༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་རྒྱ་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། །

༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཉིད་བོད་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་བླ་མ་ཆེ་ཁག་དང་གདན་སར་གཞུང་ཆེན་ཡོངས་ལ་སློབ་གཉེར་རྩེར་སོན་གྱི་ལྷག་རམས་པ། རྒྱུད་སྨད་དང་སེར་སྨད་མཁན་ཟུར། ད་ལྟར་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བཞིན་མཆིས་སོ། །

Change Website Language
更改網站語言 སྐད་ཡིག་བརྗེ་ལེན།
Thay đổi ngôn ngữ trang web
Changer la langue du site
Note that some pages may not have translation in your language.
請注意,某些頁面可能沒有您的語言翻譯。
Notez que certaines pages peuvent ne pas avoir de traduction dans votre langue.
Lưu ý rằng một số trang có thể không có bản dịch sang ngôn ngữ của bạn.