In Praise of Dependent Arising || 緣起讚

རྟེན་འབྲེལབསྟོད་པ
རྗེ་ཙོང་ཁ་པ

緣起讚》
宗喀巴大師造

In Praise of Dependent Arising
By Je Tsongkhapa

Xưng tán duyên khởi

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文
 
༄༅། །ན་མོགུ་རུ་མཉྫུ་གྷོཥཡ། 敬禮 上師文殊菩薩 Homage to (my) Guru, Manjughosha. (1) གང་ཞིགགཟིགསཤིངགསུང་བ་ཡིས། །མཁྱེནདངསྟོན་པབླ་ནམེད། །རྒྱལ་བརྟེནཅིངའབྲེལབརའབྱུང༌། །གཟིགསཤིང་འདོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། ། 由見宣說何等法  智者宣說成無上  勝者見諸緣起法  垂示教誡我敬禮 I bow to (you) the Triumphant (Buddha), who has seen and taught dependent arising, which, to see (makes you) a knower and to speak of (makes you) an unsurpassable instructor. Tôn trọng kính lễ Diệu âm bồ tát | Chứng thuyết những pháp gì | Phong tôn bậc trí, vô thượng đạo sư | Con kính lễ đấng thiện thuyết| Pháp duyên khởi như tri kiến. (2) འཇིག་རྟེན་རྒུད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ཡི་རྩ་བམ་རིག་སྟེ། །གང་ཞིགམཐོང་བ་དེ་ལྡོག་པ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། ། 世間所有諸衰損  其根乃為無明闇  由何觀照能還滅  是故宣說緣起 Unawareness is the root of as much torment as there is in the world. Thus, you spoke of dependent arising, which, if seen, turns that back. Mọi suy thoái trên đời| Đều từ rễ vô minh| Thấy pháp gì diệt trừ| Vì vậy thuyết duyên khởi. (3) དེ་ཚེབློདང་ལྡན་པ་ཡིས། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ལམ། །ཁྱོད་ཀྱིབསྟན་པའི་གནད་ཉིད་དུ། །ཇི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་མི་འགྱུར། ། 爾時具足智慧者  如何由心不了知  世尊聖教之心要  即諸殊勝緣起 At that time, how could those with intelligence not have comprehended the path of dependent arising as being the essential point of your teachings? Vì vậy người có trí| Lẽ nào không hiểu rằng| Đạo lộ về duyên khởi| Là tinh tuý pháp Phật. (4) དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོནཁྱོད་ལ། །བསྟོད་པའི་སྒོ་ནི་སུཞིག་གིས། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བགསུངས་པལས། །ངོ་མཚར་གྱུར་བ་ཅི་ཞིག་རྙེད། ། 如是故於依怙尊  稱揚讚嘆多門中  除說緣起妙法外  何得餘法更稀有 As that is so, how could anyone find as a gateway for praising you, O Guardian, anything more wondrous than your statements about dependent arising? Thế nên, ai xưng tán| Hy hữu, đấng Cứu hộ| Ngoại trừ pháp duyên khởi| Còn pháp nào hơn thế? (5) གངགངརྐྱེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོངཞེས། །གསུངས་པའདིལས་ཡ་མཚན་པའི། །ལེགས་འདོམས་ཚུལ་ནི་ཅི་ཞིགཡོད། ། 經由彼彼相依  宣說彼彼自性空  離此教授更何有  希有妙善勝教誨 “Whatever depends on conditions is devoid of a self-establishing nature.” What could be a more amazing, excellent manner of instructing than this statement? Các pháp y duyên sanh| Pháp ấy tự tánh không| Tuyệt vời thay thiện thuyết| Còn giáo thuyết nào hơn? (6) གང་དུ་བཟུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས། །མཐར་འཛིནའཆིང་བབརྟནབྱེདཅིང༌། །དེ་ཉིད་མཁས་ལ་སྤྲོས་པ་ཡི། །དྲ་བམ་ལུསགཅོད་པའི་སྒོ། ། 於法生執諸愚夫  堅固邊執緊繫縛  緣起練達彼即是  盡斷戲論網之門 This real fact (of dependent arising) which, if grasped at (as establishing true existence), makes infantile beings’ bondage to grasping for extremes more firm, is the gateway for the learned to cut all the webs of their mental fabrication, without any exception. Kẻ phàm ngu chấp thật| Bị biên kiến trói chặt| Trí giả với duyên khởi| Cắt đứt lưới hí luận. (7) བསྟནའདིགཞནདུ་མ་མཐོང་བས། །སྟོན་པཞེསབྱཁྱོདཉིད་དེ།།ཝ་སྐྱེས་ལ་ནི་སེང་གེབཞིན། །མུ་སྟེགསཅན་ལ་གཅམ་བུའི་ཚིག 此教於餘未能見  故唯稱尊為大師  外道竊名以飾讚  猶如野干呼獅子 As this teaching is not seen in others, then the title “Teacher” is really yours (alone); it’s a sham word, however, if also (used) for those with heterodox (views), like “lion” for the species “fox.” Pháp này không đâu thấy| Nên tôn Ngài Đạo sư| Ngoại đạo chỉ khoa trương| Gọi chồn là sư tử. (8) ཨེ་མའོ་སྟོན་པ་ཨེ་མའོ་སྐྱབས། །ཨེ་མའོ་སྨྲམཆོག་ཨེ་མའོ་མགོན། །རྟེནཅིངའབྲེལའབྱུངལེགསགསུངས་པའི། །སྟོན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། ། 希有大師希有依  希有勝說希有怙  極善宣說緣起教  於彼大師我敬禮 How wondrous – a Teacher! How wondrous – a Safe Direction! How wondrous – a Supreme Speaker! How wondrous – a Guardian! I prostrate to (you) that Teacher, who spoke excellently about dependent arising. Thiện tai Đại Đạo Sư| Thiện tai đấng Y xứ| Thiện tai Thù thằng thuyết| Thiện tai đấng Cứu hộ| Con kính lễ Đại sư| Khéo tuyên thuyết duyên khởi. (9) ཕནམཛདཁྱོད་ཀྱིསའགྲོ་བ་ལ། །སྨན་པའི་སླད་དུ་བཀའ་བསྩལ་པ། །བསྟན་པའིསྙིང་བོ་སྟོང་བ་ཉིད། །ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཟླ་མེད་པ། ། 恆作饒益眾生者  為利眾生故宣說  教法心要性空理  無與倫比決定因 You, the Benefactor, prescribed it as a medicine for wandering beings, (since) it’s the peerless line of reasoning for ascertaining voidness, the heart of your teachings. Hằng vì ích chúng sanh| Đấng Y vương thuyết giáo| Tâm yếu là tánh không| Nhân quyết định vô tỉ. (10) རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཚུལ། །འགལ་བདང་ནི་མ་གྲུབ་པར། །མཐོང་བའདི་ཡིསཁྱོད་ཀྱིལུགས། །ཇི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། ། 若即緣起觀待理  若見彼此成相違  於此世尊教法  如何而能趣明了 How can those who see this manner (of reason) of dependent arising as contradicting (functionality) or as unestablished ever be able to comprehend your system? Cho rằng lý duyên khởi| Lỗi tương vi, bất thành| Người ấy làm sao hiểu| Giáo pháp của Thế Tôn? (11) ཁྱོད་ནི་ནམ་ཞིགསྟོང་བ་ཉིད། །རྟེནའབྱུངདོན་དུ་མཐོང་བ་ན། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་སྟོང་བ་ན། །བྱ་བྱེད་འཐད་པའང་མི་འགལཞིང༌། ། 世尊承許若時見  空性即是緣起義  能作所作與性空  彼此相順不相違 When you saw voidness as meaning dependent arising, (you saw that) voidness of a self-establishing nature and the performing of functions are not contradictory, but in fact reasonable (in terms of one another). Phật dạy nếu khi thấy| không tức nghĩa duyên sinh khởi| Tự tánh ấy là “không”| Chấp nhận tác sở tác| Không trái nghịch lẫn nhau. (12) དེ་ལསལྡོག་པརམཐོང་བ་ན། །སྟོང་ལ་བྱ་བམི་རུངཞིང༌། །བྱདང་བཅས་ལ་སྟོངམེད་པས། །ཉམ་ངའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་བཞེད། ། 反之若見彼違返  空則作用不成立  若有作用則無空  墮落苦惱深險處 But if one sees the reverse of that, then since function would be inadmissible in terms of voidness, and there could be no voidness in terms of function, one would be asserting a plunge into an abyss of despair. Nếu ai thấy ngược lại| Không thì không tác dụng| Tác dụng thì chẳng phải “không”| Kẻ ấy rớt xuống ngay| Vực khổ não hiểm ác. (13) དེ་ཕྱིརཁྱོད་ཀྱིབསྟན་པ་ལ། །རྟེནའབྱུངམཐོང་བལེགས་པར་བསྔགས། །དེ་ཡངཀུན་ཏུམེད་པདང༌། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་ཡོད་པས་མིན། ། 故於至尊教法中  極讚觀照緣起法  彼非一切畢竟無  亦非一切自性 Because of that, excellent praise to the vision of dependent arising in your teachings! For that, in fact, nullifies (both) total nonexistence and existence by means of a self-establishing nature. Vì thế giáo pháp Phật| Tán thán kiến duyên khởi| Chẳng phải không tất cả| Chẳng phải có tự tánh. (14) ལྟོས་མེདནམ་མཁའིམེ་ཏོགབཞིན། །དེསན་མ་བརྟེནཡོད་མ་ཡིན། །ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དངརྐྱེན་ལ་ལྟོས་པ་འགལ། ། 無待猶如虛空華  是故不依觀待無  自性若有彼成時  便與因相待違 Non-reliance is like a flower from empty space; therefore non-dependence does not exist. If the existence (of things) were established by their essential natures, then the establishment of that would contradict their depending on causes and conditions. Độc lập như hoa đốm | Không duyên không hiện hữu| Nếu nó có thật tánh| Trái quan hệ nhân duyên. (15) དེ་ཕྱིར་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་ཡོདམིན་པས། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་སྟོང་བ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆོས་འགའ་མེད་པརགསུངས། ། 是故捨離緣起法  更無存有少許法  是故捨離自性空  亦無存有少許法 (Thus) you said that because of that, since there are no phenomena other than what dependently arises, there are no phenomena other than what is devoid of a self-establishing nature. Vì vây, không pháp nào| Mà không do duyên khởi| Nếu phi tự tánh Không| Không pháp nào tồn tại. (16) རང་བཞིནལྡོག་པམེད་པའི་ཕྱིར། །ཆོསརྣམས་རང་བཞིན་འགའ་ཡོད་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་མི་རུངཞིང༌། །སྤྲོསཀུནལྡོག་པམེད་པརགསུངས། ། 諸法若是自性有  則說涅槃不堪能  及諸戲論無除滅  因由自性無滅故 You (further) said that because, if phenomena (actually) had a certain self-establishing nature, (the appearance of) self-establishing natures could not be turned back, nirvana would (then) become inadmissible, and all mental fabrication could not be turned back. Nếu pháp có tự tánh| tự tánh không thể diệt| Không thể diệt hý luận| Không thể chứng niết bàn. (17) དེ་ཕྱིརརང་བཞིནརྣམབྲལཞེས། །སེང་གེའི་སྒྲ་ཡིས་ཡངཡང་དུ། །མཁས་པའིཚོགསསུལེགསགསུངས་པ། །འདི་ལ་སུ་ཡིས་འགོང་བརནུས། ། 是故於諸智者中  發出廣大獅子吼  數數宣說離自性  妙善說法誰能難 Because of that, in the crowd of learned ones, you spoke excellently, again and again, with a lion’s roar, that everything is parted from self-establishing natures. Who could get the better of this? Giữa pháp hội trí thức| Với tiếng hống sư tử| Thế tôn tuyên nhiều lần| Các pháp ly tự tánh| Đối với quan điểm này| Ai dám tranh biện Ngài? (18) རང་བཞིན་འགའ་ཡངམེད་པདང༌། །འདིལ་བརྟེན་ནས་འདིའབྱུང་བའི། །རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉིས། །མི་འགལ་འདུ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས། ། 宣說無有少自性  及依此故而生此  一切安立皆成立  此二不違相和順 There is no such thing as a self-establishing nature; also, the entire presentation is reasonable of “this” arising from depending on “this.” As these two (points) are non-contradictory, is there need to mention that they fit together? Không mảy may tự tánh | Duyên đây pháp này sinh| Tất cả lý đều thành| Chân tục không mâu thuẫn. (19) རྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། །མཐརལྟ་བ་ལ་མི་རྟེནཞེས། །ལེགསགསུངས་འདི་ནིམགོནཁྱོད་ཀྱི། །སྨྲ་བ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུ། ། 因由緣起正因相  宣說二邊不依見  即此善說能成立  尊汝聖言無上因 “Because of the line of reasoning, dependent arising, one does not become founded in an extreme view.” This excellent statement (of yours) is the cause for your speech, O Guardian, being peerless. Do thiện thuyết duyên khởi| Không lệ thuộc biên kiến| Lý do thiện thuyết ấy| Tôn (20) འདིཀུན་ངོ་བོས་སྟོང་བ་དང༌། །འདིལསའདིའབྲསའབྱུང་བ་ཡི། །ངེས་པགཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་དུ། །གེགས་མེད་པར་ནི་གྲོགསབྱེད་པ། ། 凡此皆是自性空  此是故此果生  緣起性空二決定  無礙相互為助伴 All these (things) are devoid (of being established) by an essential nature, while from “this,” “this” arises as a result. These two certainties, without hindering one another, serve as (mutual) helps. Cái này tự tánh không| Duyên cái này quả sinh| Hai khẳng định tương đối| Tương hỗ không tương hủy| (21) འདིལས་ངོ་མཚར་གྱུར་བ་དང༌། །འདིལསརྨད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། །ཚུལའདིསཁྱོད་ལ་བསྟོད་ན་ནི། །བསྟོད་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་མིན། ། 除此更有餘何法  至為稀奇甚難得  以此道理讚至尊  成就讚嘆非由餘 What could be more amazing than this? What could be more marvelous than this? There is no other way of praising than to praise you in this way. Còn gì kỳ diệu hơn| Còn gì thù thắng hơn| Còn đạo lý nào hơn| Để tán thán Thế tôn| (22) རྨོངས་པས་བྲན་དུ་བཟུང་བ་ཡིས། །གང་ཞིགཁྱོདདང་ཞེ་འགྲས་པ། །དེ་ཡིས་རང་བཞིནམེད་པའི་སྒྲ། །མི་བཟོདགྱུར་ལ་མཚར་ཅི་ཡོད། ། 若為愚蒙所役使  而與世尊成仇隙  彼於無有自性聲  無法堪忍有何奇 Enslaved by their muddle-headedness, some are hostile toward you. Is it any wonder they cannot bear the sound of “no self-establishing nature?” Nô dịch bởi ngu si| Chúng thù nghịch Thế Tôn| Không hiểu diệu âm vô tự tánh| Có gì phải ngạc nhiên. (23) ཁྱོད་ཀྱིགསུང་གི་གཅེས་པའི་མཛོད། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཁས་བླངས་ནས། །སྟོངཉིད་ང་རོ་མི་བཟོད་པ། །འདི་ལ་ཁོ་བོ་ངོ་མཚར་གྱུར། ། 若於世尊語藏中  受行珍貴緣起法  無法堪忍空性吼  我說此乃為奇有 But those who accept dependent arising, the cherished treasure from among your statements, and then cannot bear the roar of voidness – it is they who amaze me. Thọ hành Thế Tôn giáo| Trân trọng thuyết duyên khởi| Mà không kham tiếng hống Không tánh| Ấy mới thật ngạc nhiên. (24) རང་བཞིནམེད་ལ་བཀྲི་བའི་སྒོ། །བླ་མེདརྟེནཅིངའབྲེལའབྱུང་གི །མིངཉིད་ཀྱིས་ནི་རང་བཞིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་ཀོ་སྐྱེ་བོའདི། ། 無有自性引導門  無上緣起即為彼  若是因由緣起名  而反執為有自性 It is just these people who grasp at self-establishing natures in the very name of dependent arising, but which, (in fact,) is the unsurpassable gateway leading to there being no self-establishing natures. Cửa vô thượng dẫn vào| Duyên khởi là vô tánh| Phàm phu từ danh xưng| Trở lại chấp tự tánh. (25) འཕགས་མཆོག་རྣམས་ཀྱིསལེགསབགྲོད་པའི། །འཇུག་ངོགས་ཟླ་དང་བྲལ་གྱུར་པ། །ཁྱོདདགྱེས་གྱུར་པའི་ལམབཟང་དེར། །ཐབསགང་གིས་ནི་བཀྲི་བརབྱ། ། 於今有何妙方便  引導彼等眾生趣  最勝聖賢善妙階  無比至尊歡喜道 By what method could they be led to this excellent pathway pleasing to you, which is a peerless fording passage well traveled by the Supreme Noble Aryas? Biết lấy phương tiện nào| Đưa những chúng sanh ấy| Vào đạo lộ vô tỷ| Lối chư Thánh thiện hành| Mà Thế tôn hoan hỷ. (26) རང་བཞིནབཅོས་མིན་ལྟོས་མེདདང༌། །རྟེན་འབྲེལ་ལྟོས་དངབཅོས་མགཉིས། །ཇི་ལྟ་བུ་ན་གཞི་གཅིག་ལ། །མི་འགལ་འདུ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། 自性無待無造作  緣起觀待與造作  如何能於一事中  二者和順不相違 How can having a self-establishing nature, being unfashioned, and non-reliant, as well as being dependently arising, reliant, and fashioned both be what are gathered together with no contradiction on a single basis? Tự tánh phi hư phi đối đãi| Duyên sinh hư giả và đối đãi| Làm sao cùng thống nhất| Hai sự không mâu thuẫn? (27) དེ་ཕྱིར་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བགང༌། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་གདད་མ་ནས། །རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །འདིཀུནསྒྱུ་མབཞིན་དུ་གསུངས། ། 是故說諸緣起法  本來遠離其自性  雖彼仍現有自性  此等皆是如幻事 Because of that, whatever dependently arises is, from the beginning, completely removed from having a self-establishing nature. Yet, since (things) appear to be there, you said that all of them are like illusions. Những gì do duyên khởi| Bản lai không tự tánh| Bản thể chúng là Không| Trong Không mà hiển lộ| Như ảo thuật hoá hiện. (28) ཁྱོད་ཀྱིསཇི་ལྟརབསྟན་པ་ལ། །རྒོལ་བ་འགས་ཀྱངཆོསམཐུན་དུ། །གླགས་མི་རྙེད་པར་གསུངས་པཡང༌། །འདིཉིད་ཀྱིས་ནི་ལེགས་པར་འཁུམས། ། 說如至尊教法  無有敵者能興難  並能如法尋過失  善巧通達即由此 It is by this very (reasoning) that one can well understand the statement that even if opponents try to pick apart how you have taught, they can never find an occurrence (of fault) in the Dharma’s consistency. Thế tôn chơn thật thuyết| Kẻ vấn nạn thảm bại| Chẳng tìm ra sơ hở; Khiến cho chúng khiếp đảm. (29) ཅི་སླད་ཅེ་ན་འདིབཤད་པས། །མཐོངདང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ལ། །སྒྲོ་འདོགས་པ་དངསྐུར་འདེབས་ཀྱི། །གོ་སྐབསརིང་དུམཛདཕྱིར་རོ། ། 若謂何故由宣此  今於可見不可見  遠離增益妄執著  及諸滅損過愆故 “Why is this so?” It’s because, by this explanation, you’ve distanced afar any chances for interpolation or repudiation regarding any phenomenon, seen or unseen. Thuyết này nhắm đích gì?| Các pháp thấy, không thấy| Viễn ly lối chấp trước| Tăng ích và tổn giảm . (30) ཁྱོད་ཀྱིསྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པར། །མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚནརྟེནའབྱུང་གི། ལམའདིཉིད་ཀྱིགསུངགཞན་ཡང༌། །ཚད་མརགྱུརབརངེས་པ་སྐྱེ། ། 緣起道之正因相  見尊說法無能比  由此證知尊餘法  亦為定量起決定 By this very path of dependent arising, which is the reason your speech is seen as peerless, one can develop certainty that your other statements are valid as well. Lời Thế tôn vô tỷ| Nhơn thấy lý duyên khởi| Tâm con khởi xác tín| Giáo pháp khác Ngài dạy. (31) དོན་བཞིནགཟིགས་ནས་ལེགསགསུངས་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུསློབ་པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅདརིང་དུགྱུར། །ཉེས་ཀུནརྩ་བལྡོགཕྱིར་རོ། ། 觀見如義妙善說  若有隨學於至尊  一切衰損悉遠離  滅眾罪愆根本故 In training, in your footsteps, in what you have said so well, after you saw in accord with fact, one puts all one’s troubles far away, because one turns back the root of all one’s faults. Kiến như nghĩa thiện thuyết| Chư vị học theo Ngài| Xa lìa mọi suy tổn| Nhổ tận gốc sai lầm. (32) ཁྱོད་ཀྱིབསྟནལསཕྱིརཕྱོགས་པས། །ཡུན་རིང་ངལ་བ་བསྟེནབྱསཀྱང༌། །ཕྱི་ཕྱིརསྐྱོནརྣམས་བོས་པ་བཞིན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བབརྟནཕྱིར་རོ། ། 因由背離尊聖教  雖久依靠疲苦行  後後諸過仍召喚  我執邪見堅植故 (On the other hand,) those who face away from your teachings, even should they devote themselves wearily for a long time, are like inviting one mistake after the next, because of their firm view of identity natures. Quay lưng với Thánh giáo| Dù khổ hạnh dài lâu| Càng gọi, càng sai lầm| Do ngã kiến kiên cố (33) ཨེ་མའོ་མཁས་པའདིགཉིས་ཀྱི། །ཁྱད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་གྱུར་བ། །དེ་ཚེ་རྐང་གི་ཁོང་ནས་ནི། །ཁྱོད་ལ་ཅི་ཕྱིརགུསམི་འགྱུར། ། 希有難得諸智者  善達此中二分別  是故爾時於世尊  心髓深處何不敬 How wondrous! How could any learned person, when he has comprehended the difference between these two, not develop, at that time, respect for you from the depth of his heart? Hy hữu, người có trí| Hiểu khác biệt giữa hai | Há dễ tận đáy lòng| Không tôn kính Thế tôn. (34) ཁྱོདགསུངདུ་མ་ཅི་ཞིག་སྨོས། །ཆ་ཤས་རེ་ཡི་དོན་ཙམ་ལའང༌། །འོལ་སྤྱི་ཙམ་གྱི་ངེས་རྙེད་པ། །དེ་ལའང་མཆོག་གི་བདེ་བ་སྟེར། ། 縱於世尊汝語義  能獲少許決定者  此尚能與最勝樂  況尊眾多賢善語 What need to mention many of your statements, when finding merely a rough certainty about even only the meaning of a single portion bestows supreme bliss. Chưa kể nhiều pháp Phật| Dù nơi một phần nghĩa| Xác quyết khởi sanh ra| Tâm hỷ lạc thù thắng. (35) ཀྱི་ཧུད་བདག་བློ་རྨོངས་བའི་བཅོམ། །འདི་འདྲའི་ཡོན་ཏན་ཕུང་བོ་ལ། །རིང་ནས་སྐྱབས་སུ་སོང་གྱུརཀྱང༌། །ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏོ། ། 嗚呼愚蒙壞我慧  於此勝妙功德聚  雖曾長久皈依之  未知功德微少許 Alas! My mind is so overwhelmed with being muddled that although I’ve long taken safe direction from (you, who are) a mass of excellent qualities like this, I cannot show even a tiny speck of good qualities (in myself). Ôi! Vì ngu thiếu huệ| Tuy quy Phật đã lâu| Con chưa hiểu một phần| Công đức tụ Thế Tôn. (36) འོན་ཀྱངའཆིབདག་ཁར་ཕྱོགས་པའི། །སྲོག་གི་རྒྱུན་ནི་མ་ནུབ་བར། །ཁྱོད་ལ་ཅུང་ཟདཡིད་ཆེས་པ། །འདིཡངསྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྱིད། ། 臨命終時日西山  生命相續未沒際  能於至尊略生信  想此信心善根 But until the flow of my life-force toward the direction of the mouth of the Lord of Death comes to an end, I shall consider myself fortunate even in just this: the slight amount of confident belief (I’ve developed) in you. Thế nhưng, khi lâm chung| Dòng sinh mạng chưa dứt| Tạm khởi chút tín tâm| Đây quả thật đại hạnh. (37) སྟོན་པའི་ནང་ན་རྟེན་འབྲེལསྟོན་པདང༌། །ཤེས་རབ་ནང་ན་རྟེན་འབྲེལཤེས་པགཉིས། །འཇིག་རྟེནདག་ན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོབཞིན། །ཕུལ་བྱུང་ཕུལ་བྱུང་ལེགས་པརཁྱོདམཁྱེནགཞན་གྱིས་མིན། ། 宣說言教當中緣起說  般若智慧當中緣起智  二如世間一切勝王者  世尊善達非餘所能知 Like a commander of the triumphant in the worldly realms, your omniscient mind has no other (match) in its magnificence and excellence, in that both, among teachers, you are a teacher of dependent arising, and among discriminating awarenesses, you have an awareness of dependent arising. Thuyết duyên khởi trong các thuyết| Trí duyên khởi trong các trí| Như tối thắng vương trong đời| Thế Tôn chứng tri, không ai khác. (38) ཁྱོད་ཀྱིསཇི་སྙེདབཀའབསྩལ་བ། །རྟེན་འབྲེལཉིད་ལསབརྩམས་ནས་འཇུག །དེ་ཡངམྱ་ངན་འདའ་ཕྱིར་ཏེ། །ཞི་འགྱུར་མིན་མཛདཁྱོད་ལ་མིན། ། 盡尊一切所垂教  唯依緣起性而轉  彼為涅槃解脫故  尊汝無不趣於寂 However much has been proclaimed by you has originated and proceeded from dependent arising itself. And, moreover, it’s been for the purpose of nirvana (a release from suffering). You do not do anything that doesn’t bring about (such) pacification. Tất cả giáo pháp Phật| Hướng nhập lý duyên sinh| Nhằm hướng đến Niết bàn| Ngài chẳng hành hạnh nào| Không mang lại tịch tĩnh. (39) ཀྱེ་མའོ་ཁྱོད་ཀྱིབསྟན་པ་ནི། །གང་གིརྣ་བའིལམ་སོང་བ། །དེ་དགཐམས་ཅདཞི་འགྱུརཕྱིར། །ཁྱོདབསྟན་འཛིན་པར་སུམི་གུས། ། 善哉世尊之聖教  任隨至於誰耳道  彼皆趣入寂滅故  尊教何人不敬持 How wondrous! Because your teachings bring about a pacification (of suffering) to all those in whose ears it passes, who could not respect upholding your teachings? Vi diệu thay, giáo pháp cao minh| Những ai nghe được rót vào tai| Đều đạt đến cùng tịch tịnh trí| Ai mà không cung kính thọ trì. (40) ཕས་རྒོལ་མཐའ་དགའཇོམས་པདང༌། །ལྟག་འོག་འགལའདུསསྟོང་བ་དང༌། །སྐྱེ་རྒུའི་དོན་གཉིསསྟེར་བྱེད་པ། །ལུགསའདིར་ཁོ་བོ་སྤྲོ་བའཕེལ། ། 降服一切諸怨敵  遠離前後互相違  能與眾生二利事  於此聖教我生喜 My delight ever increases in this system (of yours), which defeats every kind of challenging opponent, is devoid of contradictions from top to bottom, and bestows the two aims of the nine kinds of beings. Hay hàng phục oán địch| Lìa trái nghịch trước sau| Cho chúng sanh hai lợi| Với tôn đạo lý này| Chúng con thêm hoan hỷ! (41) འདི་ཡི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །ལ་ལར་སྐུ་དངགཞན་དུ་སྲོག །སྡུག་པའི་གཉེན་དངལོངས་སྤྱོདཚོགས། །གྲངས་མེད་བསྐལབརཡངཡང་བཏང༌། ། 世尊為欲求此故  經於無量俱胝劫  數數施捨諸身命  及諸親愛受用等 It is for this purpose that you offered over and again, through countless eons, at some times your body, at others your life, as well as your dear relations and your stores of wealth. Trải qua vô lượng kiếp| Vì truy cầu duyên khởi| Ngài thí nhiều thân mạng| Người thân cùng tài sản. (42) གང་གིཡོན་ཏནམཐོང་བ་ཡིས། །ལྕགས་ཀྱུ་ཉ་ལ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཉིད་ཀྱིཐུགས་དྲངས་ཅོས་དེ་ནི། །ཁྱོདལས་མ་ཐོས་སྐལ་བ་ཞན། ། 由見此法殊勝德  如同鐵鉤引諸魚  善誘世尊心續法  無親從世尊 What poor fortune not to have heard that Dharma (directly) from you, to whose mind I am drawn, like a fish to a hook, by seeing your good qualities. Thấy những công hạnh nào?| Dẫn pháp từ Tôn ý| Như lưỡi câu câu cá?| Thật là kém phước duyên| Chưa nghe chính Phật dạy. (43) དེ་ཡི་མྱ་ངནཤུགསཀྱིས་ནི། །སྡུག་པའི་བུ་ལ་མ་ཡི་ཡིད། །རྗེས་སུ་སོང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །བདག་གིཡིད་ནི་གཏོང་མི་བྱེད། ། 自恨善根甚微劣  而由彼之憂惱力  我意終不暫捨離  如同母意隨戀子 By the strength of that sadness, my mind shall never give up (its regard for you), like the mind of a mother continually following after her dear child. Tự hận thiếu thiện căn| Lực của nổi ưu não| Không rời tâm ý con| Như Lòng mẹ trông con. (44) འདི་ལའང་ཁྱོདགསུངབསམས་པ་ན། །མཚན་དཔེའི་དཔལ་གྱིས་རབ་ཏུའབར། །འོད་ཀྱི་དྲ་བས་ཡོངས་བསྐོར་བའི། ། 憶念於此尊宣時  相好勝妙極晃耀  光網周遍作圍繞  大師清淨妙梵音 And so, for this, when I think of your statements, I think of (you,) that Teacher, radiant with the glory of the physical signs and exemplary features, surrounded completely by an aura of light, Suy nghiệm lời Tôn sư| Tướng tốt chiếu sáng ngời| Lưới hào quang xoay quanh| Bằng phạm âm Phật thuyết. (45) སྟོན་པ་དེ་ཡི་ཚངས་དབྱངསཀྱིས། །འདི་ནིའདིལྟརགསུངས་སྙམ་དུ། །ཡིད་ལཐུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་ནི། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡིས། །གདུང་ལ་ཟླ་ཟེརབཞིན་དུ་སྨན། ། 追想如是作宣說  能仁善妙身相影  歷歷顯現於意中  即如月光治熱惱 And, in that manner, proclaiming these (teachings) with your Brahma-like voice. The mere arising in my mind of the image of your physical form, O Sage, is a medicine like moonlight for the torment of my fever. Tâm con tưởng lời Ngài| Ảnh tượng đấng Năng nhơn| Hiển hiện trong lòng con| Như ánh trăng mát dịu| Xua tan khổ nóng bức. (46) དེ་ལྟརརྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །ལུགསབཟང་དེ་ཟང་མི་མཁས་པའི། །སྐྱེ་བོ་བལ་བ་ཛ་བཞིན་དུ། །རྣམ་པཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བྱས། ། 於此希有殊勝教  諸多無智愚昧者  周遍紛然起相諍  有如跋縛兔絲草 Although this excellent system of yours is so wondrous, yet unlearned people have made contentions over so many points, like tangled vines. Giáo pháp vi diệu này| Kẻ phàm phu vô trí| Lung túng và hổn loạn| Như vướng trong cỏ rối (47) ཚུལའདིམཐོང་ནསབདག་གིས་ནི། །འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡིས། །རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནི། །དགོངས་པ་ཡངདངཡང་དུ་བཙལ། ། 由見如是紛亂相  故我殷勤多勵力  隨順智者之所行  數數尋覓尊密意 Seeing this manner (of theirs), I have followed with a great deal of effort (only) the learned and thereby have repeatedly sought your intended meaning. Thấy tình thế như vậy| Con đặt nhiều nổ lực| Thuận hành theo trí giả | Truy cầu chơn mật ý. (48) དེ་ཚེརང་གཞནསྡེ་པ་ཡི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦྱངས་པ་ན། །ཕྱི་ཕྱིརཐེ་ཚོམདྲ་བ་ཡིས། །བདག་གིཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། ། 次於自宗與他宗  廣修遍學眾教時  後後反陷疑惑網  遍極熾燒惱我意 At that time, when I studied the many various texts of the systems of our own and others’ tenets, my mind was completely tormented by a web of one doubt after the next. Khi học nhiều kinh điển| Ngoại giáo lẫn nội giáo| Tâm con luôn khổ não| Vướng mắc lưới hoài nghi. (49) ཁྱོད་ཀྱིབླ་མེདཐེག་པའི་ཚུལ། །ཡོདདངམེད་པའི་མཐའསྤངས་ཏེ། །ཇི་བཞིན་འགྲེལ་བརལུངབསྟན་པ། །ཀླུ་སྒྲུབགཞུང་ལུགསཀུན་དའི་ཚལ། ། 世尊授記龍猛教  如實闡釋無上  遠離有無邊執見  教軌有如夜開園 But, my mind found relief from its exhaustion when, through the kindness of my gurus, I beheld the garden of moonflowers of the textual tradition of Nagarjuna – whom you prophesied would comment correctly upon the ways of your unsurpassable vehicle, Thế tôn thọ ký Thánh Long Thọ| Giải thích rõ pháp vô thượng thừa| Giáo thuyết như vườn hoa kunda | Khiến lìa biên chấp hữu và vô. (50) དྲི་མེདམཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོརརྒྱས། །གསུང་རབམཁའ་ལཐོགས་མེདརྒྱུ། །མཐར་འཛིནསྙིང་གི་མུན་པསེལ། །ལོག་སྨྲའི་རྒྱུ་སྐར་ཟིལ་གནོན་པ། ། 無垢勝智月輪滿  經教虛空無礙遊  盡除邊執心愚闇  映蔽邪說諸星宿 getting rid of the extremes of existence and nonexistence – illumined by the array of white light of the excellent explanations of the Glorious Moon, Trí vô nhiễm trăng tròn| Vô ngại dạo hư không| Trừ tối tăm biên kiến| Át sao đêm tà thuyết. (51) དཔལ་ལྡནཟླ་བའིལེགས་བཤད་ཀྱི། །འོད་དཀརའཕྲེང་བས་གསལ་བྱས་པ། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་མཐོང་བའི་ཚེ།བདག་གིཡིད་ཀྱིས་ངལ་གསོ་ཐོབ། ། 吉祥月稱妙善說  皎白光鬘明照顯  由見上師深恩時  我意於今獲安息 Chandrakirti – the full orb of whose stainless understanding passes without hindrance through the sky of the scriptural pronouncements, dispelling the darkness of the heart of grasping for extremes and outshining the constellations of the speakers of distorted (views). Vòng bạch quang chiếu diệu| Thiện thuyết của Nguyệt xứng| Khi gặp được ân sư| Tâm con được an ổn. (52) མཛད་པ་ཀུན་ལསགསུང་གི་ནི། །མཛད་པ་མཆོགཡིན་དེ་ཡང་ནི། །དེ་ཉིདཡིནཕྱིརམཁས་པ་ཡིས། །འདིལསསངས་རྒྱས་རྗེས་དྲནབྱོས། ། 世尊一切事業中  語事最勝為第一  復彼因於此故  智者由此隨念佛 Of all your enlightening deeds, the deeds of your enlightening speech are supreme. Because that indeed is (in reference to) this very (teaching), learned ones, be continually mindful of Buddha from this! Trong tất cả Phật sự| Thuyết pháp là đệ nhứt | Người trí tưởng niệm Phật| Từ duyên khởi mà niệm. (53) སྟོན་དེའི་རྗེས་སུརབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་སྦྱངས་པ་མི་དམནཞིང༌། །རྣལ་འབྱོརསྤྱོད་ལ་བརྩོན་པའི་དགེ་སློངཞིགདྲང་སྲོངཆེན་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟརགུས། ། 隨順如彼大師正出家  修學佛陀聖教未退劣  精勤瑜伽行之一比丘  於彼大師如是至誠敬 In the footsteps of (you,) this Teacher, I became a monastic, and my study of (your) statements, Triumphant One, has not been poor. As a monk who makes effort in the actions of a yogi, I pay respect like this to (you,) that Great Seer. Xuất gia nối gót Bậc Đạo sư;| Tu học Thánh giáo không yếu kém| Tỳ kheo tinh tấn hành du già| Để tỏ tôn kính Đại Tiên nhơn. (54) སྟོན་པབླ་ན་མེད་པའི་བསྟན་པདང༌། །མཇལ་བ་འདི་འདྲབླ་མའི་དྲིན་ཡིན་པས། །དགེ་བའདིཡངའགྲོ་བམ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེནདམ་པའི་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། ། 值遇無上大師聖教法  悉皆因由尊重深恩故  此善無餘回施諸眾生  成辦能得善士攝受因 To have met like this with the teachings of (you,) the Unsurpassable Teacher, is due to the kindness of my gurus. Thus, I dedicate this constructive force as a cause for all wandering beings, barring none, to be upheld by hallowed spiritual masters. Nhờ ân đức cao dày| Con ngộ pháp vô thượng| Hồi hướng công đức này| Cho tất cả hữu tình| Được thiện hữu nhiếp thọ 12. (55) ཕནམཛད་དེ་ཡི་བསྟན་པ་འང་སྲིད་པའིམཐར།། ངན་རྟོག་རླུང་གིས་རྣམ་པརམི་གཡོཞིང༌། །བསྟན་པའི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སྟོན་པ་ལ། །ཡིད་ཆེས་རྙེད་པས་རྟག་ཏུགང་བར་ཤོག 並願具利聖教盡有際  不遭邪惡分別風動搖  願能通達大師聖教理  於尊獲得信忍常充滿 Till the end of existence, may the teachings, as well, of (you,) that Benefactor, remain unshaken by the winds of misconception. And may they always be filled with those who have found confident belief in (you), their Teacher, by having understood this manner of (your) teachings. Nguyện cầu giáo pháp Đấng lợi sanh| Tồn tại đến cùng biên tế hữu| Bất động trước gió ác phân biệt| Người người tín nhẫn thường sung mãn| Thông đạt thuyết giáo của Đạo sư. (56) རྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་དེ་ཉིདགསལ་མད་པ། །ཐུབ་པའི་ལུགསབཟངསྐྱེ་བཐམས་ཅད་དུ། །ལུསདངསྲོགཀྱང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡངལྷད་པར་མ་གྱུར་ཅིག 願於一切生中捨身命  光弘顯耀甚深緣起性  住持能仁妙善之教法  雖僅剎那亦不稍慢緩 In all my lifetimes, may I uphold, even at the cost of my body or life, this excellent system of (you,) the Sage, which clarifies reality in terms of dependent arising, and never loosen (my hold), for even a mere instant. Nguyện trong mọi kiếp xả thân mạng| Trụ trì diệu pháp đấng Năng nhơn| Hiển dương thậm thâm duyên khởi tánh|Dẫu một sát-na không buông lung. (57) འདྲེན་པམཆོགདེསདཀའ་བ་གྲངས་མེདཀྱིས། །ནན་ཏན་སྙིང་བོ་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པའདི།།ཐབསགང་ཞིག་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའི། །རྣམ་པརདཔྱོད་པའི་ཉིན་མཚན་འདའ་བརཤོག 願勝導師無量難忍行  殷重精勤成辦心要此  由何方便能令此復增  晝夜專注恆常作思察 May I spend day and night in examination, thinking of methods by which I can further these (teachings), which (you,) that Supreme Guide, realized by taking earnestly to heart immeasurable hardships. Con nguyện ngày đêm thường suy tìm| Phương tiện nào xiển dương diệu pháp| Đạo Sư Tối thắng vô lượng kiếp| Tận tâm nổ lực mới thành tựu. (58) ལྷགབསམདག་པས་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །ཚངསདངདབང་པོའཇིག་རྟེནསྐྱོང་བ་དང༌། །ལེགསལྡན་ནག་པོ་ལ་སོགསསྲུང་མས་ཀྱང༌། །གཡེལ་བམེད་པརརྟག་ཏུགྲོགསབྱེདཤོག ། ། ། 清淨意樂精勤彼事時  梵王帝釋守護此世間  並同妙黑天等護法眾  恆為助伴永不暫捨離 When I make efforts in that manner, with pure exceptional resolve, may I always be unswervingly assisted by worldly protectors, such as Brahma and Indra, and guardians (of the Dharma), like Excellent Mahakala and the rest. Khi hành tinh tấn tịnh ý lạc | Nguyện chư Phạm thiên, Đế thích, Hộ thế| Thiện thần Hộ pháp Đại Hắc thiên| Thường xuyên hộ trì không xao lãng. ཅེས་སངས་རྒྱསབཅོམ་ལྡན་འདསའཇིག་རྟེནཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོསྟོན་པབླ་ན་མེད་པ་ལ་ཟབ་མོརྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བགསུང་བའི་སྒོ་ནསབསྟོད་པལེགས་པརབཤད་པའི་སྙིང་པོཞེསས་བྱ་བའདི་ནིམང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློངབློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་གངས་ཅན་ཁྲོད་ཀྱི་གངས་རིའི་དབང་པོ་འོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་ལྷ་ཞོལ་དབེན་གནསལྷ་སྡིངས་མིངགཞནརྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིངཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལོ། ། ། ། This has been composed by the Buddhist monk Losang Dragpa (Tsongkhapa). English translation from Berzin Archives. Thi tụng này được soạn thuật bởi Tôn giả rJe Tsong kha pa

More Sadhanas and Prayers || 更多法本

  • All
** 初步測試版 test version ** Palden Lhamo Short Sadhana || 吉祥天母簡修法
Amitayus Short Sadhana || 無量長壽佛 簡修法
Aspiration Prayer for the Flourishing of the Noble Gandan Tradition || 甘丹聖教增廣願文
Eight Verses of Training the Mind || 修心八偈
Extremely Concise Praise of the Twenty-One Taras || 五句極短二十一度母禮讚文
Foundation of All Good Qualities || 功德之本颂
Gosok Rinpoche Palden Lhamo Brief Sadhana Oral Transmission || 果碩仁波切 口傳吉祥天母略軌
Gosok Rinpoche Parnashavari Mantra Oral Transmission || 果碩仁波切 葉衣佛母心咒口傳
In Praise of the Twelve Deeds of the Buddha || 世尊佛陀十二相佛行讚頌
Lama Tsongkhapa Prayer – Migtsema || 宗喀巴大師祈禱文 緣悲經
Praise of the Twenty-One Taras |+| 二十一度母禮讚文
Protégé : Protected: འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ 聖妙吉祥真實名經 Manjushri Namasamgiti
** 2022 test version ** 測試版本 **
Seven Medicine Buddha Name Mantra || 藥師七佛佛號
Six Arm Mahakala Short Sadhana || 大黑天(瑪哈噶拉) 簡修法
The Tibetan Heart Sutra in 11 languages || 佛母般若波羅密多心經 11種語言藏語版
Thirty Five Confession Buddhas Sadhana || 三十五佛禮懺法
Three Principal Aspects of the Path || 三主要道 / 聖道三要
Twenty-One Taras Sadhana **Test version || 聖救度母二十一尊供養暨祈請禮讚文** 測試版本
Vadisimha Manjushri Short Sadhana || 聖語獅子文殊菩薩簡修法
Vaishravana Short Sadhana || 財寶天王 簡修法
Vajrasattva Hundred Syllable Mantra || 金剛薩埵百字明咒
Vajrasattva Short Sadhana || 金剛薩埵 簡修法
White Manjushri Short Sadhana || 聖白文殊菩薩簡修法
White Tara Short Sadhana || 白救度佛母簡修法
Yellow Manjushri Short Sadhana || 聖黃文殊菩薩簡修法
蔣孜曲傑 果碩仁波切長久住世祈請文 || Long Life Prayer for His Eminence Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *