Lama Tsongkhapa Prayer – Migtsema || 宗喀巴大師祈禱文 緣悲經

Table of Contents || 目錄
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Table of Contents || 目錄
   Add a header to begin generating the table of contents

   ༆༅། །དམིགས་བརྩེ་མ།

   Five line Migtsema || 五句緣

   Tán dương Tổ Tông Khách Ba (Migtsema) ༄༅།།དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 無緣觀自在 mig me tse wai ter chen chen re zig Avalokiteshvara, great treasure of non-objectifying compassion; Thầy là Quan Thế Âm: kho tàng đại bi tâm (đã chứng ngộ Tính Không), དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝央 無垢智王微妙音 dri me kyen pai wang po jam pal yang Manjushri, master of stainless wisdom; Thầy là Đức Văn Thù: là bậc đại đạo sư với trí tuệ vô cấu, བདུདདཔུངམ་ལུས་འཇོམསམཛདགསང་བའི་བདག 杜奔 麻呂 炯則 桑威達 伏魔無餘秘密主 du pung ma lu jom dza sang wai dag Vajrapani, destroyer of the entire host of maras, Thầy là Kim Cang Thủ: chiến thắng mọi ác ma, །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ 岡間 克貝 主間 宗卡巴 雪嶺智嚴宗喀巴 gang chen ka pai tzug gyan tzong ka pa crown jewel of the sages of the land of snow; Lama Tông Khách Ba, viên ngọc quí của mọi bậc thánh hiền Xứ Tuyết. བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 洛桑 札貝 夏拉 索哇迭 賢慧名稱前祈禱 lo zang drag pai zhab la sol wa deb To Losang Dragpa, at your feet I make requests. Đức Losang Drakpa, con thành tâm đảnh lễ dưới chân thầy.

   Four line Migtsema || 四句緣

   ༄༅།།དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས 米美 則威 迭千 間熱西 無緣觀自在 mig me tse wai ter chen chen re zig Avalokiteshvara, great treasure of non-objectifying compassion; Thầy là Quan Thế Âm: kho tàng đại bi tâm (đã chứng ngộ Tính Không), དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས 吉美 千貝 汪波 江貝央 無垢智王微妙音 dri me kyen pai wang po jam pal yang Manjushri, master of stainless wisdom; Thầy là Đức Văn Thù: là bậc đại đạo sư với trí tuệ vô cấu, །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ 岡間 克貝 主間 宗卡巴 雪嶺智嚴宗喀巴 gang chen ka pai tzug gyan tzong ka pa crown jewel of the sages of the land of snow; Lama Tông Khách Ba, viên ngọc quí của mọi bậc thánh hiền Xứ Tuyết. བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 洛桑 札貝 夏拉 索哇迭 賢慧名稱前祈禱 lo zang drag pai zhab la sol wa deb To Losang Dragpa, at your feet I make requests. Đức Losang Drakpa, con thành tâm đảnh lễ dưới chân thầy.

   དབེན་ས་ལུགས་ཀྱི་དགུསྐོར

   Nine line Migtsema || 溫莎九句緣

   ༄༅།།དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཐུབ་དབངརྡོ་རྗེ་འཆང་། 普悉地源能主金剛 The originator of all realisation, Tubwang Dorje Chang, ngo drub kun jung tub wang dorje chang །དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས 無所緣大藏觀自在 Avalokiteshvara, great treasure of inapprehensible great compassion, mig me tse wai ter chen chen re zig དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། 無垢染智尊主微妙音 Manjushri, enriched with fully-knowing mind, dri me kyen pai wang po jam pal yang བདུདདཔུངམ་ལུས་འཇོམསམཛདགསང་བའི་བདག 無餘摧滅魔軍祕密主 Vajrapani, destroyer of the entire hosts of Maras, du pung ma lu jom dza sang wai dag །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་བློ་བཟང་གྲགས། 雪域智者頂嚴善慧稱 Sumati Kirti, the most learned one, the crowning ornament of the Snow Lands, gang chan ka pai tsun gyan lo zang drag །སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ལ། 總攝三歸依者古汝佛 Guru Buddha, the encompassment of the three objects of refuge. kyab sum kun du la ma sang gya la །སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། 謹由三門恭敬呈祈請 Reverently I request you from my three doors go sum gu pai go na sol wa deb །རང་གཞན་སྨིན་ཅིང་གྲྲོལ་བར་བྱིན་གིས་རློབས། 加持自他成熟並解脫 To ripen please the minds of myself and others, rang shin min kyi drub pa jin gyi lob །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ། 勝與共通悉地祈賜予 And grant general and sublime realisations. chog dang tun mong ngo drub tsal du sol

   སྲད་བརྒྱུད་ལུགས་གི་དགུསྐོར

   Nine line Migtsema || 塞宗九句緣

   ༄༅།།བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས 聖教之主牟尼薄伽梵 །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། 百部遍主第六金剛 །དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས 無所緣大藏觀自在 དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། 無垢染智尊主微妙音 བདུདདཔུངམ་ལུས་འཇོམསམཛདགསང་བའི་བདག 無餘摧滅魔軍祕密主 །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ 雪域智者頂嚴宗喀巴 བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 善慧名稱足前呈祈請 ལུསངག་ཡིད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞུགས་ནས། 尊身語心入身語意已 །བླ་མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གིས་རློབས། ། 如同古汝尊汝祈加持

   Six line Migtsema || 六句緣

   ༄༅།།དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཐུབ་དབངརྡོ་རྗེ་འཆང་། 普悉地源能主金剛 The originator of all realisation, Tubwang Dorje Chang, ngo drub kun jung tub wang dorje chang །དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས 無所緣大藏觀自在 Avalokiteshvara, great treasure of inapprehensible great compassion, mig me tse wai ter chen chen re zig དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། 無垢染智尊主微妙音 Manjushri, enriched with fully-knowing mind, dri me kyen pai wang po jam pal yang བདུདདཔུངམ་ལུས་འཇོམསམཛདགསང་བའི་བདག 無餘摧滅魔軍祕密主 Vajrapani, destroyer of the entire hosts of Maras, du pung ma lu jom dza sang wai dag །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་བློ་བཟང་གྲགས། 雪域智者頂嚴善慧稱 Sumati Kirti, the most learned one, the crowning ornament of the Snow Lands, gang chan ka pai tsun gyan lo zang drag བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 善慧名稱足前呈祈請 To Losang Dragpa, at your feet I make requests. lo zang drag pai zhab la sol wa deb

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Malcare WordPress Security