Lama Tsongkhapa prayer, Migtsema, encompasses the complete 84,000 teachings of buddha: compassion of Avalokiteshvara, wisdom of Manjushri and power of Vajrapani. The following are some of the most common versions: || 宗喀巴大師祈禱文 (緣悲頌,密則瑪) 包含了佛陀的完整 84,000 教義 : 觀世音菩薩慈悲心, 文殊菩薩智慧金剛手菩薩的勇力量. 以下是常見的版本:

   ༆༅། །དམིགས་བརྩེ་མ། ། 

   Five line Migtsema || 五句緣悲頌

   Tán dương Tổ Tông Khách Ba (Migtsema ༄༅།།དམིགས་མེདབརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེནསྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 緣悲觀自在 mig me tse wai ter chen chenrezig Avalokiteshvara, great treasure of non-objectifying compassion; Thầy là Quan Thế Âm: kho tàng đại bi tâm (đã chứng ngộ Tính Không), དྲི་མེདམཁྱེན་པའི་དབང་པོའཇམ་དཔལ་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝 無垢智王微妙音 dri me kyen pai wang po jam pal yang Manjushri, master of stainless wisdom; Thầy là Đức Văn Thù: là bậc đại đạo sư với trí tuệ vô cấu, བདུད་དཔུངམ་ལུསའཇོམས་མཛདགསང་བའིབདག 杜奔 麻呂 炯則 桑威 伏魔無餘秘密主 du pung ma lu jom dza sang wai dag Vajrapani, destroyer of the entire host of maras, Thầy là Kim Cang Thủ: chiến thắng mọi ác ma, གངས་ཅནམཁས་པའིགཙུག་རྒྱནཙོང་ཁ་པ 岡間 克貝 主間 宗卡巴 雪嶺智嚴宗喀巴 gang chen ka pai tzug gyan tzong ka pa crown jewel of the sages of the land of snow; Lama Tông Khách Ba, viên ngọc quí của mọi bậc thánh hiền Xứ Tuyết. བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས 洛桑 札貝 夏拉 索哇迭 賢慧名稱前祈禱 Losang Dragpai zhab la sol wa deb To Losang Dragpa, at your feet I make requests. Đức Losang Dragpa, con thành tâm đảnh lễ dưới chân thầy. 

   Four line Migtsema || 四句緣悲頌

   ༄༅།།དམིགས་མེདབརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེནསྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 緣悲觀自在 mig me tse wai ter chen chenrezig Avalokiteshvara, great treasure of non-objectifying compassion; Thầy là Quan Thế Âm: kho tàng đại bi tâm (đã chứng ngộ Tính Không), དྲི་མེདམཁྱེན་པའི་དབང་པོའཇམ་དཔལ་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝 無垢智王微妙音 dri me kyen pai wang po jam pal yang Manjushri, master of stainless wisdom; Thầy là Đức Văn Thù: là bậc đại đạo sư với trí tuệ vô cấu, གངས་ཅནམཁས་པའིགཙུག་རྒྱནཙོང་ཁ་པ 岡間 克貝 主間 宗卡巴 雪嶺智嚴宗喀巴 gang chen ka pai tzug gyan tsong ka pa crown jewel of the sages of the land of snow; Lama Tông Khách Ba, viên ngọc quí của mọi bậc thánh hiền Xứ Tuyết. བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས 洛桑 札貝 夏拉 索哇迭 賢慧名稱前祈禱 Losang Dragpai zhab la sol wa deb To Losang Dragpa, at your feet I make requests. Đức Losang Drakpa, con thành tâm đảnh lễ dưới chân thầy.
   རྗེ་ཚེ་འཛིན་མའི་མཚནསྔགསགསོལའདེབས

   Amitayus Long Life Migtsema || 至尊持壽者密則瑪祈請文

   ༄༅།།དམིགས་མེདབརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེནསྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 緣悲觀自在 mig me tse wai ter chen chenrezig Avalokiteshvara, great treasure of non-objectifying compassion; Thầy là Quan Thế Âm: kho tàng đại bi tâm (đã chứng ngộ Tính Không), དྲི་མེདམཁྱེན་པའི་དབང་པོའཇམ་དཔལ་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝 無垢智王妙吉祥 dri me kyen pai wang po jam pal yang Manjushri, master of stainless wisdom; Thầy là Đức Văn Thù: là bậc đại đạo sư với trí tuệ vô cấu, དུས་མིནའཆིམེདའཇོམས་མཛདཚེ་དཔག་མེད 讀民 企哇 炯則 策巴美 滅非時死無量壽 du min chi wa jom dza tsepakme Amitayus, destroyer of mara of untimely death; please translate this Vietnamese line གངས་ཅནམཁས་པའིགཙུག་རྒྱནཙོང་ཁ་པ 岡間 克貝 主間 宗卡巴 雪頂智嚴宗喀巴 gang chen ka pai tzug gyan tzong ka pa crown jewel of the sages of the land of snow; Lama Tông Khách Ba, viên ngọc quí của mọi bậc thánh hiền Xứ Tuyết. བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས 洛桑 札貝 夏拉 索哇迭 善慧名稱前祈請 Losang Dragpai zhab la sol wa deb To Losang Dragpa, at your feet I make requests. Đức Losang Drakpa, con thành tâm đảnh lễ dưới chân thầy. 宗喀巴大師長壽 Je Tsongkhapa Long Life Mantra ཨོཾཨཱཿགུ་རུསུ་མ་ཏི་ཀཱིརྟི་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུཾཧཱུཾ 阿 咕汝 數嘛第 給第 阿巴日米大 阿優佳納 新第 OM AH GURU SUMATI KIRTI APARAMEDA AYU JANA SIDDHI HUNG HUNG OM AH GURU SUMATI KIRTI APARAMEDA AYU JANA SIDDHI HUNG HUNG

   Six line Vajradhara Migtsema || 六句金剛持緣悲頌

   ༄༅།།དངོས་གྲུབཀུན་འབྱུངཐུབདབངརྡོ་རྗེ་འཆང་། 溫珠 袞穹 突汪 多傑 悉地源能主金剛持 The originator of all realisation, Tubwang Dorje Chang, ngo drub kun jung tub wang dorje chang དམིགས་མེདབརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེནསྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 無所緣悲大藏觀自在 Avalokiteshvara, great treasure of inapprehensible great compassion, mig me tse wai ter chen chenrezig དྲི་མེདམཁྱེན་པའི་དབང་པོའཇམ་པའི་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝 無垢染智尊主妙音 Manjushri, enriched with fully-knowing mind, dri me kyen pai wang po jam pal yang བདུད་དཔུངམ་ལུསའཇོམས་མཛདགསང་བའིབདག 杜奔 麻呂 炯則 桑威 無餘摧滅魔軍祕密主 Vajrapani, destroyer of the entire hosts of Maras, du pung ma lu jom dza sang wai dag གངས་ཅནམཁས་པའིགཙུག་རྒྱནབློ་བཟངགྲགས 岡間 克貝 主間 洛桑 雪域智者頂嚴善慧 Sumati Kirti, the most learned one, the crowning ornament of the Snow Lands, gang chan ka pai tsun gyan lozang drag བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས 洛桑 札貝 夏拉 索哇迭 善慧名稱足前呈祈請 To Losang Dragpa, at your feet I make requests. Losang Dragpai zhab la sol wa deb
   ༆༅། །དབེནས་ལུགས་ཀྱི་དགུསྐོར། །

   Nine line Migtsema || 溫莎九句緣悲頌

   ༄༅།།དངོས་གྲུབཀུན་འབྱུངཐུབདབངརྡོ་རྗེ་འཆང་། 溫珠 袞穹 突汪 多傑 悉地源能主金剛持 The originator of all realisation, Tubwang Dorje Chang, ngo drub kun jung tub wang dorje chang དམིགས་མེདབརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེནསྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 無所緣悲大藏觀自在 Avalokiteshvara, great treasure of inapprehensible great compassion, mig me tse wai ter chen chenrezig དྲི་མེདམཁྱེན་པའི་དབང་པོའཇམ་པའི་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝 無垢染智尊主妙音 Manjushri, enriched with fully-knowing mind, dri me kyen pai wang po jam pal yang བདུད་དཔུངམ་ལུསའཇོམས་མཛདགསང་བའིབདག 杜奔 麻呂 炯則 桑威 無餘摧滅魔軍祕密主 Vajrapani, destroyer of the entire hosts of Maras, du pung ma lu jom dza sang wai dag གངས་ཅནམཁས་པའིགཙུག་རྒྱནབློ་བཟངགྲགས 岡間 克貝 主間 洛桑 雪域智者頂嚴善慧 Sumati Kirti, the most learned one, the crowning ornament of the Snow Lands, gang chan ka pai tsun gyan lozang drag སྐྱབས་གསུམཀུན་འདུསབླ་མསངས་རྒྱས་ལ། 加松 袞杜 喇嘛 桑傑 總攝三歸依者古汝佛 Guru Buddha, the encompassment of the three objects of refuge. kyab sum kun du la ma sang gya la སྒོ་གསུམགུས་པའི་སྒོ་ནསགསོལ་བ་འདེབས 果松 魁巴 果內 索哇迭 謹由三門恭敬呈祈請 Reverently I request you from my three doors go sum gu pai go na sol wa deb རང་གཞནསྨིནཅིང་གྲྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས 壤賢 愍津 垂瓦 今吉洛 加持自他成熟並解脫 To ripen please the minds of myself and others, rang shin min kyi drub pa chin gyi lob མཆོགདངཐུན་མོངདངོས་གྲུབསྩལ་དུ་གསོལ། ། 巧唐 吞蒙 溫珠 則杜索 勝與共通悉地祈賜予 And grant general and sublime realisations. chog dang tun mong ngo drub tsal du sol
   ༆༅། །སྲད་བརྒྱུདལུགས་གི་དགུསྐོར། །

   Nine line Migtsema – Sey Lineage (Sey gyu) || 塞宗九句緣悲頌

   ༄༅།།བསྟན་པའིབདག་པོཐུབ་པབཅོམ་ལྡན་འདས 騰悲 達波 圖巴 炯滇迭 聖教之主牟尼薄伽梵 Ten bey dak po tup pa chom den dey རིགསབརྒྱའི་ཁྱབ་བདགདྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། 瑞給 卡達 祝巴 多傑 百部遍主第六金剛持 Rik gyey kyab dak druk pa dorje chang དམིགས་མེདབརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེནསྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 無所緣悲大藏觀自在 Mik me tse wey ter chen chenrezig དྲི་མེདམཁྱེན་པའི་དབང་པོའཇམ་པའི་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝 無垢染智尊主妙音 Tri mey kyen bey wang po jam pey yang བདུད་དཔུངམ་ལུསའཇོམས་མཛདགསང་བའིབདག 杜奔 麻呂 炯則 桑威 無餘摧滅魔軍祕密主 Dü pung ma lü jom dze sang wey dak གངས་ཅནམཁས་པའིགཙུག་རྒྱནཙོང་ཁ་པ 岡間 克貝 主間 洛桑 雪域智者頂嚴宗喀巴 Kang chen key bey dzuk kyen