蔣孜曲傑 果碩仁波切長久住世祈請文 || His Eminence Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche Long Life Prayer

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display:

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Français | French | 法文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文.

༄༅ །།སྒོ་སོག་རིན་པོ་ཆེ་༧ཆོས་རྒྱལ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་བྱིན་བརྒྱ་བཞུ་གས་སོ།། His Eminence Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche Long Life Prayer 蔣孜曲傑 果碩仁波切長久住世祈請文 Prière de longue vie pour Kyabjé Gosok Rinpoche

༄༅། །ཨོཾསྭ་སྟི 梭迪 Om Svasti.

མཚན་སྙནབདུད་རྩིཡིད་ལབསྟེན་པའི་མོད། 千年 杜吉 伊拉 滇貝摩 福壽善譽意念中依止 tsen nyen dü tsi yi la ten pé mö You whose nectar of fame delights your mind when you think about it; Nhất niệm nguyện ân sư trụ thế Vous dont le nectar de la renommée ravit l’esprit lorsque l’on y pense; གཞོན་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཚེསྲོགསྒྲུབ་པའི་མགོན 雄哲 多則 策索 主貝棍 成辦不壞金剛怙主 zhön drel dor jé tsé sok drup pé gön You, Deities of long life who appear below in various appearances; Chuyển Pháp thân Kim Cang Bất hoại Vous, Déités de longue vie qui apparaissez ici-bas sous des apparences diverses; མ་ངེསསྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ཚེ་ཡི་ལྷས། 麻年 久麻 若貝 策伊雷 不定幻化長壽之本尊 ma ngé gyur mar röl pé tsé yi lhé You Lords who have obtained a longevity similar to the indestructible vajra, Thỉnh Đạo sư trường thọ cát tường Vous Seigneurs qui avez obtenu une longévité semblable au vajra indestructible, འཆིམེདགྲུབ་པའི་བྱིནབརྒྱདེང་འདིར་ཕོབས། 企美 主貝 今加 滇迪頗 無死成就加持祈降臨 chi mé drup pé jin gya deng dir pop Spread here today a multitude of blessings for the realization of immortality! Đấng hộ trì Pháp thân bất diệt Répandez ici aujourd’hui une multitude de bénédictions permettant la réalisation de l’immortalité!

ངག་གི་དབང་ཕྱུགཐུབ་གསུངརབ་འབྱམསགཞུང 昂給 汪秋 土松 熱江雄 具足佛說深廣語自在 ngak gi wang chuk tup sung rap jam zhung O Lord of Dharma, Holder of the treasure of the Doctrine taught and realized Truyền lời dạy Thế Tôn cùng tận O Seigneur du Dharma, Détenteur du trésor de la Doctrine enseignée et réalisée བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་མཛོད་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། 協主 滇貝 左今 卻吉皆 教證二法持有妙法主 shé drup ten pé dzö dzön chö kyi jé As well as numerous works relating to the Teaching of Buddha Sakyamuni Bằng nhị đế dung thông Đạo -Đời Ainsi que des nombreux ouvrages rapportant l’Enseignement du Buddha Sakyamuni མ་སྨད་དགེ་སྡན་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གཏེར། 麻美 給滇 雷協 諾布迭 殊勝圓融格言大寶藏 ma mé gé den lek shé nor bü ter Whose speech is skillful and powerful. Hiện cát tường, ngọc quý, chân ngôn Dont la parole est habile et puissante. རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས 加千 卻吉 措拉 索哇迭 廣大法海上師我祈請 gyel chen chö kyi tso la sölwa dep You treasure the jewels of the excellent speech of the Virtuous with superior qualities, Nhất tâm thỉnh Thượng sư thuyết Pháp Vous le Trésor des joyaux du discours excellent des Vertueux aux qualités supérieures,

ཡོངསདག་འཁྲུལ་བྲལ་ལྟ་བ་ཟབ་མོའི་ཀློང། 永大 出哲 達哇 沙摩隆 遍淨離戲深見空性 yong dak trül drel tawa zap mö long I address You, O vast ocean of Dharma, my prayers. Nhập chân như, tri kiến thậm thâm Je Vous adresse, ô vaste océan du Dharma, mes prières. དཔྱད་འཇོག་རང་རྩལ་ངོམས་པའི་དབྱིག་གི་གཏེར། 亞久 讓則 我貝 伊給迭 自力圓滿止觀雙運身 ché jok rang tsel ngom pé yik gi ter Ô Treasure of riches obtained by dexterity and strength in the meditations of analysis and concentration Having for object the immensity of the deep view totally pure and free from any error, Thực hành chỉ quán, châu viên mãn Ô Trésor de richesses obtenues par la dextérité et la force dans les méditations d’analyse et de concentration Ayant pour objet l’immensité de la vue profonde totalement pure et libérée de toute erreur, རྒྱལ་སྲསསྤྱོད་པའི་འཛུམ་རླབས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར། 皆色 覺貝 尊拉 秋吉他 喜登彼岸無餘佛子行 gyé sé chö pé dzum lap chok kyi tar Stay long in the ocean of Dharma which is able to set in motion Hành Bồ Tát, hỷ lạc nhân sinh Demeurez longtemps dans l’océan du Dharma qui est habile à mettre en mouvement སྤྲོ་མཁས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་བརྟནཤོག 卓克 卻吉 加措 夏滇修 祈請長住善施法海中 tro khé chö kyi gya tsor zhap ten shok The waves of your Bodhisattva activity, Son of the Victorious. Thỉnh Ngài giáo huấn lợi hữu tình Les vagues de votre activité de Bodhisattva, Fils des Victorieux.

ཟབ་གསལ་མཁྱེན་རབལྷལམ་ཡངས་པའི་མཁར། 沙色 千熱 拉藍 揚貝卡 深廣智慧浩瀚如虛空 zap sel khyen rap lha lam yang pé khar In the sky, wide and vast path of the celestial beings, that Your wisdom is deep and clear! Trí tuệ thậm thâm khắp hư không Dans le ciel, large et vaste chemin des êtres célestes, que Votre sagesse est profonde et claire! ལྷག་བསམ་བདུད་རྩིའི་ཟླབ་འཛུམ་པའི་རླབས། 哈三 杜吉 達哇 尊貝拉 增上意樂欣喜如滿月 lhak sam dü tsi dawa dzum pé lap The nectar of Your selfless thinking is like the moon that illuminates. Tăng thượng lạc, thành tựu viên mãn Le nectar de Votre pensée altruiste est semblable à la lune qui illumine. ཀུན་རྨོངས་དགྲ་སྡེའི་མུན་པ་ཕམ་པའི་དཔྱིད། 棍蒙 札迪 門巴 胖貝吉 破障魔軍垂現吉祥光 kün mong dra dé mün pa pam pé chi Stay long in the incomparable moon of learning whose precious essence Phá vô minh, hiển lộ cát tường Demeurez longtemps dans la lune inégalable de l’érudition dont l’essence précieuse མཚངས་བྲལ་སྨྲ་བའི་ཟླ་བར་ཞབས་བརྟནཤོག 從哲 麻威 達哇 夏滇修 祈請長住無比對辯地 tsung drel mawé dawar zhap ten shok Outweighs the darkness of enemy troops, those of ignorance. Thỉnh nguyện biện chứng pháp thường trụ L’emporte sur l’obscurité des troupes ennemies, celles de l’ignorance.

འཆད་པ་སྐབསགསུམའཆིམེད་རྫིང་བུ་དངར། 切巴 嘎孫 企美 今布昂 法音宣流日月永不墜 ché pa kap sum chi mé jing bu ngar You whose explanations are crystal clear like the lakes of the immortal gods; Chuyển Pháp âm trí tuệ từ bi Vous dont les explications sont limpides comme les lacs des dieux immortels; རྩོད་པ་རྣམ་གནོན་བརྗིད་པའི་སྦར་ཁྱིམ་རྣོ། 左巴 南諾 吉貝 巴青諾 辯伏外道威猛如利爪 tsö pa nam nön ji pé bar khyim no You whose arguments subdue and decide like the lion’s claws; Xoá vô minh chấp ngã, tà kiến Vous dont les arguments soumettent et tranchent comme les griffes du lion; རྩོམ་པའི་ཚིག་དོན་རྒྱན་གྱི་འདབ་སྟོང་རྒྱས། 宗貝 企敦 間吉 達東皆 微言詞意嚴飾似寶樹 tsom pé tsik dön gyen gyi dap tong gyé You whose compositions are enriched by the thousand lotus petals of the ornament of words and their meanings, Hiện chánh kiến, trang hoàng ngọc báu Vous dont les compositions sont enrichies par les mille pétales de lotus de l’ornement des mots et de leur sens, བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟནཤོག 滇貝 色皆 千波 夏滇修 祈請常住佛教顯明中 ten pé sel jé chen por zhap ten shok Stay in the great enlightenment activity of the Doctrine. Nguyện cầu giáo pháp hằng thường trụ Demeurez dans la grande activité d’éclaircissement de la Doctrine.

བསླུ་མེདསྲས་བཅསརྒྱལ་བའི་བདེན་བྱིན་དང། 路美 色皆 皆威 滇今當 諸佛菩薩如實加持力 lu mé sé ché gyelwé den jin dang By the authentic blessing of the Victorious and their invincible Sons, Thỉnh Phật, Bồ Tát gia trì lực, Par la bénédiction authentique des Victorieux et de leurs Fils invincibles, མཐུ་ལྡན་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་སྟོབས། 土滇 滇松 當間 加措多 悉具加被威嚴誓句尊 tu den ten sung dam chen gya tsö top By the strength of the ocean of very powerful protectors of the Doctrine, Nương oai thần, chứng thực chân như, Par la force de l’océan des protecteurs très puissants de la Doctrine, བདག་ཅག་དད་མོས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུས། 達加 迭摩 哈三 達貝土 我等虔信清淨意樂力 dak chak dé mö lhak sam ngak sam dak pé tü By the power of our trusting faith and our selfless thinking, Tịnh ý bằng niềm tin chánh tín. Par la puissance de notre foi confiante et de notre pensée altruiste, རེ་འབྲས་ཇི་བཞིན་བདེ་བླག་འགྲུབ་གྱར་ཅིག། 雷哲 吉興 迭拉 主久吉 祈求如是希願得成就 ré dré ji zhin dé lak drup gyur chik May the wishes we formulate and their results be fulfilled with ease. Nguyện chúng con tăng trưởng thành tựu Puissent les souhaits que nous formulons et leurs résultats s’accomplir avec facilité.

༈ །རྗེ་བཙནབླ་མེདསྐུ་ཚེརབ་བརྟན་ཅིང། 皆尊 拉美 固策 拉滇今 至尊上師壽命永安住 jé tsün la mé ku tsé rap ten ching Thỉnh Thượng sư trụ thế dài lâu ནམ་མཁའ་འཕྲིན་ལསཕྱོགས་བཅུརྒྱས་པ་དང། 南卡 欽雷 秋久 皆巴當 如虛空般事業遍十方 nam kha trin lé chok chu gyé pa dang Khắp mười phương xiển dương chánh pháp བློ་བཟངབསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ས་གསུམ་གྱི། 洛桑 滇貝 尊美 薩孫吉 宗喀巴教法明燈長住 lo zang ten pé drön mé sa sum gyi Được toả sáng bởi Đạo sư Tông Khách Ba འགྲོ་བའི་མུན་སེལརྟག་ཏུགནས་གྱུར་ཅིག། 卓威 門色 達杜 內久吉 三界眾生黑暗盡去除 drowé mün sel tak tu né gyur chik Xoá vô minh, hiển mọi cát tường

ཅྗེས་པ་འདིཡང་ལི་ཐང་སྒྲོ་སྒྲོག་མཆྒྲོག་སྤྲུལ་རིན་པྒྲོ་ཆྗེ་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསན་འཛིན་དགྗེ་ལྗེགས་རྒྱ་མཚོདཔལབཟང་པྒྲོའ ི་ཞབས་བརྟན་སྒྲོན་ཚིག་ཏུ་ཡྒྲོངས་འཛིན་ཁི་བང་སྤྲུལ་མིང་པས་སྒྲོན་པའྒྲོ། 以上為祈請理塘聖者果碩仁波切住世法全文。聖者全名昂旺松繞丹增格賴嘉措,讚頌詞原文是由怙主經師赤江仁波切所撰寫。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *