Heart Sutra

༄༅།།བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་བཞུགས།།

般若波羅密心經
The Sūtra of the Heart of Transcendent Wisdom
In Praise of Prajñāpāramitā
སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན།། 
Ma Sam Jo Me She Rab Pa Rol Chin 離言思之般若波羅密
Beyond words, beyond thought, beyond description, Prajnaparamita
མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད།། 
Mak Ye Min Gak Nam Khe Ngo Wo Nyi
無生無遮虛空般自性
Unborn, unceasing, the very essence of space
སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ།། 
So So Ran Grig Se She Cho Yul Wa
各各自證智慧所緣處
Yet it can be experienced as the wisdom of our own rigpa:
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 
Du Sum Gyalwe Yum La Chak Tsal Lo
三世諸佛之母我禮敬
Homage to the mother of the buddhas of past, present and future!
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲི་ད་ཡ།
Gya Gar Ked Du  Bhagavati Prajna Paramita Hridaya
In the language of India:
བོད་སྐད་དུ།  བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།
Bod Ked Du  Chom Den De Ma She Rab Kyi Pha Rol Tu Chhin Pei Nying Po
般若波羅密心經
In the language of Tibet: The Essence of Bhagavati Prajna Paramita Sutra (Heart Sutra)
འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།
Di Ked Dag Gii Tho Pa Du Chig Na
如是我聞,一時,
Thus have I heard : at one time,
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ།
Chom Den De Gyal Po-i Khab Ja God Phung Po-i Ri La
佛在王舍城耆阇崛山中,
Buddha Bhagavan was dwelling at Rajagriha on Vulture-peak Mountain,
དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང༌།
Ge Long Gi Ge Dun Chhen Po Dang
與大比丘眾、
Together with a great host of Bhikkhus
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།
Jang Chhub Sem Pei Ge Dun Chhen Po Dang Thab Chig Tu Zhug Te
菩薩眾俱。
And a great assembly of Bodhisattvas
དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི།
De Yi Tshe Chom Den De Zab Mo Nang Wa Zhe Ja Wei Chho Kyi Nam Drang Kyi
時佛世尊即入三昧
At that time the Bhagavan was in a deep Samadhi known as
ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ།
Ting Nge Dzin La Nyom Par Zhug So
名廣大甚深。
“Profound Illumination” wherein phenomena are examined
ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས
Yang De Yi Tshe Jang Chhub Sem Pa Sem Pa Chhen Po Phag Pa Chen Re Zig
爾時眾中有菩薩摩訶薩,名觀自在
And in a coinciding time, holy Avalokitesvara, the Mahasattva-bodhisattva,
དབངཕྱུགཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང།
Wang Chhug She Rab Kyi Pha Rol Tu Chhin Pa Zab Moi Chod Pa Nyid La Nam Par Ta Zhing
行深般若波羅密多時,
was engaged in observing the practice of transcendental wisdom,
ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་བལྟའོ།
Phung Po Nga Po De Dag La Yang Rang Zhin Gyii Tong Par Nam Par Ta-o
照見五蘊皆空,離諸苦厄。
wherein the five “skandas” (aggregates) were observed as empty in nature
དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།
De Ne Sang Gye Kyi Thu Tshe Dang Den Pa Sha Rii Bu Jang Chhub Sem Pa
即時舍利弗承佛威力,合掌恭敬,
Then, through the power of the Buddha, Venerable Shariputra enquired of
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགསདབངཕྱུག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ།
Sem Pa Chhen Po Phag Pa Chen Re Zig Wang Chhug La Di Ked Che Me So
觀自在菩薩摩訶薩言:
Avalokiteshvara, the Mahasattva-bodhisattva,
རིགས་ཀྱི་བུ།   གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་  
Rig Kyi Bu  Gang La La She Rab Kyi
善男子,若有欲學
“How should a son or daughter of noble lineage, who wishes to practice
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ།
Pha Rol Tu Chhin Pa Zab Mo-i Chod Pa Ched Par Dod Pa De Ji Tar Lab Par Ja
the profound transcendental wisdom, train themselves?”
甚深般若波羅密多行者,云何修行?
དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང༌བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས
De Ked Che Me Pa Dang Jang Chhub Sem Pa Sem Pa Chhen Po Phag Pa Chen Re Zig
如是問已。爾時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言:
Thus questioned, holy Avalokitesvara the Mahasattva-bodhisattva explained as follows to
དབངཕྱུག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ།
Wang Chhug Gii Tshe Dang Den Pa Sha Ra Dva Tii Bu La Di Ked Che Me So
舍利子
Venerable Shariputra,
ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
Sha Rii Bu Rig Kyi Bu Am Rig Kyi Bu Mo Gang La La She Rab Kyi Pha Rol Tu
若善男子、善女人,
Shariputra, the son or daughter of noble lineage who wishes to practice the
ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ།
Chhin Pa Zab Mo-i Chod Pa Ched Par Dod Pa De Di Tar Nam Par Ta War Ja Te
行甚深般若波羅密多行時,
profound transcendental wisdom, should observe thus,
ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་བལྟའོ།
Phung Po Nga Po De Dag Kyang Rang Zhin Gyii Tong Par Yang Dag Par Je Su Ta-o
應觀五蘊性空。
“The five skandas should be viewed as empty in nature
གཟུགས་སྟོང་པའོ།  སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་སོ།  གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།
Zug Tong Pa-o  Tong Pa Nyid Zug So  Zug Le Tong Pa Nyid Zhen Ma Yin
舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,
Form is empty; emptiness is form  Form is not other than emptiness;
སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ།  །དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང༌།
Tong Pa Nyid Le Kyang Zug Zhen Ma Yin No  De Zhin Du Tshor Wa Dang
空即是色。受、
Emptiness is not other than form  Likewise, feeling,
འདུ་ཤེས་དང༌།  འདུ་བྱེད་དང༌།   རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟོང་པའོ།
Du She Dang  Du Jed Dang  Nam Par She Pa Nam Tong Pa-o
想、行、識,亦復如是。
thought, volition and consciousness are empty
ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ།
Sha Rii Bu De Ta Chho Tham Ched Tong Pa Nyid De
舍利子,是諸法空相,
Thus, Shariputra, all phenomena are but emptiness,
མཚན་ཉིད་མེད་པ།   མ་སྐྱེས་པ།   མ་འགགས་པ།   དྲི་མ་མེད་པ
Tshen Nyid Med Pa  Ma Kye Pa  Ma Gag Pa  Dri Ma Med Pa
不生不滅,
Without characteristics, not originated nor terminating;
དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ།  བྲི་བ་མེད་པ།  གང་བ་མེད་པའོ།
Dri Ma Dang Dral Wa Med Pa  Dri Wa Med Pa  Gang Wa Med Pa-o
不垢不净,不增不减。
not impure, nor immaculate; not deficient nor complete
ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད།  ཚོར་བ་མེད།
Sha Rii Bu De Ta We Na Tong Pa Nyid La Zug Med  Tshor Wa Med
是故空中無色,無受、
Therefore Shariputra, in Emptiness there is no form, no feeling,
འདུ་ཤེས་མེད།   འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད།   རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད།   མིག་མེད།
Du She Med  Du Jed Nam Med  Nam Par She Pa Med  Mig Med
想、行、見、識,無眼、
no thought, no volition, no consciousness; no eye,
རྣ་བ་མེད།   སྣ་མེད།   ལྕེ་མེད།   ལུས་མེད།   ཡིད་མེད།   གཟུགས་མེད།
Na Wa Med  Na Med  Che Med  Lu Med  Yid Med  Zug Med
耳、鼻、舌、身、意。無色、
no ear, no nose, no tongue, no body, no mind  No visible form,
སྒྲ་མེད།   དྲི་མེད།   རོ་མེད།   རེག་བྱ་མེད།   ཆོས་མེད་དོ།
Dra Med  Dri Med  Ro Med  Reg Ja Med  Chho Med Do
聲、香、味、觸、法,
no sound; no smell; no taste object; no tangible object; no mental phenomena
མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད།
Mig Gi Kham Med Pa Ne Yid Kyi Kham Med
無眼界、乃至無意識界;
No eye-element, and so forth, up till no mind-element,
ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ།
Yid Kyi Nam Par She Pei Kham Kyi Bar Du Yang Med Do
無明
and no mental consciousness element
མ་རིག་པ་མེད།   མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད།
Ma Rig Pa Med  Ma Rig Pa Zed Pa Med Pa Ne Ga Shi Med
亦無無明盡;乃至無老死
No ignorance; no extinction of ignorance, so forth, up till no aging and death;
རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ།   སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌།
Ga Shi Zed Pei Bar Du Yang Med Do  De Zhin Du Dug Ngal Wa Dang
亦無老死盡;無苦、
And no extinction of aging and death  Likewise, there is no “suffering”,
ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌།   འགོག་པ་དང༌།   ལམ་མེད།
Kun Jung Wa Dang  Gog Pa Dang Lam Med
集、滅、道,
no “origination [of suffering]”, no “cessation [of suffering]” and no “path [to the cessation of suffering]”
ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད།   མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ།
Ye She Med  Thob Pa Med  Ma Thob Pa Yang Med Do
無智,亦無得。
No wisdom, no attainment [of wisdom] and non-attainment [of wisdom]
ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར།
Sha Rii Bu De Ta We Na Jang Chhub Sem Pa Nam Thob Pa Med Pei Chhir
以無所得故,
Hence Shariputra, because there is no attainment,
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ།
She Rab Kyi Pha Rol Tu Chhin Pa La Ten Ching Ne Te
菩提薩多,依般若波羅密多故,
Bodhisattvas abide in reliance on the transcendental wisdom (Prajna Paramita),
སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ།
Sem La Drib Pa Med Pe Trag Pa Med De
心無掛礙。無掛礙故,無有恐怖。
Without obscuration of mind there is no fear
ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ།
Chhin Chi Log Le Shin Tu De Ne Nya Ngen Le De Pei Tha Chhin To
遠離顛倒夢想,究竟涅槃。
Having utterly transcended erroneous views, they acquire ultimate nirvana
དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི
Du Sum Du Nam Par Zhug Pei Sang Gye Tham Ched Kyang She Rab Kyi
三世諸佛,
All the Buddhas of the three times come to realize
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི།
Pha Rol Tu Chhin Pa Di La Ten Ne La Na Med Pa Yang Dag Par Dzog Pei
般若波羅密多故,
supreme perfect complete enlightenment
བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ།
Jang Chhub Tu Ngon Par Dzog Par Sang Gye So
得阿耨多羅三藐三菩提。
by this reliance on transcendental wisdom
དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས
De Ta We Na She Rab Kyi Pha Rol Tu Chhin Pei Ngag
故知般若波羅密多,
Therefore know the mantra of transcendental wisdom,
རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས།   བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས།   མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔགས
Rig Pa Chhen Po-i Ngag  La Na Med Pei Ngag  Mi Nyam Pa Dang Nyam Pei Ngag
是大神,是大明,是無上
the mantra of great awareness, the unsurpassed mantra, the peerless mantra,
སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས
Dug Ngal Tham Ched Rab Du Zhi War Jed Pei Ngag
是無等等。能除一切苦,
the mantra that totally pacifies all suffering,
མི་བརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།
Mi Dzun Pe Na Den Par She Par Ja Te
真實不虛。
said to be the truth as it is not falsehood,
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་པ།
She Rab Kyi Pha Rol Tu Chhin Pei Ngag Me Pa
故說般若波羅密。即說曰:
The mantra of transcendental wisdom (Prajna Paramita) is uttered thus,
ཏདྱ་ཐཱ།  ཨོཾག་ཏེ་ག་ཏེ།  པཱ་ར་ག་ཏེ།  པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ།  བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ
達雅他嘎代嘎代,巴熱嘎代,巴熱桑嘎代,保地索哈。
Tadyatha  Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhi Svaha
ཤཱ་རིའི་བུབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་
Sha Rii Bu Jang Chhub Sem Pa Sem Pa Chhen Po
如是舍利弗,諸菩薩摩訶薩
This, O Shariputra, is how a mahasattva-bodhisattva
དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ།
De Tar She Rab Kyi Pha Rol Tu Chhin Pa Zab Mo La Lab Par Ja-o
於甚深般若波羅密多行,應如是行,如是說已。
should train in the profound transcendental wisdom (Prajna Paramita) ”
དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ།
De Ne Chom Den De Ting Nge Dzin De Le Zheng Te
即時世尊從廣大甚深三摩地起,
Then Buddha Bhagavan arose from Samadhi
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགསདབངཕྱུག་ལ་
Jang Chhub Sem Pa Sem Pa Chen Po Phag Pa Chen Re Zig Wang Chhug La
觀自在菩薩摩訶薩言:
And commended Avalokiteshvara, the Mahasattva-bodhisattva, saying,
ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནས།   ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།   རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ།
Leg So Zhe Ja Wa Jin Ne  Leg So Leg So  Rig Kyi Bu De De Zhin No
善哉!善哉!善男子,如是如是。
“Excellent, excellent  Noble son, just so,
དེ་དེ་བཞིན་ཏེ།   ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི
De De Zhin Te  Ji Tar Khyod Kyii Ten Pa Zhin Du She Rab Kyi
如汝所說,
just as you have taught, so should the practice of the
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ།
Pha Rol Tu Chhin Pa Zab Mo La Ched Par Ja Te
甚深般若波羅密多行,
profound transcendental wisdom be performed,
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་།
De Zhin Sheg Pa Nam Kyang Je Su Yi Rang Ngo
應如是行。如是行時,一切如來皆悉隨喜。
and all the tathagatas rejoice in [confirming] this "
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།   ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དང༌།
Chom Den De Kyii De Ked Che Ka Tsal Ne Tshe Dang Den Pa Sha Ra Dvatii Bu Dang
爾時世尊說是語已,具壽舍利弗
Thus the Bhagavan proclaimed  Then, the Venerable Shariputra,
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགསདབངཕྱུག་དང༌།
Jang Chhub Sem Pa Chen Re Zig Wang Chhug Dang
大喜充遍。觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜。
The Bodhisattva Avaloketishvara,
ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང༌   ལྷ་དང༌།   མི་དང༌།
Tham Ched Dang Den Pei Khor De Dag Dang  Lha Dang  Mi Dang
時彼眾會天人
along with their noble assembly [of Bhikkhus and Bodhisattvas], and the devas, human beings,
ལྷ་མ་ཡིན་དང༌།   དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ།
Lha Ma Yin Dang  Dri Zar Che Pei Jig Ten Yi Rang Te
阿修羅乾達婆等,
asuras; and gandharvas in the universe, rejoiced,
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།
Chom Den De Kyii Sung Pa La Ngon Par Tod Do
聞佛所說,皆大歡喜,信受奉行。
And openly praised what the Buddha Bhagavan has proclaimed

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Malcare WordPress Security