༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་རྒྱ་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། །

༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཉིད་བོད་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་བླ་མ་ཆེ་ཁག་དང་གདན་སར་གཞུང་ཆེན་ཡོངས་ལ་སློབ་གཉེར་རྩེར་སོན་གྱི་ལྷག་རམས་པ། རྒྱུད་སྨད་དང་སེར་སྨད་མཁན་ཟུར། ད་ལྟར་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བཞིན་མཆིས་སོ། །

Change Language
更改語言 སྐད་ཡིག་བརྗེ་ལེན།
Thay đổi ngôn ngữ
Changer de langue