Aspiration Prayer for the Flourishing of the Noble Gandan Tradition || 甘丹聖教增廣願文

༄༅། །དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

1རྒྱལ་བམ་ལུས་སྐྱེད་པའི་ཡབགྱུར་ཀྱང༌། ། 嘉哇 瑪呂 皆悲 也就蔣 斯為能生無餘勝者父 gyalwa malü kyepe yab gyur kyang You are the great father who engenders all the victorious buddhas,རྒྱལ་སྲསཚུལ་གྱིསཞིངཁམསརབ་འབྱམསསུ། ། 嘉色 措吉 形康 讓蔣蘇 然於無邊剎現佛子相 gyalse tsul gyi shyingkham rabjam su Yet resolved to uphold the Buddhadharma in infinite realms རྒྱལ་བའི་ཆོས་འཛིན་ཐུགས་བསྐྱེད་བདེན་པའི་མཐུས། ། 嘉偉 曲增 突傑 丹悲突 秉持佛法發心諦實力 gyalwe cho dzin tukkye denpe tu As a bodhisattva heir to the victors—through the power of this truth, བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉偉 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 2 སྔོན་ཚེ་དབང་བོའི་ཏོག་གི་སྤྱན་སྔ་རུ། ། 溫猜 旺撲 哆給 賢昂如 昔於如來自在頂座前 ngontse wangwo tok gi chen nga ru Long ago, in the presence of Indraketu, དམ་བཅས་ཚེ་ན་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞེས། ། 當皆 蔡拿 寧豆 千波些 立誓時之名號「大毅志」 damche tse na nyingtob chenpo shye You made your vow, and the buddhas and their bodhisattva heirs སྲས་བཅསརྒྱལ་བས་བསྔགསབརྗོད་བདེན་པའི་མཐུས། ། 色皆 嘉偉 昂覺 丹悲突 諸佛佛子讚嘆諦實力 sé che gyalwe ngak jo denpe tu Praised your great courage—through the power of this truth, བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉偉 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 3 ལྟ་སྤྱོད་གཙང་མའིབརྒྱད་པ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། ། 達就 掌梅 舉巴 悲偉企 為弘解行清淨傳承故 tacho tsangmé gyupa pelwe chir So that the lineage of pure view and conduct might develop, ཐུབ་པའི་དྲུང་དུཤེལ་དཀརཕྲེང་བཕུལ། ། 突悲 種杜 些嘎 稱哇撲 能仁座前供養白晶珠 tubpe drung du shel kar trengwa pul You presented a crystal rosary as an offering to Śākyamuni, ཆོས་དུང་གནངཞིངལུང་བསྟན་བདེན་པའི་མཐུས། ། 區東 囊息 龍登 丹悲突 獲賜法螺授記諦實力 chö dung nang shying lungten denpe tu Who gave you a dharma conch and prophesied your future—through the power of this truth, བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉偉 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 4 ལྟ་བ་རྣམ་དག་རྟག་ཆད་མཐའ་ལས་གྲོལ། ། 達哇 囊達 達切 他雷卓 清淨見解遠離常斷邊 tawa namdak takche ta le drol Pure in your view, free from the extremes of eternalism and nihilism; སྒོམ་པ་རྣམ་དག་བྱིང་རྨུགས་མུན་པ་སངས། ། 拱巴 南達 景木 母巴桑 清淨禪修甦醒昏沉闇 gompa namdak jing muk munpa sang Pure in your meditation, undimmed by lethargy and dullness; སྤྱོད་པ་རྣམ་དགརྒྱལ་བའི་བཀའབཞིན་བསྒྲུབས། ། 覺巴 南達 嘉威 噶行主 清淨行持謹遵佛語修 chopa namdak gyalwe ka shyin drub Pure in your conduct, acting in accordance with Buddha’s words; བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉偉 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 5 མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཙལ་བས་མཁས། ། 芒杜 突巴 嘉切 這威喀 廣求多聞故成學智者 mangdu topa gyacher tsalwe khe Learned, due to your vast study and extensive enquiry, ཐོས་དོན་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་བས་བཙུན། ། 突敦 吉形 竹拉 嘉威尊 如所聞義修心尊者 tö don jishyin gyu la jarwe tsun Venerable, through having applied the points of study to your character, ཀུན་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་བསྔོ་བས་བཟང། ། 袞蔣 滇珠 敦杜 我為桑 普迴教法眾生成賢者 kun kyang ten dro dondu ngowe zang Kind-hearted, due to dedicating all towards the teachings and beings— བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉偉 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 6 དྲང་ངེས་གསུང་རབམ་ལུས་འགལ་མེད་དུ། ། 掌涅 松熱 瑪呂 嘎梅杜 不了義經皆無相違 drang nge sung rab malu galme du In your certainty that all teachings, provisional and definitive, གང་ཟག་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་གདམས་པ་རུ། ། 港薩 吉幾 揚雷 當巴如 咸為個人實修之要訣 gangzak chik gi nyamlen dampa ru Are practical instructions applicable to the individual, ངེས་པ་རྙེད་པས་ཉེས་སྤྱོད་མཐའ་དག་འགགས། ། 涅巴 涅悲 涅就 他達噶 得定解故滅除眾惡行 ngepa nyepe nyecho tadak gak You eliminated all forms of unwholesome conduct— བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉偉 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 7 ལུངཆོས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་འཆད་ཉན་དང༌། ། 隆區 迭努 松計 切年當 經教妙法三藏之聽講 lung chode no sum gyi chenyen dang You listened to explanations of the scriptural Dharma of the three collections, རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་བསླབ་གསུམ་ཉམས་ལེན་ཏེ། ། 多貝 滇巴 拉松 釀連迭 實證教法三學之修行 tokpe tenpa lab sum nyamlen te Practised the three trainings, the doctrine of realization, མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང༌། ། 喀行 主貝 南他 眉度迥 成就者稀有之傳記 khe shing drubpe namtar me du jung And set a wondrous example of life-long learning and accomplishment— བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉威 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 8 ཕྱི་རུ་ཉན་ཐོསསྤྱོད་པས་ཞི་ཞིང་དུལ། ། 企如 年突 覺貝 昔行杜 外現聲聞威儀寂調相 chi ru nyento chöpe shyi shying dul Outwardly peaceful and subdued through the śrāvakas’ conduct; ནང་དུ་རིམ་གཉིསརྣལ་འབྱོར་གདེངདང་ལྡན། ། 囊杜 人你 囊就 丹當滇 內具瑜伽二階堅信念 nang du rim nyi naljor deng dangden While inwardly possessing the assurance of the two-stage yoga; མདོསྔགསལམ་བཟང་འགལ་མེད་གྲོགས་སུ་འཁྱེར། ། 多昂 南桑 給眉 竹蘇切 顯密妙道無違相扶持 do ngak lamzang galme drok su khyer You perfectly reconciled the excellent paths of sūtra and mantra བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉威 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 9 རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པར་བཤད་པའི་སྟོང་བ་ཉིད། ། 舉以 太巴 謝貝 東巴你 因乘所說空性之正理 gyu yi tekpar shepe tongwa nyi To combine the emptiness that is explained in the causal vehicle འབྲས་བུའི་ཐབས་ཀྱིསསྒྲུབ་པའི་བདེ་ཆེན་དང༌། ། 這布 他基 主貝 迭千當 配合果乘方便修大樂 drebu tab kyi drubpe dechen dang With the great bliss achieved through the fruitional vehicle’s methods མཉམ་སྦྱོར་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲིའི་སྙིང་བོའི་བཅུད། ། 娘就 曲彭 傑次 寧波舉 八萬法蘊精華心要義 nyamjor cho pung gye tri nyingwo chu Is the very heart and quintessence of the eighty-four thousand sections of Dharma བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉威 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 10 སྐྱེས་བུགསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྲུང་མའི་གཙོ། ། 皆布 松吉 南吉 松梅卓 三士道之主要衛護者 kyebu sum gyi lam gyi sungme tso Chief among the guardians of the paths of the three types of individual— མྱུརམཛདམགོནདང་རྣམ་སྲས་ལས་གཤིན་སོགས། ། 紐皆 袞當 南色 雷形索 六臂祜主、毗沙、業閻摩 nyur dze gon dang namse le shin sok Mahākāla who is swift to act, Vaiśravaṇa, Kālarūpa and the rest— བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། ། 滇松 擋堅 嘉措 突豆吉 護法誓眾海會威勢力 tensung damchen gyatso tutob kyi Through the power and strength of an ocean of oath-bound Dharma guardians, བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉威 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwe tenpa gye gyur chik May the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! 11 མདོར་ན་དཔལ་ལྡན་བླ་མའིསྐུ་ཚེ་བརྟན། ། 多那 貝滇 喇咪 咕蔡滇 總之具德上師壽永固 dorna palden lame kutse ten In short, may the lives of the glorious masters be secure, མཁས་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དམ་པས་ས་སྟེང་གང༌། ། 喀尊 滇津 當貝 莎丁崗 持教賢哲尊眾遍大地 khe tsun tendzin dampe sateng gang May the world be filled with learned, venerable holders of the teachings, བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་དར་བ་ཡིས། ། 滇貝 錦達 昂唐 達哇宜 佛教檀越福 祿盛騰達 tenpé jindak ngatang darwa yi And may the power and influence of Dharma benefactors increase, བློ་བཟངརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 洛桑 嘉威 滇巴 傑舉計 祈願善慧勝教廣增長 lobzang gyalwéetenpa gye gyur chik So that the victorious Lobzang Drakpa’s teachings flourish and spread! by Gungthang Tenpe Drönme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *