Gosok Rinpoche Je Tsongkhapa Long Life Empowerment Sept 1 2019 || 北頂法王怙主果碩仁波切 多伦多 宗喀巴長壽灌頂

格魯傳承北頂法王 果碩仁波切在多倫多加拿大果碩大慈普利寺主持紀念三界法王宗喀巴大師圓寂六百年法會, 特別傳授宗喀巴長壽灌頂.

In commemoration of the 600th year of Je Tsongkhapa’s parinirvana, Gosok Rinpoche bestowed Je Tsongkhapa Long Life empowerment.

Lễ kỷ niệm 600 năm ngày tổ Tsongkhapa nhập niết bàn ; và lễ quán đảnh thọ mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *