Thirty Five Confession Buddhas Sadhana || 三十五佛禮懺法

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་བཞུགས་སོ།།
三十五佛禮懺法
Thirty Five Confession Buddhas Sadhana

菩薩懺悔文:初懺悔、回向善根、隨喜回向
初懺悔分四:依止力、對治力、拔除力、防護力
Purify our negativities and downfalls through applying four opponent forces: force of basis, force of applying antidotes, force of repudiation, and force of turning away from faults in the future.
依止力 Force of basis:
༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ 蔣秋 森貝 東哇 夏巴 菩薩尊前我禮懺 jang chhub sem pai tung wa shag pa Homage to the Confession of the Bodhisattva’s Downfalls བདགམིང་འདི་ཞེས་བགྱིབ། 達名迪 些記哇 我某甲(稱己名)於此 Dag [ming] di zhe gyi wa I, (my name), ༈ །དུས་རྟག་ཏུ་བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། 杜達度 拉麻拉 加蘇企我 任何時中 皈依上師 du tag tu la ma la kyab su chhi wo at all times take refuge in the Guru སངས་རྒྱས་ལསྐྱབས་སུ་མཆིའོ། 桑皆拉 加蘇企我 皈依 Sang gya la kyab su chhi wo take refuge in the Buddha ཆོས་ལསྐྱབས་སུ་མཆིའོ། 卻拉 加蘇企我 皈依 Chho la kyab su chhi wo take refuge in the Dharma དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། 給敦拉 加蘇企我 皈依 Ge dun la kyab su chhi wo take refuge in the Sangha (7+x 七次或多次)變億: ཨོཾན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། 南摩 曼殊西利耶 南摩 曼殊西利耶 om namo manjushriye om namo manjushriye ན་མཿསུ་ཤྲི་ཡེ། 南摩 蘇西利耶 南摩 蘇西利耶 namah sushriye namah sushriye ་མ་ཨུཏྟ་མ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ 南摩 屋達麻 西利耶 梭哈 南摩 屋達麻 西利耶 梭哈 nama uttama shriye svaha nama uttama shriye svaha (3x/7x 三次或七次)

對治力 Force of applying antidotes:
Glorious Conqueror Shakyamuni བཅོམ་ལྡན་འདསདེ་བཞིན་གཤེགས་པདགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱསདཔལརྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 炯滇迭 迭新協巴 札炯巴 央達巴 左貝 桑皆 貝皆哇 夏加 土巴拉 洽策洛 南無婆伽梵如來應供正遍知釋迦牟尼 Chom dan da de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog pai sang gya pal gyal wa sha kya thub pa la chhag tshal lo To the Teacher, Blessed One, Tathágata, Foe Destroyer, Completely Perfect Buddha, Glorious Conqueror Shakyamuni, I prostrate. Complete Subduer with Vajra Essence དེ་བཞིན་གཤེགས་པརྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོས་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 多皆 寧波 繞杜 炯巴拉 洽策洛 南無金剛不壞佛 De zhin sheg pa dor je nying po rab tu jom pa la chhag tshal lo To the Tathágata. Complete Subduer with Vajra Essence, I prostrate. Radiant Jewel དེ་བཞིན་གཤེགས་པརེན་ཆེནའོད་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 仁千 我措拉 洽策洛 南無寶光佛 De zhin sheg pa rin chhen o thro la chhag tshal lo To the Tathágata, Radiant Jewel, I prostrate. King of the Nagas དེ་བཞིན་གཤེགས་པཀླུདབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 路汪給 皆波拉 洽策洛 南無龍尊王佛 De zhin sheg pa lu wang gi gyal po la chhag tshal lo To the Tathágata, King of the Nagas, I prostrate. Leader of the Warriors དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔའ་པོའི་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 巴波 迭拉 洽策洛 南無精進軍佛 De zhin sheg pa pa woi de la chhag tshal lo To the Tathágata, Leader of the Warriors, I prostrate. Glorious Joy དེ་བཞིན་གཤེགས་པདཔལ་དགྱེས་ལཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 貝皆拉 洽策洛 南無精進喜佛 De zhin sheg pa pal gye la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Joy, I prostrate. Jewel Fire དེ་བཞིན་གཤེགས་པརིན་ཆེན་མེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 仁千美拉 洽策洛 南無寶火佛 De zhin sheg pa rin chhen me la chhag tshal lo To the Tathágata, Jewel Fire, I prostrate. Jewel Moonlight དེ་བཞིན་གཤེགས་པརིན་ཆེན་ཟླ་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 仁千 達我拉 洽策洛 De zhin sheg pa rin chhen da o la chhag tshal lo 南無寶月光佛 To the Tathágata, Jewel Moonlight, I prostrate. Meaningful Vision དེ་བཞིན་གཤེགས་པམཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 同哇 敦友拉 洽策洛 南無現無愚佛 De zhin sheg pa tong wa don yo la chhag tshal lo To the Tathágata, Meaningful Vision, I prostrate. Jewel Moon དེ་བཞིན་གཤེགས་པརིན་ཆེནཟླ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 仁千 達哇拉 洽策洛 南無寶月佛 De zhin sheg pa rin chhen da wa la chhag tshal lo To the Tathágata, Jewel Moon, I prostrate. Stainless One དེ་བཞིན་གཤེགས་པདྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 吉麻 美巴拉 洽策洛 南無無垢佛 De zhin sheg pa dri ma me pa la chhag tshal lo To the Tathágata, Stainless One, I prostrate. Glorious Giving དེ་བཞིན་གཤེགས་པདཔལ་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 貝今拉 洽策洛 南無勇施佛 De zhin sheg pa pal jin la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Giving, I prostrate. Pure One དེ་བཞིན་གཤེགས་པཚངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 倉巴拉 洽策洛 南無清淨佛 De zhin sheg pa tshang pa la chhag tshal lo To the Tathágata, Pure One, I prostrate. Giving of Purity དེ་བཞིན་གཤེགས་པཚངས་པས་བྱིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 倉貝 今拉 洽策洛 南無清淨施佛 De zhin sheg pa tshang pa jin la chhag tshal lo To the Tathágata, Giving of Purity, I prostrate. Water Deity དེ་བཞིན་གཤེགས་པཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 秋拉拉 洽策洛 南無娑留那佛 De zhin sheg pa chhu lha la chhag tshal lo To the Tathágata, Water Deity, I prostrate. God of Water Deities དེ་བཞིན་གཤེགས་པཆུ་ལྷའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 秋雷拉拉 洽策洛 南無水天佛 De zhin sheg pa chhu lhai lha la chhag tshal lo To the Tathágata, God of Water Deities, I prostrate. Glorious Goodness དེ་བཞིན་གཤེགས་པདཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 貝桑拉 洽策洛 南無堅德佛 De zhin sheg pa pal zang la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Goodness), I prostrate. Glorious Sandalwood དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 贊滇 貝拉 洽策洛 南無栴檀功德佛 De zhin sheg pa tsan dan pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Sandalwood, I prostrate. Infinite Splendour དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརྗིདམཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 西吉 他耶拉 洽策洛 南無無量掬光佛 De zhin sheg pa zi ji tha ya la chhag tshal lo To the Tathágata, Infinite Splendour, I prostrate. Glorious Light དེ་བཞིན་གཤེགས་པའོད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 我貝拉 洽策洛 南無光德佛 De zhin sheg pa o pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Light, I prostrate. Sorrowless Glory དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 釀年 美貝 貝拉 洽策洛 南無無憂德佛 De zhin sheg pa nya ngan me pai pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Sorrowless Glory, I prostrate. Son of Non-Desire དེ་བཞིན་གཤེགས་པསྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 色美吉 布拉 洽策洛 南無那羅延佛 De zhin sheg pa se me kyi bu la chhag tshal lo To the Tathágata, Son of Non-Desire, I prostrate. Glorious Flower དེ་བཞིན་གཤེགས་པམེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 美多 貝拉 洽策洛 南無功德華佛 De zhin sheg pa me tog pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Flower, I prostrate. Clearly Knowing Through Pure Radiance དེ་བཞིན་གཤེགས་པཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 倉貝 我色 南巴 諾貝 溫巴 千巴拉 洽策洛 南無清淨光遊戲神通佛 De zhin sheg pa tshang pai o zer nam par rol pa ngon par khyen pa la chhag tshal lo To the Tathágata, Clearly Knowing Through Pure Radiance, I prostrate. Clearly Knowing Through Lotus Radiance དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པའི་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 貝美 我色 南巴 諾貝 溫巴 千巴拉 洽策洛 南無蓮華光遊戲神通佛 De zhin sheg pa pa mai o zer nam par rol pa ngon par khyen pa la chhag tshal lo To the Tathágata, Clearly Knowing Through Lotus Radiance, I prostrate. Glorious Wealth དེ་བཞིན་གཤེགས་པནོར་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 諾貝拉 洽策洛 南無財功德佛 De zhin sheg pa nor pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Wealth, I prostrate. Glorious Mindfulness དེ་བཞིན་གཤེགས་པདྲན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 珍貝 貝拉 洽策洛 南無德念佛 De zhin sheg pa dran pai pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Mindfulness, I prostrate. Renowned Glorious Name དེ་བཞིན་གཤེགས་པམཚནདཔལཤིན་ཏུ་ཡོངས་གྲགས་ལཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 千貝 新杜 永札拉 洽策洛 南無善名稱功德佛 De zhin sheg pa tshan pal shin tu yong drag la chhag tshal lo To the Tathágata, Renowned Glorious Name, I prostrate. King of the Victory Banner དེ་བཞིན་གཤེགས་པདབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 汪波 多給 皆千吉 皆波拉 洽策洛 南無紅焰幢王佛 De zhin sheg pa wang poi tog gi gyal tshan gyi gyal po la chhag tshal lo To the Tathágata, King of the Victory Banner that Crowns the Sovereign, I prostrate. Glorious One Who Fully Subdues དེ་བཞིན་གཤེགས་པཤིན་ཏུརྣམ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 新杜 南巴 諾貝 貝拉 洽策洛 南無善遊步功德佛 De zhin sheg pa shin tu nam par non pai pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious One Who Fully Subdues, I prostrate. Perfect Victor in Battle དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཡུལ་ལསཤིན་ཏུརྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 悠雷 新杜 南巴 皆哇拉 洽策洛 南無鬥戰勝佛 De zhin sheg pa yul la shin tu nam par gyal wa la chhag tshal lo To the Tathágata, Perfect Victor in Battle, I prostrate. Glorious Transcendence Through Subduing དེ་བཞིན་གཤེགས་པརྣམ་པར་གནོན་པའི་གཤེགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 南巴 諾貝 協貝 貝拉 洽策洛 南無善遊步佛 De zhin sheg pa nam par non pa sheg pai pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Transcendence Through Subduing), I prostrate. Glorious Manifestations Illuminating All དེ་བཞིན་གཤེགས་པཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་བའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 棍內 囊哇 果威 貝拉 洽策洛 南無周匝莊嚴功德佛 De zhin sheg pa kun na nang wa ko pai pal la chhag tshal lo To the Tathágata, Glorious Manifestations Illuminating All, I prostrate. Jewel Lotus དེ་བཞིན་གཤེགས་པརིན་ཆེན་པདྨོས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 仁千 貝美 南巴 諾巴拉 洽策洛 南無寶華遊步佛 De zhin sheg pa rin chhen pa mai nam par non pa la chag tshal lo To the Tathágata, Jewel Lotus who Subdues All, I prostrate. Lotus Jewelདེ་བཞིན་གཤེགས་པདགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱསརིན་པོ་ཆེདང་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ 迭新協巴 札炯巴 央達巴 左貝 桑皆 仁波 切當 貝麻拉 拉杜 修貝 桑皆 利汪給 皆波拉 洽策洛 南無婆伽梵如來應供正遍知寶蓮華善住娑羅樹王佛 De zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog pai sang gya rin po chhe dang pa ma la rab tu zhug pa ri wang gi gyal po la chhag tshal lo To the Tathágata, Conqueror of the Enemy, Perfect Buddha Who Dwells on the Lotus Jewel, King of the Sovereign Mount Meru, I prostrate.
དེ་དགལ་སོགས་པཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམསཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདས 迭達 拉索巴 秋久 吉滇吉康 湯皆納 迭新協巴 札炯巴 央達巴 左貝 桑皆 炯滇迭 如是等一切世界,諸佛世尊常住在世, de dag la sog pa chhog chui jig ten gyi kham tham ched na de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog pei sang gye chom den de These and others, as many Tathagata foe-destroyers, perfectly complete buddha bhagavans as are abiding, living and residing གང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཏེའཚོཞིང་བཞེས་པའི་སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདསདེ་དགཐམས་ཅདབདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལབདག་གིསསྐྱེ་བ་འདི་དང། 岡吉內吉 修迭 措興 協貝 桑皆 炯滇迭 迭達 湯皆 達拉 共蘇索 達給 皆哇 迪當 願諸世尊,慈哀念我, 若我此生、 gang ji nyed chig zhug te tsho zhing zhe pei sang gye chom den de de dag tham ched dag la gong su sol. dag gii kye wa di dang in all the world systems of the ten directions, all buddha bhagavans, please pay attention to me. in this life and སྐྱེ་བཐོག་མའི་ཐ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའིེ་སྐྱེ་གནསཐམས་ཅད་དུ། སྡིག་པམིདགེ་བའི་ལསབགྱིས་པ་དང། བགྱིད་དུ་བསྩལ་བ་དང། 皆哇 透美 他麻 麻企 巴內 擴哇納 擴威 皆內 湯皆杜 迪巴 米給威雷 吉巴當 吉杜 則哇當 若我前生,從無始生死以來, 所作眾罪,若自作,若教他作 kye wa thog ma tha ma ma chhi pa ne khor wa na khor wei kye ne tham ched du dig pa mi ge bi la gyii pa dang gyid du tsal wa dang in all the states of rebirth in which i have circled in cyclic existence throughout beginningless lives, whatever negative actions i have done, caused to be done, བགྱིས་ལརྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀོར་རམ། དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་རམ། ཕྱོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ཕྲོགས་པ་དང། འཕྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང། 吉巴拉 皆蘇 伊讓阿 卻滇吉 果讓 給敦吉 果讓 秋久 給敦吉 果措巴當 措杜 久巴當 見作隨喜; 若塔物、若僧物、若十方僧物,若自、若教他 gyii pa la je su yi rang waam chhod ten gyi kor ram ge dun gyi kor ram chhog chui ge dun gyi kor trog pa dang trog tu tsal wa dang or rejoiced in the doing of; whatever possessions of stupas, possessions of the sangha, or possessions of the sangha of the ten directions i have appropriated, made to be appropriated འཕྲོག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། མཚམས་མ་མཆིས་པ་ལྔའི་ལསབགྱིས་པ་དང། བགྱིད་དུ་བསྩལ་བ་དང། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། 措巴拉 皆蘇 伊讓阿 參麻 企巴 內伊雷 吉巴當 吉杜 則哇當 吉巴拉 皆蘇 伊讓阿 隨喜; 五無間罪,若自作、若教他作,見作隨喜; trog pa la je su yi rang waam tsham ma chii pa ngai le gyii pa dang gyid du tsal wa dang gyii pa la je su yi rang waam or rejoiced in the appropriation of; whatever of the five actions of immediate [retribution] i have done, caused to be done, or rejoiced in the doing of; མིདགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང། འཇུག་ཏུ་བསྩལ་བ་དང། འཇུག་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའམ། 米給哇 久伊雷 吉藍 央達巴 浪哇拉 修巴當 久杜 則哇當 久巴拉 皆蘇 伊讓阿 十不善道,若自作、若教他作,見作隨喜; mi ge wa chui le kyi lam yang dag par lang pa la zhug pa dang jüg tu tsal wa dang jüg pa la je su yi rang waam whatever of the ten non-virtuous paths of action i have engaged in the adoption of, caused to be engaged in, or rejoiced in the engagement in; ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་གིས་བསྒྲིབས་ནས། བདགསེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མཆི་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་མཆི་བའམ། ཡི་དྭགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཆི་བའམ། 雷吉 吉巴 岡給 吉內 達森間 內哇 企哇阿 敦卓伊 皆內蘇 企哇阿 伊達吉 悠杜 企哇阿 所作罪障或有覆藏或不覆藏,應墮地獄畜生道、餓鬼 le kyi drip pa gang gii drib ne dag sem chen nyal war chhi waam dud droi kye ne su chhi waam yi dag kyi yul du chhi waam whatever karmic obscurations due to which i and sentient beings, having become obscured, will go to hell, be reborn in the animal realm, reborn in the realm of the hungry ghosts, ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེ་བའམ། ཀླ་ཀློར་སྐྱེ་བའམ། ལྷཚེ་རིང་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའམ། དབང་པོ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའམ། 悠他 擴杜 皆阿 拉洛 皆哇阿 拉策 林波 南蘇 皆哇阿 汪波 麻倉哇 久哇阿 邊地受生、下賤及彌戾車,或生長壽天、人身諸根不具, yul tha khob tu kye waam la lor kye waam lha tshe ring po nam su kye waam wang po ma tshang war gyur waam reborn in border areas, reborn as barbarians, reborn as long-life gods, reborn with imperfect faculties, ལྟ་བ་ལོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་བའམ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་མཉེས་པར་མིབགྱིད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དགཐམས་ཅད 達哇 洛巴 今巴 久哇阿 桑皆 炯哇拉 內巴 米吉巴 久威雷吉 吉巴 岡拉巴 迭達 湯皆 或起邪見 撥無因果,或厭諸佛出興於世,所有業障,我今對一切諸佛世尊 ta wa log par dzin par gyur waam sang gye jyüng wa la nye par mi gyid par gyur wei le kyi drib pa gang lag pa de dag tham ched hold wrong views, or will not be delighted with the arising of a buddha in the presence སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདསཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པསྤྱན་དུ་གྱུར་པ། དཔང་དུ་གྱུར་པ། ཚད་མར་གྱུར་པམཁྱེན་པས་གཟིགས་པ་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྡར་མཐོལ་ལོ་ 桑皆 炯滇迭 耶協蘇 久巴 間杜 久巴 邦杜 久巴 策麻 久巴 千貝 西巴 迭達給 間納 透洛 具一切智者、具眼證者、證悟者、稱量者、知者見者前,我今誠心悉 sang gye chom den de ye she su gyur pa chen du gyur pa pang du gyur pa tshed mar gyur pa khyen pa zig pa de dag gi chen ngar thol lo of the buddha bhagavans, who are exalted wisdom, who are eyes, who are witnesses, who are valid, and who see with knowledge, i admit and confess all these karmic obscurations. བཤགས་སོ། མི་ཆབས་པོ། མི་སྦེད་དོ། སླན་ཆད་ཀྱང་གཅོད་ཅིང་སྡོམ་པར་བགྱིད་ལགས་སོ། 夏索 米洽波 米貝多 (防護力) 連切江 覺今 東巴 吉拉索 皆發露懺悔,不敢覆藏。 從此制止、永不再犯。 chhag so mi chhab bo mi bed do len ched kyang chod ching dom par gyid lag so i do not conceal or hide them. from now on, i will stop and refrain from them. 回向善根:初請作證、明所回向之善根 初請作證 སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདསདེ་དགཐམས་ཅདབདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ 桑皆 炯滇迭 迭達 湯皆 達拉 共蘇索 諸佛世尊 當證知我 當憶念我 sang gye chom den de de dag tham ched dag la gong su sol all buddha bhagavans please pay attention to me. 明所回向之善根 sharing the merit བདག་གིསསྐྱེ་བ་འདི་དང། སྐྱེ་བཐོག་མའི་ཐ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་གནས་གཞན་དག་ཏུ། སྦྱིན་པའི་ཐ་ན་དུད་འགྲོའིེ་སྐྱེ་གནས་སུ 達給 皆哇迪當 皆哇透美 他麻 麻企巴內 擴哇納 擴威 皆內 賢達杜 今貝他納敦卓皆內蘇 若我此生、 若我前生、盡未來際生、在其他輪迴受生,乃至施與畜生 dag gii kye wa di dang kye wa thog ma dang tha ma ma chhii pa ne khor wa na khor wei kye wa zhen dag tu jin pa tha na dud droi kye ne su in this life and in the other states of rebirth in which i have circled in cyclic existence throughout beginningless lives, whatever roots of virtue i have gained from my generosity སྐྱེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་བསྩལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང། བདག་གིསཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང། 皆巴拉 色康 吉贊 則威 給威紮哇 岡拉巴當 達給 促青 松威 給威紮哇 岡拉巴當 一摶之食所有布施之善報 若我護戒所有善根 kye pa la zë kham chig tsam tsal wei ge wei tsa wa gang lag pa dang dag gii tshul trim sung wei ge wei tsa wa gang lag pa dang be it as little as having given one morsel of food to a being born in the animal realm; whatever roots of virtue there are from my having guarded morality; བདག་གིསཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང། བདག་གིསསེམས་ཅནརྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང། 達給 倉巴 覺貝 給威紮哇 岡拉巴當 達給 森間南 永蘇 民巴 吉貝 給威紮哇 若我淨行之所有善根 若我成熟諸有情之所有善 dag gii tshang par chod pa la ne pei ge wei tsa wa gang lag pa dang dag gi sem chen yong su min par gyii pei ge wei tsa wa gang lag pa dang whatever roots of virtue there are from my pure conduct whatever roots of virtue there are from my having fully ripened sentient beings; བདག་གིསབྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང། བདག་གིསབླ་ནམེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ 達給 江秋 秋杜 森皆貝 給威紮哇 岡拉巴當 達給 拉納 美貝 耶協蘇 久貝 若我發無上菩提心之 所有善根 若我修無上智慧 dag gii jang chhub chhog tu sem kyed pei ge wei tsa wa gang lag pa dang dag gi la na med pei ye she kyi ge wei tsa wa whatever roots of virtue there are from my having generated bodhicitta; and whatever roots of virtue there are from གང་ལགས་པ་དེ་དགཐམས་ཅདགཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་བཟླུམས་ཏེ། བསྡོམས་ནས་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་དང་གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང། 岡拉巴迭達湯皆 吉杜 杜興 敦迭 東內 拉納 麻企 巴當 共納 麻企 巴 所有善根 悉皆合集校計籌量 gang lag pa de dag tham ched chig tu dü shing dhum te dhom ne la na ma chhii pa dang gong na ma chhii pa dang my unsurpassed exalted wisdom: all these, assembled and gathered, then combined together, I totally dedicate to the unsurpassed, the unexcelled 正作回向之法 གོང་མའིཡང་གོང་མ། བླ་མའིཡང་བླ་མར། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བས་བླ་ནམེད་པཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། 共美央 共麻 拉美央 拉麻 永蘇 我威 拉納 美巴 央達巴 左貝 江秋杜 永蘇 我哇 吉我 今對無上、無能勝、勝中勝、尊中尊前,善皆迴向,阿耨多羅三藐三菩提。 gong mei yang gong ma la mei yang la mar yong su ngo we la na med pa yang dag par dzog pei jang chub tu yong su ngo war gyi o that higher than the high, that superior to the superior; thereby, do I totally dedicate to unsurpassed, perfectly complete enlightenment. 隨喜回向 ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདསརྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་བ་དང། 吉達 迭貝 桑皆 炯滇迭 南吉 永蘇 我哇當 過去諸佛世尊 云何迴向 ji tar de pei sang gye chom den de nam kyii yong su ngö pa dang just as the buddha bhagavans of the past totally dedicated, ཇི་ལྟར་མ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདསརྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་འགྱར་བ་དང། 吉達 麻君貝 桑皆 炯滇迭 南吉 永蘇 我哇 久哇當 未來諸佛世尊 云何迴向 ji tar ma jon pei sang gye chom den de nam kyii yong su ngo war gyur wa dang just as the buddha bhagavans of the future will totally dedicate, ཇི་ལྟར་ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདསརྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུབདག་གིསཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། 吉達 達達 修貝 桑皆 炯滇迭 南吉 永蘇 我哇 則巴 迭新杜 達給江 永蘇 我哇 吉我 現在諸佛世尊 云何迴向 我亦如是普皆迴向 ji tar da tar jung wei sang gye chom den de nam kyii yong su ngo war dzed pa de zhin du dag gii kyang yong su ngo war gyi o and just as the buddha bhagavans presently abiding totally dedicate, I too similarly totally dedicate. སྡིག་པཐམས་ཅད་ལ་ནི་སོ་སོར་བཤགས། བསོད་ནམསཐམས་ཅད་ལ་ནི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ། སངས་རྒྱསཐམས་ཅད་ལ་ནི་བསྐུལཞིངགསོལ་བ་འདེབས་སོ། 迪巴 湯皆 拉尼 索索夏 索南 湯皆 拉尼 皆蘇 伊讓我 桑皆 湯皆 拉尼 固興 索哇 迭索 各各懺悔一切罪 所有功德盡隨喜 我今勸請一切佛 dig pa tham ched ni so sor shag so nam tham ched la je su yi rang ngo sang gye tham ched la kul zhing sol wa deb so i confess all negativities individually. i rejoice in all merits. i urge and request all buddhas (to turn the wheel of dharma). བདག་གིསབླ་ནམེད་པའི་ཡེ་ཤེསཀྱི་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱར་ཅིག། མི་མཆོག་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་བཞུགས་པ་དང། 達給 拉納 美貝 耶協吉 秋當巴 透巴 久吉 米秋 皆哇 岡達 達達 修巴當 願證最勝無上智 過去未來現在佛 dag gi la na med pa ye she kyi chhog dam pa thob par gyur chig mi chog gyal wa gang dag da tar zhug pa dang may I attain the supreme excellence of unsurpassed exalted wisdom. to the best of humans, the conquerors who are presently abiding, གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་བྱོན། ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་མཐའ་ཡསརྒྱ་མཚོ་འདྲ་ཀུན་ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་བར་བགྱིས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་ཉེ་བར་མཆིའོ། 岡達 迭巴 達當 迭新 岡麻君 雲滇 納巴 他耶 加措 札棍拉 他摩 加哇 吉迭 加蘇 內哇 企我 眾生中最勝尊 讚歎無邊功德海 我今合掌皈命禮 gang dag de pa dag dang de zhin gang ma jon yon ten ngag pa tha ye gya tso dra kun la thal mo jhar war gyii te kyab su nye war chi o those of the past and likewise those of the future, to all those exalted qualities which are like an infinite ocean, folding my hands, i approach for refuge. ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམས་པ་གསུམངག་གི་རྣམ་པབཞིདང་ནི། གང་ཡང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་གསུམོ་པོ། མི་དགེ་བཅུ་པོ་སོ་སོར་བཤགས། 呂吉 雷尼 南巴孫 納給 南巴 西當尼 岡央 伊吉 南孫波 米給 久波 索索夏 身業有三種 口業復有四 以及意業三 十不善盡懺 lu kyi le ni nam pa sum ngag gi nam pa zhi dag dang gang yang yid kyi nam sum po mi ge chu po so sor shag there are three types of body karma; four types of speech karma; and three types of mind karma; i confess all the non-virtuous actions. ཐོག་མམེད་ནས་ད་ལྟའི་པར། མི་དགེ་བཅུདང་མཚམས་མེད་ལྔསེམས་ནི་ཉོན་མོངསདབངགྱུར་པའི། སྡིག་པཐམས་ཅདབཤགས་པར་བགྱི 透麻 美內 達迭巴 米給 久當 參美納 森尼 紐蒙 汪久貝 迪巴 湯皆 夏巴吉 從無始時來 十惡五無間 心隨煩惱故 諸罪皆懺悔 thog ma med ne da tei bar mi ge chu dang tsham med nga sem ni nyon mong wang gyur pei dig pa tham ched shag par gyi from beginningless lifetimes until now, whatever of the ten non-virtues and five heinous actions i have committed due to my defilements, for all of them, i now confess. འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། ལུསདང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱི་ཀྱངསྡིག་པབདག་གིསབགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། 德洽 協當 迪木 汪給尼 呂當 納當 迭新 伊吉江 迪巴 達給 吉巴 吉企巴 我昔所造諸惡業 皆由無始 從身語意之所生 dod chhag zhe dang ti mug wang gii ni lu dang ngag dang de zhin yid kyii kyang dig pa dag gii gyii pa chi chhii pa whatever sins that i have done due to desire, hatred and ignorance, and through my body, speech and mind. དེ་དགཐམས་ཅདབདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང། རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལཞིངགསོལ་བ་ཡི། 迭達 湯皆 達給 索索夏 洽策 哇當 卻今 夏巴當 皆蘇 伊讓 固興 索哇伊 一切我今皆懺悔 所有禮讚及供懺 隨喜勸請轉法輪 de dag tham ched dag gii so sor shag chhag tshal wa dang chhod ching shag pa dang. je su yi rang kul zhing sol wa yi. I confess each and everyone of them completely. by my prostrations, offerings and repentance, my rejoicing, requesting of turning, and remaining, དགེ་བ་ཅང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པཐམས་ཅདརྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབཆེན་པོར་བསྔོའོ།། 給哇 炯色 達給 吉沙巴 湯皆 左貝 江秋 千波我 我以所積少分善 迴向圓滿大菩提 ge wa chung zed dag gi chi sag pa. tham ched dzog pei jang chhub chhen por ngo. whichever virtue i may have accumulated i dedicate to the great and complete enlightenment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *