Broadcast || 廣播

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display:
請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示功能:

བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文;   中文 | Chinese Text;   English Text | 英文;  Tiếng Việt | Vietnamese | 越南文.
Table of Contents || 目錄
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Table of Contents || 目錄
   Add a header to begin generating the table of contents
   色拉寺格西丹增卻佩
   菩提道次第講授 第 35 課
   將會在藏歷新年後繼續
   印度:4 月 7 日 早上 7:00
   台灣、北京:4 月 7 日 早上 9:30
   越南: 4 月 7 日 早上 8:30
   多倫多:4 月 6 日 晚上 9:30
    
   Geshe Tenzin Chophel
   Lamrim Teaching Lesson 35
   will resume after Tibetan/Chinese New Year
   India: Apr 7, 7:00am
   Taiwan, Beijing: Apr 7, 9:30am
   Vietnam: Apr 7, 8:30am
   Toronto: Apr 6, 9:30pm
    

   蔣孜曲傑怙主果碩仁波切 菩提道次第講授 色拉寺格西丹增卻佩 2021-24 || Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche Lamrim Teaching with Geshe Tenzin Chophel 2021-24

   中文 || Chinese

   無等 蔣哲曲傑 怙主 果碩 仁波切  

   菩提道次第講授 色拉寺格西丹增卻佩

   尊貴格西丹增卻佩出生於1972年,1989年中出家受沙彌戒,1991年抵達聖域印度後,進入色拉寺札倉學習佛法。在至尊無等蔣孜曲杰怙主果碩金剛持等諸多善知識座前,如理聽聞無量教理二十餘年,每年札倉考試幾乎總是獲得頭等前三名之優異成績。在札倉的小理路(日芎)學位階段,獲頒理路答辯頭銜,參加三大寺冬季辯經大會(蔣袞卻)於近萬學者中立宗答辯,尊者蒞臨巡視見格西無論應對諸學者任何辯駁,皆能依無量教理無畏氣勢予以回覆,尊者甚感歡喜,不僅所有智者同聲讚嘆,師長們亦歡喜稱許予以獎賞,此遂成佛喜無上供雲。此後六年參加格魯會考並於2011年完成格魯派大學考試,在嘎讓、洛奔與拉讓巴三種學位考試獲頭等前二名,2012年獲頒拉讓巴格西學位。2013年進入吉祥下密院聞思密典籍並獲密考試第一名頭銜。目前於色拉寺札倉擔任十個班級學生的五部大論教授職務,持續致力於弘揚佛法

   (課程暫定每兩週一次, 如有任何變動我們會發出通知)

   臉書鏈接

   https://www.facebook.com/kunphen.ca/live. (藏語+國語翻譯)
   https://www.facebook.com/KunphenEnglish    (藏語+英語翻譯)
   https://www.facebook.com/KunphenVietnamese  (藏語+越南語翻譯)

   Zoom 鏈接

   Zoom ID 會議號: 828 0710 9876 密碼: 2021

   (藏語 + 國語、英語、越南語翻譯)  

   English || 英文

   His Eminence Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche
   Geshe Tenzin Chophel Lamrim Teaching

   Teaching is scheduled for every other week. Please check this page for any change.

   https://www.facebook.com/kunphen.ca/live (Tibetan with Chinese translation)
   https://www.facebook.com/KunphenEnglish    (Tibetan with English translation)
   https://www.facebook.com/KunphenVietnamese  (Tibetan with Vietnamese translation)

   Zoom ID: 828 0710 9876  pin: 2021 (Tibetan with Chinese, English and Vietnamese translations in separate audio channels)

   The Venerable Geshe Tenzin Choepel was born in 1974. He entered religious life and received his pre-novice and novice vows in 1989. In 1991 he went to the Holy Land of India and he studied in Sera Mey monastic college

   During more than 20 years, he perfectly learned and pondered the vast and encompassing Buddhist authoritative texts at the feet of numerous eminent teachers headed by His Eminence, the Incomparable Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche Vajradhara

   During the examinations held in the monastic college (tratsang), he was almost every year ranked among the top three examinees and he acquired the rank of a defendant during the debates. 

   During the “Jangphu winter Dharma assembly”, in front of almost ten thousand of scholars coming from the Three Great Gelukpa monasteries, he perfectly asserted his thesis and expressed his gratitude to the feet of His Holiness who had come to see the debates. His Holiness was really highly delighted by the way Geshe Tenzin Choepel answered with a confidence free of any fear to whatever analysis and refutation made by numerous scholars and to the questions on the authoritative texts raised by eminent senior teachers. 

   Not only did all the scholars unanimously praised him, but also the senior teachers lauded him with great joy and granted him with reward. Clouds of unexcelled offerings that pleased the Victorious were presented. 

   Then during six years, he took all the Geluk examinations and in 2011, he passed the final examination of all the exams of the Geluk monastery institutions and was ranked second among the Karam, the Acarya and the Lharam. In 2012, he passed the Geshe Lharampa exam. In 2013, he joined the Dharma sessions of the illustrious Tantric monastic college Megyu tratsang. There he studied and pondered the Tantric authoritative texts. During the Tantric examination he ranked first.

   Nowadays, he is continuously teaching the great authoritative texts to the students of almost ten classes of the monastic college of Sera Mey and thus, he is greatly working for the Teaching.

    

   Tiếng Việt Vietnamese || 越南文

   Đức Phó Pháp Chủ
   H.E. JANGTSE CHOJE GOSOK RINPOCHE
   Tiến Sĩ Phật Học TENZIN CHOPHEL

   Thuyết Giảng về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ

   TRUYỀN TRỰC TIẾP TRÊN MẠNG:

   https://www.facebook.com/kunphen.ca/live (Tibetan with Chinese translation)
   https://www.facebook.com/KunphenEnglish    (Tibetan with English translation)
   https://www.facebook.com/KunphenVietnamese  (Tibetan with Vietnamese translation)

   Zoom ID: 828 0710 9876  pin: 2021 

   Xin dùng Facebook nếu được, xin cảm tạ sự hợp tác của quý Phật tử.

   Tiểu Sử ngài tiến sĩ Phật học TENZIN CHOEPEL

   Tiến Sĩ Tenzin Choepel sinh năm 1974. Ngài xuất gia tu đạo và thọ giới tiểu sa di và sa di vào năm 1989. Năm 1991, ngài sang đất thánh Ấn Độ và theo học ở tu viện Sera Mey. Trong hơn 20 năm, ngài đã hoàn tất việc học tập và tham khảo những bộ sách quan trọng của Phật học với nhiều vị thầy nổi tiếng dẫn đầu bởi Đức Phó Pháp Chủ Kim Cang Trì
   GOSOK RINPOCHE.

   Trong những kỳ khảo hạch ở tu viện, ngài gần như mỗi năm đều đứng trong hạng ba học sinh xuất sắc nhất và đạt được đẳng cấp biện hộ viên trong những cuộc tranh luận.

   Trong đại hội Pháp mùa đông JANGPHU, trước 10,000 học giả đến từ ba tu viện lớn của giòng Gelug, ngài đã bảo vệ luận án của mình một cách hoàn hảo trong buổi tranh luận. Ngài đã trả lời một cách đầy tự tin không e ngại trước những lý luận bắt bẻ của vô số học giả uyên thâm cũng như những câu khảo hạch về Pháp của những vị thầy lỗi lạc thâm niên dựa trên những bộ Phật học kinh điển.

   Không những các học giả đã đồng loạt khen ngợi ngài, các bậc thầy thâm niên cũng ca tụng ngài với lòng hoan hỉ và trao tặng các phần thưởng vinh dự xứng đáng.

   Trong vòng sáu năm, ngài đã hoàn tất mọi kỳ khảo hạch cuối cùng của các tu viện giòng Gelug và đã được xếp hạng nhì trong những KARAM, AYCARYA, và LHARAM. Năm 2012, ngài đậu kỳ thi tiến sĩ Phật học. Năm 2013, ngài tham dự những khoá học có minh họa về Mật tông ở phân viện Megyu. Ở đó, ngài học hỏi  và
   nghiên cứu các kinh sách về Mật tông. Trong kỳ thi tốt nghiệp về Mật tông, ngài đậu đầu.

   Hiện tại, ngài tiếp tục giảng dạy những bộ sách kinh điển cho các tu sĩ của hầu hết 10 lớp của tu viện Sera Mey, và do đó giảng dạy được coi là trọng trách của ngài.

   重要公告 || Important Announcements 

   • 請定期返回此網頁以獲取最新的直播消息。請按 CTRL + F5(或蘋果機的 Cmd + R)鍵重新加載此網頁。
   • 我們將法會開始前 15 分鐘讓參加者分組進入 Zoom。
   • 如果您看到 Zoom 容量已滿,請過幾分鐘再試或使用臉書 /Youtube。
   • 進入 Zoom 後,我們可能會邀請您成為貴賓,請立即接受,以便更多人可以加入我們的廣播。(你不需要展示你的圖像/視頻 )。
   • 請大家安静聽法,就像在法會現埸一様,請不要在聊天室發不適當的言論,管理員會請屢犯離開。
   • 法會若為灌頂法會,法本會在傳法後提供,以官方法本為凖,請大家不要代為轉發法本,也不要將法本隨便轉给别人,請恭敬仁波切及維護法源清淨。
   • 仁波切法會從不收费,只能隨喜供養,透由當地寺院供養,以防大家受騙。
   • 網站會提供每次法會zoom 直播會議室及 FB / Youtube 鏈接。其它轉播頻道資訊,加入風險自行負責,建議不要隨意將個資提供及加入。
   • 網站上有各國當地寺院聯絡方式,歡迎與當地執事聯繫。
   • 如果您有任何問題,請發電郵至 Kunphen.Canada@gmail.com。

   ====================================

   • Please come back to this page regularly to obtain the latest news about our broadcast. It may be necessary to press CTRL + F5 (or Cmd + R on Apple Mac) keys on your keyboard to refresh this webpage.
   • We’ll let attendees into Zoom in groups usually 15 minutes before the offical start.
   • If you see the Zoom capacity is full message, please try again in a few minutes or use Facebook/Youtube.
   • After you enter Zoom, you may be asked to become a panelist, please accept immediately so more guests can join our broadcast. (You are not required to show your image/video).
   • Please remain silent during the entire broadcast as if you were attending in person. If you make repeated inappropriate remarks in the chat room, you could be removed.
   • In an Empowerment broadcast, the sadhana will be provided officially at the end of the Empowerment from our website, by email or by the various Rinpoche’s monasteries. Please do not forward the sadhana or transfer it to others casually. This is disrespectful to Rinpoche.
   • Rinpoche’s broadcasts never charge any fees. Donation offerings are welcome at Rinpoche’s monasteries ONLY. This is to prevent anyone from being deceived.
   • Rinpoche global website will provide zoom conference room and Facebook links for Broadcast. If you join any unofficial re-broadcast channels, you are at your own risk. It is recommended that you do not provide any personal information to unofficial sources.
   • Rinpoche’s global website has information for local monasteries in various countries. You are welcome to contact the official of any monastery.
   • Please email Kunphen.Canada@gmail.com if you have questions.

   ====================================

   1)Xin yêu cầu các Phật tử giữ yên lặng trong suốt chương trình khoá lễ như khi các Phật tử tham dự trực tiếp ở chùa. Nếu quý vị nào tiếp tục phát biểu không thích hợp trong chat room, quý vị có thể bị trục xuất ra khỏi pháp hội.
   2) Trong các chương trình quán đảnh, nghi quỹ thực hành sẽ được cung cấp chính thức vào cuối buổi lễ, qua emails hoặc qua các chùa địa phương của Rinpoche. Xin đừng chuyển các nghi quỹ này cho người khác một cách tuỳ tiện. Làm như thế là thiếu sự kính trọng với Rinpoche.
   3) Các chương trình phát sóng qua mạng của Rinpoche bao giờ cũng miễn phí. Các hình thức cúng dường xin gửi đến các chùa địa phương của Rinpoche mà thôi. Đây là cách tránh cho các Phật tử không bị lừa gạt mất tiền.
   4)Các chương trình phát sóng toàn cầu của Rinpoche đều có zoom conference và Facebook links liên hệ. Nếu quý vị tham gia vào các kênh không chính thức, quý vị sẽ chấp nhận những rủi ro cho mình. Ban tổ chức khuyến cáo quý vị dè dặt đừng cũng cấp những thông tin cá nhân cho các nguồn không chính thức.
   5) Các chương trình phát sóng toàn cầu của Rinpoche có tin tức cập nhật cho các chùa địa phương ở nhiều nước. Yêu cầu các Phật tử liên lạc với các chư tăng ở các
   chùa địa phương để biết thêm các chi tiết.

   Zoom 技術援助 || Technical Assistance for Zoom

   如果您不熟悉 Zoom,请参阅: Zoom 用戶指南.

   視頻 || Videos

   相片 || Photos

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *