Foundation of All Good Qualities || 功德之本颂

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文
 

༄༅། །ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མབཞུགས་སོ། །

The Foundation for All Good Qualities (Yönten shigyurma)
功德之本
(1) ཡོན་ཏནཀུན་གྱི་གཞིརགྱུརདྲིན་ཆེནརྗེ། 雲滇 棍吉 西久 今間皆 功德本大恩師 Yön ten kün gyi shir gyur trin chen je Please bless me so that, having clearly seen that ཚུལ་བཞིནབསྟེན་པལམ་གྱི་རྩ་བ་རུ། ། 促新 滇巴 藍吉 紮哇如 如理依止為道本 tsul shin ten pa lam gyi tsawa ru Correct reliance on the kind spiritual Master who is the foundation of all qualities, ལེགས་པརམཐོང་ནསའབད་པདུ་མ་ཡིས། ། 雷巴 同內 貝巴 杜麻伊 深見此已多精勤 Lekpar tong ne bey pa duma yi Is the root of the Path, གུས་པཆེན་པོསབསྟེན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 固巴 千波 滇巴 今吉洛 虔敬依止祈加持 Küpa chen pö ten par chin gyi lop I apply numerous efforts to rely upon the Guru with high respect. (2) ལན་ཅིགརྙེད་པའི་དལ་བའི་རྟེནབཟངའདི། ། 連吉 內貝 迭威 滇桑迪 一度所得暇滿身 Len chik nye pey del wey ten sang di Please bless me so that, having realized that this excellent support endowed with freedom. ཤིན་ཏུརྙེད་དཀའདོན་ཆེཤེས་གྱུར་ནས། ། 新杜 內嘎 敦千 協久內 難得義大了知已 shin tu nye ka dön chen she gyur ne That I have found, but once, ཉིན་མཚནཀུན་ཏུསྙིང་བོ་ལེན་པའི་བློ། ། 尼千 棍杜 寧波 連貝洛 日夜六時無間斷 Nyin tsen kün tu nying po len pey lo Is extremely difficult to obtain and has a great potential, རྒྱུན་ཆདམེད་པརསྐྱེ་བརབྱིན་གྱིས་རློབས། ། 君切 美巴 皆哇 今吉洛 恆取心要祈加持 gyün che me par kye war chin gyi lop I constantly generate the mind taking its essence, day and night. (3) ལུསསྲོགགཡོ་བཆུ་ཡི་ཆུ་བུརབཞིན། ། 呂索 友哇 秋伊 秋布新 身命不定如水沫 Lü sok yowa chu yi chu bur shin Like bubbles on water, body and life-force are unstable མྱུར་དུའཇིག་པའི་འཆི་བ་དྲན་པདང༌། ། 紐杜 吉貝 企哇 珍巴當 迅即趨滅當念死 nyur du jik pey chi wa dren pa dang And will quickly perish, hence bear in mind death and impermanence. ཤི་བའི་རྗེས་སུལུསདངགྲིབ་མབཞིན། ། 西威 皆蘇 呂當 吉麻新 黑白二業如身影 Shiwey je su lü dang drip ma shin After death, just like a shadow follows the body, དཀར་ནགལསའབྲསཕྱི་བཞིན་འབྲང་བ་ལ། ། 嘎納 連哲 企新 章哇拉 此命盡已常相隨 kar nak le dre chi shin drang wa la The results of negative and positive actions will follow behind. (4) ངེས་པབརྟན་པོརྙེད་ནསཉེས་པའི་ཚོགས། ། 內巴 滇波 內內 內貝措 決定必獲善惡報 Nge pa ten po nye ne nye pey tsok Please bless me so that, having gained firm conviction in this, ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བརྣམསཀྱངསྤོང་བདང༌། ། 察興 察哇 南江 邦哇當 微細惡資亦當捨 tra shin tra wa name kyang pong wa dang I always be heedful དགེཚོགསམཐའ་དགསྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། ། 給措 他達 主巴 皆巴 修集一切善資糧 Ge tsok ta dak drup par che pa la Of abandoning the collection of bad deeds even the slightest རྟག་ཏུབག་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 達杜 巴當 滇巴 今吉洛 恆思戒謹祈加持 tak tu pak dang den par chin gyi lop and of extensively accomplishing collection of virtuous deeds. (5) སྤྱད་པས་མི་ངོམསསྡུག་བསྔལཀུན་གྱི་སྒོ། ། 皆貝 米我 杜內 棍吉果 慾無厭足眾苦門 Che be mi ngom duk ngel kün gyi go Please bless me so that, having understood ཡིད་བརྟནམི་རུངསྲིད་པའིཕུན་ཚོགས་ཀྱི། ། 伊滇 米容 西貝 朋措 世間圓滿不足信 yi ten mi rung si bey püntsok kyi The shortcomings of the excellence of existence ཉེས་དམིགསརིག་ནསཐར་བའི་བདེ་བ་ལ། ། 內米 利內 他貝 迭哇 知諸過患於至樂 Nye mik rik ne tar pey de wa la Which gives no satisfaction when enjoyed, is the door to all sufferings and is not reliable, དོན་གཉེརཆེན་པོསྐྱེ་བརབྱིན་གྱིས་རློབས། ། 敦內 千波 皆哇 今吉洛 心生渴仰祈加持 dön nyer chen po kye war chin kyi lop I generate a strong aspiration for the bliss of liberation. (6) རྣམ་དགབསམ་པ་དེ་ཡིས་དྲངས་པ་ཡི། ། 南達 三巴 迭伊 章巴伊 清淨意樂為引導 Nam dak sampa de yi drang pa yi Please bless me so that motivated by this pure thought, དྲནདངཤེས་བཞིནབག་ཡོདཆེན་པོ་ཡིས། ། 珍當 協新 巴友 千波 正念正知不放逸 dren dang she shin pak yö chen po yi I make with great mindfulness, vigilance and heedfulness བསྟན་པའི་རྩ་བསོ་སོར་ཐར་བ་ལ། ། 滇貝 紮哇 索索 他巴 解脫教之本 Ten bey tsa wa so sor tar pa la the keeping of individual liberation vows which is the root of the Teaching སྒྲུབ་པསྙིངབོརབྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 主巴 寧波 皆巴 今吉洛 精勤修持祈加持 drup pa nyin por che par chin gyi lop My essential practice. (7) རང་ཉིདསྲིདམཚོར་ལྷུང་བཇི་བཞིན་དུ། ། 讓尼 西措 隆哇 吉新杜 猶如自身墮輪迴 Ran nyi si tsor lhung wa ji shin du Please bless me so that, having seen that, མར་གྱུར་འགྲོ་བཀུན་ཀྱངདེ་འདྲ་བར། ། 麻久 卓哇 棍江 迭札哇 如母眾生亦如是 mar gyur dro wa kün kyang de dra war Just as I have fallen into the sea of samsara མཐོང་ནསའགྲོ་བསྒྲོལ་བའི་ཁུར་འཁྱེར་བའི། ། 同內 卓哇 卓威 庫切威 見已荷負度生業 Tong ne dro wa dröl wey kur kyer wey So have all mother transmigratory beings, བྱང་ཆུབ་སེམསམཆོགའབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 江秋 森秋 炯巴 今吉洛 習勝菩提加持 jang chup sem chok jong par chin gyi lop I train in the supreme Enlightenment mind (Bodhicitta). (8) སེམས་ཙམབསྐྱེདཀྱངཚུལ་ཁྲིམསརྣམགསུམ་ལ། ། 森贊 皆江 促青 南孫拉 未持三戒僅發心 Sem tsam kye kyang tsul trim nam sum la Please bless me so that, having clearly seen that གོམས་པམེད་ནབྱང་ཆུབམི་འགྲུབ་པར། ། 共巴 美納 江秋主巴 菩提圓覺終不成 gom pa me na jang chub mi drup par Even if I develop Bodhicitta, I cannot achieve Enlightenment ལེགས་པརམཐོང་ནསརྒྱལ་སྲསསྡོམ་པ་ལ། ། 雷巴 同內 皆色 東巴拉 見此而於菩薩戒 Lek par tong ne gyel se dom pa la If I do not familiarize myself with the three types of ethics, བརྩོན་པདྲག་པོསསློབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 尊巴 札波 洛巴 今吉洛 勵力勤習祈加持 tsön pa drak pö lop par chin gyi lop I train with great endeavor in the vows of the Sons of the Victorious. (9) ལོག་པའི་ཡུལ་ལ་གཡེངས་པཞི་བྱེདཅིང༌། ། 洛貝 友拉 煙哇 西皆今 止息邪境散逸心 Lok pey yul la yeng wa shi che chin Please bless me so that, having pacified distractions toward wrong objects ཡང་དགདོན་ལ་ཚུལ་བཞིནདཔྱོད་པ་ཡིས། ། 央達 敦拉 促新 覺巴伊 如理伺察真實義 yang dak dön la tsul shin chö pa yi And correctly analyzed the ultimate meaning, ཞི་གནས་ལྷག་མཐོངཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ། ། 西內 拉同 松杜 哲威藍 由是止觀雙運 Shi ne lhak tong sung du drel wey lam I quickly generate on my mind stream མྱུར་དུརྒྱུད་ལསྐྱེ་བརབྱིན་གྱིས་རློབས། ། 紐杜 久拉 皆巴 今吉洛 速起心續祈加持 nyur du gyu la kye war chin gyi lop The Path that combined calm abiding and special insight. (10) ཐུན་མོངལམསྦྱངསྣོད་དུ་གྱུར་བ་ན། ། 屯孟 藍江 諾杜 久巴納 若習共道成法器 Tune mong lam jang nö du gyur pa na When I have become a suitable vessel by training in the common path, ཐེག་པཀུན་གྱི་མཆོགགྱུརརྡོ་རྗེཐེག 帖巴 棍吉 秋久 多皆 最勝金剛乘 tek pa kün gyi chok gyur dor je tek Please bless me to quickly and easily enter སྐལ་བཟངསྐྱེ་བོའི་འཇུག་ངོགསདམ་པ་དེར། ། 給桑 皆我 久我 當巴迭 賢種士夫勝津梁 Kel sang kye wö juk ngok dam pa der The Vajrayana, the supreme of all Vehicles བདེ་བླག་ཉིད་དུའཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 迭拉 尼杜 久巴 今吉洛 順利得入祈加持 de lak nyi du juk par chin gyi lop The excellent gateway of the fortunate beings. (11) དེ་ཚེདངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིསསྒྲུབ་པའི་གཞི། ། 迭策 我主 南尼 主貝西 證成二種悉地 De tse ngö drup nam nyi drup pey shi Please bless me so that, at that time, having gained the firm and genuine conviction རྣམ་དགདམ་ཚིགསྡོམ་པར་གསུངས་པ་ལ། ། 南達 當企 東巴 松哇拉 清淨戒善護持 nam dak dam tsik dom par sung wa la That the basis of accomplishing the two attainments བཅོས་མམིན་པའི་ངེས་པརྙེད་གྱུར་ནས། ། 覺麻 民貝 內巴 內久內 真實不偽得堅固 Chö ma min pey nge pa nye gyur ne Is to keep my vows and commitments purely, སྲོག་དང་བསྡོས་ཏེ་སྲུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 索當 東迭 松哇 今吉洛 盡命守護祈加持 sok dang dö te sung war chin gyi lop I protect them even at the cost of my life. (12) དེ་ནསརྒྱུད་སྡེསྙིང་བོ་རིམ་གཉིས་ཀྱི། ། 迭內 居迭 寧波 林尼吉 續部心要二次第 De ne gyu dey nyin po rim nyi kyi Please bless me so that, having realized exactly as they are the vital points གནད་རྣམསཇི་བཞིན་རྟོགས་ནས་བརྩོན་པ་ཡིས། ། 內南 吉新 多內 尊巴伊 達其要義精進 ne nam ji shin tok ne tsön pa yi Of the two stages that are the essence of the Tantras, ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོརསྤྱོད་ལསམི་གཡེལ་བར། ། 屯西 南久 覺雷 米耶哇 四座瑜珈不懈墮 Tün shi nel jor chö le mi yel war I diligently actualize them in accord with the Speech of the Holy Beings, དམ་པའི་གསུངབཞིནསྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ། 當貝 松新 主巴 今吉洛 如說修行祈加持 dam pey sung shin drup par chin gyi lop Never straying from the activity of the yoga in four sessions. (13) དེ་ལྟརལམབཟངསྟོན་པའི་བཤེས་གཉེནདང༌། ། 迭達 藍桑 敦貝 協年 示茲妙道善知識 De tar lam sang tön pey she nyen dang Bestow your blessings so that the spiritual guides who reveal the excellent Path ཚུལ་བཞིནསྒྲུབ་པའི་གྲོགསརྣམསཞབས་བརྟནཅིང༌། ། 促新 主貝 卓南 夏滇今 如理熏修侶常住 tsul shin drup pey drok nam shap ten chin And the friends who correctly achieve it have long lives, ཕྱི་དང་ནངགི་བར་དུགཅོད་པའི་ཚོགས། ། 企當 納給 巴杜 覺貝措 內外所有諸障礙 Chi dang nang gi bar du chö pey tsok Bestow your blessings so that the collections of outer and inner obstacles ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། 內哇 西哇 今吉 拉杜索 究竟消滅祈加持 nye war shi war chin gyi lap tu söl Be completely pacified. (14) སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུཡང་དགབླ་མདང་། ། 皆哇 棍杜 央達 拉麻 願我生生遇明師 Kye wa kün tu yang dak la ma dang In all my lives, never separated from perfect Gurus, བྲལམེདཆོས་ཀྱིདཔལ་ལལོངས་སྤྱོདཅིང་། ། 哲美 卻吉 貝拉 隆覺今 飽餐甘露妙法味 drel me chö kyi pel la long chö chin May I enjoy the magnificence of Dharma, ས་དངལམ་གྱི་ཡོན་ཏནརབརྫོགས་ནས། ། 沙當 藍吉 雲滇 拉左內 十地五道功德滿 Sa dang lam gyi yön ten rap dzok ne And by perfectly completing the qualities of the grounds and paths, རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕངམྱུརའཐོབཤོག 多皆 強給 果胖 紐透修 速疾證得金剛持 dor je chang gi go pang nyur top sho May I quickly attain the state of Vajradhara. ཅེས་པའདི་ནིརྗེ་ཙོང་ཁ་པབློ་བཟང་གྲགས་པས་མཛད་པའོ།། 宗喀巴大師造 Composed by Je Tsongkhapa Losang Drakpa.

More Sadhanas and Prayers || 更多法本

  • All
21 Tara Short Sadhana
Amitayus Short Sadhana || 無量長壽佛 簡修法
Aspiration Prayer for the Flourishing of the Noble Gandan Tradition || 甘丹聖教增廣願文
Eight Verses of Training the Mind || 修心八偈
Extremely Concise Praise of the Twenty-One Taras || 五句極短二十一度母禮讚文
Gosok Rinpoche Palden Lhamo Brief Sadhana Oral Transmission || 果碩仁波切 口傳吉祥天母略軌
Gosok Rinpoche Parnashavari Mantra Oral Transmission || 果碩仁波切 葉衣佛母心咒口傳
In Praise of Dependent Arising || 緣起讚
In Praise of the Twelve Deeds of the Buddha || 世尊佛陀十二相佛行讚頌
Lama Tsongkhapa Prayer – Migtsema || 宗喀巴大師祈禱文 緣悲經
Medicine Buddha Short Sadhana || 藥師佛 簡修法
Palden Lhamo Short Sadhana || 吉祥天母簡修法
Praise of the Twenty-One Taras |+| 二十一度母禮讚文
Sadhana of Bhaisajyaguru, the Medicine Buddha || 薄伽梵藥師佛經儀軌心要總攝如意寶文
Seven Medicine Buddha Name Mantra || 藥師七佛佛號
Six Arm Mahakala Short Sadhana || 大黑天(瑪哈噶拉) 簡修法
The Tibetan Heart Sutra in 11 languages || 佛母般若波羅密多心經 11種語言藏語版
Thirty Five Confession Buddhas Sadhana || 三十五佛禮懺法
Three Principal Aspects of the Path || 三主要道 / 聖道三要
Twenty-One Taras Sadhana **Test version || 聖救度母二十一尊供養暨祈請禮讚文** 測試版本
Vadisimha Manjushri Short Sadhana || 聖語獅子文殊菩薩簡修法
Vaishravana Short Sadhana || 財寶天王 簡修法
Vajrasattva Hundred Syllable Mantra || 金剛薩埵百字明咒
Vajrasattva Short Sadhana || 金剛薩埵 簡修法
White Manjushri Short Sadhana || 聖白文殊菩薩簡修法
White Tara Short Sadhana || 白救度佛母簡修法
Yellow Manjushri Short Sadhana || 聖黃文殊菩薩簡修法
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ 聖妙吉祥真實名經 Manjushri Namasamgiti
菩提道燈論 Lamp for the Path to Enlightenment བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ
蔣孜曲傑 果碩仁波切長久住世祈請文 || Long Life Prayer for His Eminence Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *