Sadhana of Bhaisajyaguru, the Medicine Buddha || 薄伽梵藥師佛經儀軌心要總攝如意寶文

༄༅།།བཅོམ་ལྡན་འདསསྨན་བླའི་མདོཆོགསྙིང་པོབསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུཞེས་བྱ་བབཞུགས་སོ།།
薄伽梵藥師佛儀軌心要總攝如意寶
Sadhana of Bhaisajyaguru, the Medicine Buddha
(The Wish Fulfilling Jewel: The Concise Essence Ritual of the Sutra of Bhagavan Bhaisajyaguru)
༄༅།།འདིརསྙིགས་མའི་དུསསུ་མཐུ་དངབྱིན་རླབསཆེས་ཆེར་མྱུརབར་འཕགས་པའི་བཀའམི་འགྱུར་བས་ཞལ་གྱིསབཞེས་པ།། སྙིགསམའིམགོན་པོབདེ་གཤེགསབདུན་གྱི་ཐུགས་དམབསྐུལ་བའི་སྙིང་པོའི་ཡངསྙིང་པོཉམསསུ་ལེན་པར།། ཐོག་མསྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེདརྒྱུདདངའདྲེསངེས་པའདིལྟར་བྱ་སྟེ།། 此法乃如不變聖言所承許,具足極大迅捷威力加持。修持濁世怙主藥師七佛勸祈妙意心要極心要,首須將皈依發心肯定融於心續,如是念誦: The unalterable Speech of Arya Buddha proclaimed that the power and blessings of the Medicine Buddha are greater and swifter in degenerate times. In order to practice this quintessential ritual for invoking the heart commitment of degenerate time’s Protectors the Seven Tathagatas, we must firmly infuse our mind with refuge and bodhicitta.
Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文

This is a preliminary version. Please report any mistakes and problems using the comments section at the bottom of the page.

這是初版, 請使用頁面底部的評論區通知我們任何錯誤和問題。


༄༅།།སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།།

歸依發心 Refuge and Bodhicitta Quy Y và Phát Bồ Đề Tâm

(3x)
༄༅། །སངས་རྒྱསཆོསདངཚོགས་ཀྱི་མཆོགརྣམས་ལ།། 桑皆 卻當 措吉 秋南拉 諸佛正法眾中尊 Sangye cho dang tshog kyi chog nam la In the Buddha, the Dharma and the Supreme Sangha, Nơi Phật, Pháp và Tăng, བྱང་ཆུབབར་དུབདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།། 江秋 巴杜 達尼 加蘇企 直至菩提歸依 jangchub par dou dak ni kyab su chi I take refuge until I attain enlightenment, Con xin quy y, cho đến khi đạt đến giác ngộ,བདག་གིསསྦྱིན་སོགསབགྱིས་པའདི་དག་གིས།། 達給 今索 吉巴 迪達給 我行施等諸善根 Dak gyi chin sok gyi bey tsok name gyi Through the accumulation of merits of practicing generosity and other perfections, Nương nhờ công đức tu tập hạnh bố thí và các hạnh ba la mật khác, འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིརསངས་རྒྱསའགྲུབ་པར་ཤོག 卓拉 遍企 桑皆 主巴修 為利有情願成佛 dro la pen chir sangye drub par shog may I realize Buddhahood in order to benefit all beings. Xin nguyện trọn thành Phật đạo để cứu độ chúng sinh.

四無量心 The Four Immeasurables (3x)

བདག་དངསྣང་བཐམས་ཅདཆོས་ཀྱིདབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིནཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅནཐམས་ཅདབདེ་བ་དངབདེ་བའི་རྒྱུདང་ལྡན་པར་བྱ།། 達當 囊哇 湯皆 卻吉 音吉 讓新 音巴拉 迭達 麻多貝 森間 湯皆 迭哇迭哇 久當 滇巴 我與諸有本為法界體性 而未悟此理之一切眾生 願令常具安樂及安樂因 Dak dang nang wa tam che chö kyi ying kyi rang shin yin pa la de tar ma tok bey sem chen tam che de wa dang de we gyu dang den par cha May all sentient beings who do not understand that the self and all appearances have the nature of Dharmadhatu enjoy happiness and the causes of happiness. སྡུག་བསྔལདངསྡུག་བསྔལ་གྱིརྒྱུ་དང་བྲལ་བར་བྱ།། 杜涅當 杜涅吉 久當 哲哇 願令永離苦惱苦惱 duk ngel dang duk ngel gyi gyü dang drel war tcha May they be freed from sufferings and causes of sufferings. སྡུག་བསྔལམེད་པའི་བདེ་བ་དངམི་འབྲལ་བར་བྱ།། 杜涅 美貝 迭哇當 米哲哇 願令永不離失無苦之樂 duk ngel me bey de wa dang mi drèl war cha May they never be separated from happiness devoid of suffering. བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སྡངཉེ་རིངགཉིསདང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམསལ་གནས་པར་བྱའོ།།ལན་གསུམ།། 迭杜給 久洽 當涅 尼當 哲威 當紐拉 內巴加我 願令遠離苦樂之因愛惡親疏住平等捨 de duk gyi gyü chak dang nye ring nyi dang drel wey tang nyom la ne par cha o. May they abide in equanimity free from the partiality of attachment and aversion which are the causes of suffering and transient happiness.


發菩提心 Generating Enlightened Mind (Bodhicitta) (3x)

མ་སེམས་ཅནཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕངས་ཐོབ་པར་བྱ།། 森間 湯皆吉 敦杜 左貝 桑皆吉 果胖 透巴加 為利一切如母有情 願得等覺佛陀果位 Ma sem chen tam che kyi dön du dzok bey sangye kyi go pang top par cha For the benefit of all my mothers the sentient beings, may I achieve the state of Buddhahood. དེའི་ཕྱིར་དུབཅོམ་ལྡན་འདསསྨན་གྱི་བླབདེ་བར་གཤེགས་པམཆེདབརྒྱད་ཀྱི་ལྷཚོགས་འཁོརདང་བཅས་པརྣམས་ལ་ཕྱག་མཆོདཐུགས་དམབསྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བགྱིའོ།། ལེནགསུམ།། 迭以 企杜 炯滇迭 門吉拉 迭哇 協巴 切皆 吉拉措 擴當 皆巴 南拉 洽卻 土當 固哇 拉索貝 藍吉 仁巴拉 久巴吉我 虔修薄伽梵藥師八善逝佛會眷屬等 禮供勸祈妙意等勝道次第安住之 de yi chir du chom den de men gui la de war shek pa che gye kyi lha tsok kor dang che pa nam la chak chö tuk dam kul wa la sok bey lam gyi rim pa la juk par gui o For this purpose, I will undertake the practices of the stages of the Path such as prostrations, offerings, exhortations and requests to Bhagavan Bhaisajyaguru and his Seven Brothers Tathagatas with all their entourage.


禮供祈請文 མཆོགབདེནརྒྱལ་བསྲས་བཅསབྱིན་རླབསདང་།། 秋滇 皆哇 色皆 今拉當 – 三寶諦實佛菩薩加持 Chok den Gyalwa se che jin lap dang Through the blessings of the Supreme Jewels, of Truth and of the Conquerors and their Sons, ཚོགསགཉིསམངའ་ཐངཆོས་དབྱིངསདག་པའི་མཐུས།། 措尼 昂湯 卻京 達貝土 – 二資圓滿清淨法界 tsok nyi nga tang chö yin dak bey tü And through the might of the pure Dharmadhatu endowed with the power of the two accumulations, ཞིངའདིརབདེ་བ་ཅནལྟར་སྣོད་བཅུད་ཀྱི།། 興迪 迭哇 間達 諾居吉 – 願令此剎如極樂淨土 shin dir de wa chen tar nö chü kyi May this land become like Sukhavati, སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགསའདོདདགུས་འབྱོརགྱུར་ཅིག 西西 朋措 杜固 久久吉 – 情器有寂所欲皆圓滿 si shi pün tsok dö kü jor gyür chik may the environment and the inhabitants Enjoy all desirable richness of samsara and nirvana. . རིན་ཆེནས་གཞིལྗོན་ཤིངཆུ་མཚོས་བརྒྱན།། 仁千 沙西 準興 秋澈間 – 珍寶大地樹池沼莊嚴 Rin chen sa shi jön shin chu tsö gyen Jeweled ground adorned with trees and ponds གསེརདངུལམུ་ཏིགབྱེ་མགྲམབུརབརྡལ།། 色努 木迪 皆麻 章布迭 – 金銀珍珠粉沙散鋪陳 ser ngül mu tik je ma tram bur del Where gold, silver and pearl dust are spread out, མེ་ཏོགབཅལབཀྲམཙན་དནདྲི་བསུངལྡང་།། 美多 皆章 間滇 吉松當 – 花朵供陳旃檀香氣溢 Me tok chel tram tsen den dri sung dang Flowers strewn everywhere, sandalwood sweet fragrance rising, ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོདཀུན་བཟངམཆོད་པས་ཁྱབ།། 拉米 隆覺 棍桑 卻貝洽 – 天人受用普賢供應遍 lha mi long chö kün sang chö bey kyap The whole space is pervaded by divine and human wealth and by the offerings of Samantabhadra. . དེར་ནི་ཡིད་འོངནོར་བུའི་ཕོ་བྲངདབུས།། 迭尼 伊翁 諾布 頗章屋 – 於此可意珍寶宮殿中 di ni yi ong nor bü po trang yü There, in the center of a charming jewelled palace, པདྨསེང་ཁྲིར་རྒྱལ་བསྲས་བཅསརྣམས།། 貝麻 森企 皆哇 色皆南 – 蓮花獅座佛菩薩安住 padma seng trir Gyalwa se che nam the Conquerors and their Sons sit on lotus on a lion throne. བཞུགས་ནས་གཟུངསརིགམོསསྟོབསཀྱིསབསྐྲུན་པའི།། 修內 松利 摩多 吉君貝 – 明信解力等所變現 Shuk ne zung rik mö top kyi trün bey May this place be filled with the ocean of offerings born from the power of dharanis, insight and aspiration མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་གངཞིངསྤྱོད་གྱུར་ཅིག 卻今 加澈 岡興 覺久吉供養雲海遍滿祈受用 chö trin gya tsö kang shin chö gyur chik and may the Conquerors and their Sons enjoy them . སྙིགསམའིམགོན་པོབརྩེ་ལྡནབདེ་གཤེགསབདུན།། 尼美 棍波 則滇 迭協敦 – 濁世大悲救怙七善逝 Nyik mey gön po tse den de shek dün In order to protect me and other sentients beings, I invite here as protectors, refuge and support the Seven Tathagatas, ཐུབདབངདམ་ཆོསབྱང་སེམསབཀའ་སྡོདབཅས།། 土汪 當卻 江森 嘎度皆 – 能仁正法菩薩護法 tup wang dam chö jang sèm ka dö che the Protectors of degenerate time, who are endowed with benevolent love, བདག་སོགསསྐྱོབས་ཕྱིརམགོནསྐྱབསདཔུངགཉེན་དུ།། 達索 久企 棍加 奔年杜 – 為我等故救度依怙主 Dak sok kyop chir gön kyap pung nyen du as well as the King of subduers (Munindra, the Buddha Sakyamuni), the excellent Dharma, Bodhisattvas, and Dharma Protectors. སྤྱན་འདྲེནའདིརགཤེགསགདནའཛོམས་བྱིན་རླབསམཛོད།། 間珍 迪協 滇宗 今拉作 – 迎請住此真實祈加持 jen dren dir shek den dzom chin lap dzö May they come, abide and gather here and grant their blessings. . ༈།དཀའདྲིནམཉམ་མེདརྩ་བའི་བླ་མདང་།། 嘎今 釀美 紮威 拉麻當 – 無比大恩之根本上師 Ka trin nyam me tsa wey lama dang Root Gurus whose kindness is without equal, ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའཇམ་དབྱངས་ཞི་འཚོསོགས།། 夏皆 皆波 江央 西措索 – 釋迦佛陀文殊寂護 sha kye gyel po jam yang shi tso sok King of the Sakya, Manjusri, Santaraksita and so on, ཟབ་མོའི་མདོའདིཕྱག་མཚནབཞེས་པ་ཡི།། 沙摩 多迪 洽千 協巴伊 – 直接得此甚深之經典 Sap mö do di chak tsen she pa yi I prostrate to direct and lineage Gurus ངོས་བརྒྱུདབླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 我居 拉麻 南拉 洽策洛 – 傳承一切上師頂禮 ngö gyü lama nam la chak tsel lo who perfectly received this profound sutra. . ཉམ་ཐགའགྲོརྣམསསྒྲོལ་བའི་ཐུགས་རྗེཅན། 釀他 卓南 卓威 土皆間 – 救度苦難眾生大悲者 Nyam tak dro nam dröl wey tuk je chen To the compassionate ones who liberate destitute beings, བདེ་གཤེགསབདུནདངཐུབདབངདམ་པའི་ཆོས།། 迭協 敦當 土汪 當貝卻 – -藥師七佛世尊及正法 de shek dün dang tup wang dam bey chö to the Seven Tathagatas, to Munindra, to the Excellent Dharma, འཇམ་དཔལསྐྱབསགྲོལགསང་བདགཚངས་དབངདང་།། 江貝 加卓 桑達 贊汪當 – 文殊救脫金剛手梵天 Jam pel kyap dröl sang dak tsang wang dang to Manjusri, Santaraksita, Vajrapani, Brahma, རྒྱལ་ཆེནགནོད་སྦྱིནརྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 皆千 諾今 南拉 洽策洛帝釋天王藥叉頂禮 gyel chen nö chin nam la chak tsel lo Isvara, and to the Four Heavenly Kings and yaksas, I prostrate.


七支供養 Seven Limb Prayer

ངོས་བཤམསགཟུངསརིགམོསསྟོབསཀྱིསསྤྲུལ་པའི།། 我相 松利 摩多 吉主貝 – 實設明勝解力化現 Ngö sham zung rik mö top kyi trül bey Those actually arranged and those emanated from the power of dharanis, insight and devotion, མཆོདཚོགསཀུནའབུལསྡིགལྟུངཐམས་ཅདབཤགས།། 卻措 棍布 迪敦 湯皆夏 – 薈供全供惡墮盡懺悔 chö tsok kün bul dik tung tam che sha I offer all these accumulations of offerings. I confess all faults and transgressions. དགེ་ལ་ཡི་རངསྐུལཞིངགསོལ་བ་འདེབས།། 迭拉 伊讓 固興 索哇迭隨喜善行禮勸及祈請 Ge la yi rang kül shin söl wa dep I rejoice in virtues. I beseech and request, འདིསམཚོནདགེ་བབྱང་ཆུབཆེན་པོར་བསྔོ།། 迪村 給哇 江秋 千波我 – 此等諸善迴向菩提 di tsön ge wa jang chup chen por ngo and dedicate all virtues such as these to great Enlightenment. བཅོམ་ལྡནགདནའཛོམཆེན་པོདགོངསསུ་གསོལ།། 炯滇 滇宗 千波 共蘇索 – 祈請諦聚大應供憶念 Chom den den dzom chen po gong su söl Great assembly of Bhagavans gathered here, please consider me. བདེ་གཤེགསབདུན་གྱི་སྔོན་གྱིསྨོན་ལམདག 迭協 敦吉 恩吉 門藍達 – 藥師七佛往昔諸大願 de shek dün gyi ngön gyi mön lam dak As the Seven Tathagatas promised ཤཱཀྱའི་བསྟན་པལྔ