White Manjushri Short Sadhana || 聖白文殊菩薩簡修法

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文

重要: 未得灌頂者請勿下載修誦。 請勿轉發給沒有得到灌頂的人。

Important: Please do not read, practice or download if you did not receive empowerment. Please do not forward to others who have not received empowerment.

殊勝智慧本尊文殊法,總其傳承雖有多種,通常所傳之瑪諦班智達傳規白文殊,係勝敵大師於怙主文殊前親自聽聞、如法修持並獲得成就后傳下來的。據此法歷史記載:在得知自己只剩十年壽命后,勝敵大師四處尋覓堪受此法的弟子,最后傳給一個老邁衰朽、生計無著且不識字的牧牛老叟。老叟修持七日,智慧大開,即后世所稱之“瑪諦班智達”。此後遞相傳承至大班智達釋加室利、綽浦譯師,由是而始傳入藏地。
若夫求解脫之有士夫,既獲白文殊隨許已,聽受教授、不共竅訣,如法修習圓滿承事,其利益者,如瑪諦班智達云:“一月慧增能持明。”續云:“六月依教授,成就語自在。”能獲文殊七種智慧(廣、深、細、速、講、辯、著),記憶增長,念誦通利,對於學習世間技藝、出世間佛法,大有裨益。
http://www.kunphen.com/html/2017/xhfx_1017/269.html

下載 PDF 法本 || Download PDF Sadhana

重要: 未得灌頂者請勿下載修誦。 請勿轉發給沒有得到灌頂的人。

Important: Please do not read, practice or download if you did not receive empowerment. Please do not forward to others who have not received empowerment.

 

༈ འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།།

聖白文殊菩薩簡修法

White Manjushri Short Sadhana

..


༄༅།།སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད།། 歸依發心 Refuge and Bodhicitta Quy Y và Phát Bồ Đề Tâm

(3x)
༄༅། །སངས་རྒྱསཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོགརྣམས་ལ།། 桑皆 卻當 措吉 秋南拉 諸佛正法眾中尊 Sang gye chö dang tshog kyi chog nam la In the Buddha, the Dharma and the Sangha, Nơi Phật, Pháp và Tăng, བྱང་ཆུབབར་དུབདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།། 江秋 巴杜 達尼 加蘇企 直至菩提歸依 jang chub bar du dag ni kyab su chi Until I am enlightened, I take refuge, Con xin quy y, cho đến khi đạt đến giác ngộ,བདག་གིསསྦྱིན་སོགསབགྱིས་པའདི་དག་གིས།། 達給 今索 吉巴 迪達給 我行施等諸善根 dag gi jin sog gyi pei di dak kyi From the virtuous merit that I collect by practicing giving and other perfections, Nương nhờ công đức tu tập hạnh bố thí và các hạnh ba la mật khác, འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིརསངས་རྒྱསའགྲུབ་པར་ཤོག 卓拉 遍企 桑皆 主巴修 為利有情願成佛 dro la phen chhir sang gye drub par shog May I attain the state of a Buddha to be able to benefit all sentient beings. Xin nguyện trọn thành Phật đạo để cứu độ chúng sinh.

 

༄༅།།ཞེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ།། 四無量心 The Four Immeasurables Tứ Vô Lượng Tâm

(3x)
སེམས་ཅནཐམས་ཅདབདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུདང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག 森間 湯皆 迭哇當 迭威久當 滇巴久吉 願諸有情具足安樂及安樂因 Sem chen tam che de wa dang de we gyu dang den par gyur chik May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. Nguyện cho chúng sinh đều được an lạc và nhân duyên tạo an lạc/ tạo nhân để được an vui. སེམས་ཅནཐམས་ཅདསྡུག་བསྔལདང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བརགྱུར་ཅིག 森間 湯皆 杜內當 杜內吉久當 哲哇久吉 願諸有情永離苦惱苦惱 Sem chen tam che duk ngal dang duk ngal gyi gyu dang drel war gyur chik May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. Nguyện cho chúng sinh thoát mọi khổ đau và tiêu trừ nhân duyên tạo khổ đau. སེམས་ཅནཐམས་ཅདསྡུག་བསྔལམེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག 森間 湯皆 杜內美貝 迭哇當 米哲哇久吉 願諸有情永不舍離無苦之樂 Sem chen tam che duk ngal me pe de wa dang mi dral war gyur chik May all sentient beings be inseparable from the happiness that is free from suffering. Nguyện cho chúng sinh chẳng hề lìa xa niềm hỷ lạc, tức là không phải chịu khổ đau. སེམས་ཅནཐམས་ཅདཉེ་རིངཆགས་སྡངགཉིསདང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམསལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག 森間 湯皆 內林 洽當 尼當 哲威 當紐拉 內巴久吉 願諸有情遠離愛惡親疏、住平等捨 Sem chen tam che nyer ing chak dang nyi dang dral we tang nyom la ne par gyur chik May all sentient beings abide in equanimity, free from attachment for friends and hatred for enemies. Nguyện cho chúng sinh an trú trong tâm bình đẳng, thoát khỏi thiên kiến: tham đắm hay hận thù.

 

Praises and Request禮讚文


གཞོན་ནུའི་སྐུ་ལུསའཆང་བ་པོ།། 宣努 洽路 強汪波 持童子形相 Sheun nü ku lü chang wa po You who have a youthful body, ཡེ་ཤེསསྒྲོན་མེརབ་ཏུབརྒྱན 也協 準美 饒度拔 智炬極熾然 ye she drön me rap tu gyen You who are perfectly adorned with the lamp of wisdom, འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མུན་སེལ་བ།། 吉滇 松吉 門色哇 滅除三世闇 Jik ten sum gyi mün sel wa You who dispel the darkness of the three realms, འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 江貝 央拉 梭哇迭 敬禮妙音 jam pey yang la söl wa dep to You Manjusri I make these supplications.

རི་བོང་འཛིན་པ་ལྟརདཀརགླེགས་བམརལ་གྲིས་ཕྱག་མཚནཞིང་།། 里翁 僅巴 達嘎 雷邦 雷吉 洽千興 如月皎潔經函寶劍為手幟 Ri wong dzin pa tar kar lek bam rel tri chak tsen shin To You who are white as the one with the rabbit (the moon), to You whose hands hold as attributes a volume of scripture and a sword, རབམཛེསཤིན་ཏུཞི་བའི་གཞོན་ནུཟུར་ཕུད་ལྔ་པཅན། 饒則 新杜 西威 宣努 蘇普 昂巴間 殊勝莊嚴寂靜童子具五髻 rab dze shin tu shi wey shön nu zur pü nga pa chen to You who are a beautiful and peaceful youth with five hair-knots, དགའ་བརྒྱ་ཆེནཐར་མཆོགསྤྱན་ནི་པདྨེ་འདབལྟརཡངས།། 嘎哇 甲千 他秋 間尼 貝美 達搭揚 大喜菩提慧眼細長如蓮瓣 Ka wa gya chen tar chok djen ni pedmey dap tar yang to You expansive bliss, Supreme Liberation, to You whose eyes are wide like the petals of lotus, བློ་གྲོསངན་པབསྲེགམཁསརྗེ་བཙུནའཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདོད།། 洛卓 年巴 色克 傑尊 江貝 央拉奪 惡慧盡焚善巧怙主頂禮 lo drö ngen pa sek key je tsun jam pey yang la dü I bow to You Venerable Manjusri, You who are expert in consuming mistaken understandings


 

White Manjurshri Mantra 白文殊菩薩⼼咒 Thần chú Văn Thù Trắng


༄༅ །། ཨོཾ་ཝཱ་ཀྱཻ་དཾ་ན་མ །། ཨ 哇傑 當納麻 種子字:啊(白色) 至少108次,多多益善 Om Wa Kye Dam Na Ma            A   (seed syllable (bija) white color) (at least 108 recitations, as much as one can)
རང་སྙིངརྩེ་མོ་གྱེན་བསྟན་པདྨ་འདབབརྒྱདཁ་འབུས་ཀྱི་རྣམ་པརཁ་ཕྱེ་བའི་དབུས་སུའཁོར་ལོདཀར་པོ། རྩིབས་དྲུག་པའི་རྩེ་མོ་རྣོ་བ། ལྟེ་བརཟླ་བ་ལ་ཨ། རྩིབས་དྲུག་ལ་མདུན་ནསགཡསབསྐོར་གྱི། ཨོཾ་ཝཱ་ཀྱཻ་དཾ་ན་མ། ཞེས་པའི་གསངསྔགསཡི་གེདྲུག་པ་སྟེ། ཡིག་འབྲུ་རྣམས་རེག་ལ་མ་འབྱར་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། དེ་ཉིདའཁོར་ལོགཡསསྐོརདང་ཡིག་འབྲུ་གཡོནསྐོར་དུ་འཁོར་བས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐའ་དག་དག་པརགྱུར 觀想法: 自身文殊心尖向上,八瓣蓮花開敷,其內月墊上具白色六輻寶輪、輪心阿字,六輻尖端銳利、其上自前向右環繞而立六字明 哇傑 當納麻」 ཨོཾ་ཝཱ་ཀྱཻ་དཾ་ན་མ,諸輪字於輪輻似觸非觸而立,觀輪輻右旋、輪字左旋,(亦可不觀旋轉),放光清淨輪迴一切罪障。 At the tip of my heart, in the middle of an unfolded lotus with eight petals in a vertical position is a white wheel. The tips of its six spokes are sharp. In its center is a moon on which stands the syllable A. Beginning with the spoke in front and turning clockwise, the six syllables of the mantra (OM WA KYE DAM NA MA) appear on the six spokes without touching the spokes. Then, as the wheel turns clockwise and the six syllables of the mantra turn counterclockwise, light is emitted which purifies all bad deeds and obscurations.
Gosok Rinpoche Recites Vajrasattva 100 syllable Mantra || 果碩仁波切唸誦金剛薩埵百字明咒

ཡིག་བརྒྱ Vajrasattva Hundred Syllable Mantra 金剛薩埵百字明咒 Tụng chú Kim Cang Tát Đoả


ཨོཾབཛྲ་ས་ཏྭས་མ་ཡ 班札 沙埵 沙麻亞  金剛勇識 Om Bendza Sato Samaya Vajrasattva’s Samaya, མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། 麻努 巴拉亞 請勿忘 Manu Palaya Protect the samaya. བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ། 班札 沙埵 迭諾巴 金剛勇識加持 Bendza Sato Tenopa Manifest as Vajrasattva ཏི་ཥྛདྲྀ་ཌྷོམེ་བྷཱ་ཝ 迪察 知卓 美巴哇 堅固我自性 Tishta Dridho Mebhawa May you remain firm in me. སུ་ཏོ་ཥྱོམེ་བྷཱ་ཝ 蘇多 卡友 美巴哇 將喜悅我自性 Suto Kayo Mebhawa Grant me complete satisfaction སུ་པོ་ཥྱོམེ་བྷཱ་ཝ 蘇波 卡友 美巴哇 將不退我自性 Supo Kayo Mebhawa Grow within me ཨ་ནུ་ར་ཀྟོམེ་བྷཱ་ཝ 阿奴 拉多 美巴哇 不離悲護我自性 Anu Rakto Mebhawa Be loving towards me. སརྦསི་དྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ 沙哇 興底 美巴 亞紮 一切成就我賜無餘 Sarva Siddhi Mem Prayatsa Grant me all the accomplishments, སརྦཀརྨསུ་ཙ་མེ། 沙哇 嘎麻 蘇紮美 一切事業祈賜我 Sarwa Karma Sutsame As well as all the activities ཙི་ཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿཀུ་རུཧཱུྃ 吉當 西利央 固如 心德賜與 Cittam Shriyam Kuru Hum Make my mind virtuous. ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ། 哈哈 哈哈 火 五智(五字表五智) 出有壞 Ha Ha Ha Ha Ho Syllables of the four immeasurables, the four empowerments, the four joys, and the four kāyas. Syllable of joyous laughter in them. བྷ་ག་ཝཱནསརྦཏ་ཐཱ་ག་ཏ 班嘎文 薩哇 達他嘎多 一切如來金剛 Bhagawan Sarva Tathagata Bhagawan, who embodies all the Vajra Tathagata, བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། །བཛྲ་བྷཱ་ཝ 班札 麻美 木紮 班札 巴哇 對我不棄, 金剛自性 Bendza Mame Mundza, Bendza Bhawa Do not abandon me. Grant me realization of the vajra nature. མ་ཧཱ་ས་མ་ཡས་ཏྭཨཱ་ཧཱུཾཕཊ 麻哈 沙麻亞 沙多 阿 勇識降服煩惱 Maha Samaya Sato Ah Hum Phet O great Samayasattva, Make me one with you.


 

Dedications 願文 .


བརྩེ་ལྡནཁྱེད་ཀྱིམཁྱེན་རབའོད་ཟེར་གྱིས།། 這滇 切記 千繞 哦色幾 具悲尊以智慧 Tse den kye ki kyen rap ö ser gyi You who are full of compassionate love, བདག་བློའི་གཏི་མུགམུན་པརབབསལ་ནས།། 達洛 第目 門巴 饒設內 淨除我心愚痴暗 dak lö ti muk mün pa rap sel ney please perfectly dispel the darkness of ignorance of my mind with the radiance of your supreme wisdom, བཀའདང་བསྟན་བཅོསགཞུང་ལུགསརྟོགས་པ་ཡི།། 嘎檔 滇就 雄路 舵巴伊 一切經綸悉通達 Ka dang ten chos shung luk tok pa yi and please grant me the brightness of intellect བློ་གྲོསསྤོབས་བའི་སྣང་བསྩལ་དུ་གསོལ།། 洛卓 播為 囊哇 這讀梭 智辯光明祈賜予 lo drö pob wey nang wa tsel du söl that understands the scriptures of the Words of the Buddha and the treatises (sastras)
གང་ཚེ་བསྟ་བརའདོད་བ་འམ།། 岡策 達哇 德哇昂 閱覽三藏經律論 Kang tse ta war dö wa am Whenever I wish to look upon You ཅུང་ཟདདྲི་བར་འདོད་ནཡང་།། 炯色 吉哇 德納揚 慧力不足疑惑 chung sey tri war dö na yang or wish to ask You some questions, མགོན་པོའཇམ་དབྱངསདེ་ཉིད་ནི།། 棍波 江央 迭尼尼 祈請怙主垂攝受 Gön po jam yang de nyi ni Ô Lord and Protector Manjusri, བགེགསམེད་པརཡང་མཐོང་བར་ཤོག 給美 巴揚 同哇修 障礙淨除盡通達 kek mey par yang tong war sho let me see You without any hindrance.

 

迴向 Dedications Hồi hướng


དུས་གསུམགཤེགས་པའི་རྒྱལ་བཐམས་ཅདཀྱིས། ། 杜孫 協貝 皆哇 湯皆 三時如來一切佛 Dü sum shek pey gyel wa tam che kyi In conformity with what has been praised as the supreme dedication by all the Tất cả chư Phật trong ba đờiབསྔོ་བགང་ལམཆོག་ཏུབསྔགས་པདེས། ། 我哇 岡拉 秋杜 納巴迭 迴向中之最勝者 ngo wa kang la chok tu ngak pa de Victorious who manifest themselves in the three times, Tán thán sự hồi hướng tối thắng Là hồi hướng Phổ Hiền Hạnh བདག་གཞནདགེ་བའི་རྩ་བའདིཀུན་ཀྱང་། ། 達賢 給威 札哇 迪棍江 自他所有諸善根 Dak shen ge wey tsa wa di kün kyang I perfectly dedicate all the root of virtues of myself and others Tất cả thiện căn của con và chúng sinh བཟང་པོསྤྱོད་ཕྱིརརབ་ཏུབསྔོ་བར་བགྱི། ། 桑波 決企 繞度 我哇計 為利樂故做迴向 sang po chö chir rap tu ngo war gyi to the accomplishment of excellent activities. Cũng xin hồi hướng được như vậy.

More Sadhanas and Prayers || 更多法本

  • All
** 初步測試版 test version ** Palden Lhamo Short Sadhana || 吉祥天母簡修法
Amitayus Short Sadhana || 無量長壽佛 簡修法
Aspiration Prayer for the Flourishing of the Noble Gandan Tradition || 甘丹聖教增廣願文
Eight Verses of Training the Mind || 修心八偈
Extremely Concise Praise of the Twenty-One Taras || 五句極短二十一度母禮讚文
Foundation of All Good Qualities || 功德之本颂
Gosok Rinpoche Palden Lhamo Brief Sadhana Oral Transmission || 果碩仁波切 口傳吉祥天母略軌
Gosok Rinpoche Parnashavari Mantra Oral Transmission || 果碩仁波切 葉衣佛母心咒口傳
In Praise of Dependent Arising || 緣起讚
In Praise of the Twelve Deeds of the Buddha || 世尊佛陀十二相佛行讚頌
Lama Tsongkhapa Prayer – Migtsema || 宗喀巴大師祈禱文 緣悲經
Praise of the Twenty-One Taras |+| 二十一度母禮讚文
Seven Medicine Buddha Name Mantra || 藥師七佛佛號
Six Arm Mahakala Short Sadhana || 大黑天(瑪哈噶拉) 簡修法
The Tibetan Heart Sutra in 11 languages || 佛母般若波羅密多心經 11種語言藏語版
Thirty Five Confession Buddhas Sadhana || 三十五佛禮懺法
Three Principal Aspects of the Path || 三主要道 / 聖道三要
Twenty-One Taras Sadhana **Test version || 聖救度母二十一尊供養暨祈請禮讚文** 測試版本
Vadisimha Manjushri Short Sadhana || 聖語獅子文殊菩薩簡修法
Vaishravana Short Sadhana || 財寶天王 簡修法
Vajrasattva Hundred Syllable Mantra || 金剛薩埵百字明咒
Vajrasattva Short Sadhana || 金剛薩埵 簡修法
White Tara Short Sadhana || 白救度佛母簡修法
Yellow Manjushri Short Sadhana || 聖黃文殊菩薩簡修法
受保護的內容: འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ 聖妙吉祥真實名經 Manjushri Namasamgiti
** new test version ** 測試版本 **
蔣孜曲傑 果碩仁波切長久住世祈請文 || Long Life Prayer for His Eminence Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *