蔣孜曲傑怙主果碩仁波切 金剛薩埵隨許灌頂 暨「三主要道」空性正見開示 2021-11-07 || Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche Vajrasattva Jenang Empowerment with Emptiness Teaching from The Three Principal Aspects of the Path 2021-11-07

Table of Contents || 目錄
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Table of Contents || 目錄
   Add a header to begin generating the table of contents
   Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display:
   請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示功能:

   中文 | Chinese Text;   English Text | 英文;   Tiếng Việt | Vietnamese | 越南文.
   Gosok Rinpoche Recites Vajrasattva 100 syllable Mantra || 果碩仁波切唸誦金剛薩埵百字明咒

   無等 蔣哲曲傑 怙主 果碩 仁波切  

   金剛薩埵隨許灌頂 暨「三主要道空性正見開示 (尼泊爾果碩圓滿法州寺)

   三主要道

   1. 一切佛語心要義 諸聖佛子讚揚道 有求脫者津梁 我當隨力而宣說
   2. 彼不輪迴樂 為令暇滿不空過 勸依佛喜道諸賢 具清淨心善諦聽
   3. 無真出離難止息 捨求有海安樂果 著有樂能縛身 是故首當出離心
   4. 暇滿難得壽不留 修習能斷今世欲 業果不爽輪迴苦 數思能斷來世欲
   5. 至於輪迴圓滿事 不生剎那之希願 晝夜恆求解脫心 生時即起出離心
   6. 出離若無淨發心 執持修習終不成 無上菩提圓滿因 智者當發菩提心
   7. 四大瀑流猛漂激 業繩緊縛難掙脫 既入我執堅鐵網 復被無明大闇蔽
   8. 無邊生死生復生 三苦逼害恆相續 審思如斯眾慈母 當應引發殊勝心
   9. 不具通達實相慧 雖修出離菩提心 終不能斷生死根 應勤通達緣起
   10. 能見世出世間法 果隨因行永不誣 能滅實執諸所 此乃正入佛喜道
   11. 現分緣起不欺 空分遠離實執意 若時二者別現見 爾時仍昧牟尼旨
   12. 唯見緣起全不誣 即滅實執取境相 若時同起非更迭 乃圓成正見觀察
   13. 此復現相除有邊 及以性空除無邊 若知現空顯因果 不為邊執見所奪
   14. 如是聖道三關要 若得如實通達時 子應依靜勤精進 發奮速疾修究竟

   His Eminence Jangtse Choje Kyabje Gosok Rinpoche

   Vajrasattva Jenang Empowerment with Emptiness Teaching from The Three Principal Aspects of the Path (from Nepal Phuntsok Choeling Monastery)

    

   The Three Principal Aspects of the Path (Lam-gtso rnam-gsum)
   by Jey Tsongkhapa (rJe Tsong-kha-pa Blo-bzang grags-pa)
   translated by Alexander Berzin, 1983; revised 2003

   I prostrate to my ennobling, impeccable gurus.

   (1) I shall try to explain, to the best of my ability,
   The essential meaning of all the scriptural pronouncements of the Triumphant Ones,
   The path praised by the Triumphants’ holy offspring,
   The fording passage for the fortunate desiring liberation.

   (2) Listen with a clear (mind), O fortunate one,
   Whose mind would rely on the path pleasing to the Triumphant
   Through being unattached to the pleasures of compulsive existence
   And eager to make meaningful your life of respites and enriching factors.

   (3) Since taking keen interest in the pleasurable fruits of the ocean of compulsive existence, without pure renunciation
   Is no method for (achieving) the peace (of liberation) –
   In fact, by craving what is found in compulsive situations,
   limited beings are completely bound –
   First, strive for renunciation.

   (4) By accustoming your mind that there is no time to waste
   When a life of respites and enrichments is so difficult to find,
   Turn from your obsession with the appearances of this life.
   By thinking over and again about the problems of recurring rebirth
   And that (the laws of) behavioral cause and effect are never fallacious,
   Turn from your obsession with the appearances of future (lives).

   (5) When, by accustoming yourself in this way, you never generate, for even an instant,
   A mind that aspires for the splendors of recurring samsara,
   And you develop the attitude that day and night always is interested keenly in liberation,
   At that time, you have generated renunciation.

   (6) But since even this renunciation, if not held with the development
   Of a pure bodhicitta aim, will not become a cause
   For the splendors and bliss of a peerless purified state (of enlightenment),
   Those with sense generate a supreme bodhicitta aim.

   (7) Carried by the currents of the four violent rivers,
   Tied by the tight fetters of karma, hard to reverse,
   Thrown into an iron-mesh pit of grasping for true identities,
   Completely enshrouded in the heavy gloom of the darkness of unawareness,

   (8) Unrelentingly tormented by the three types of suffering,
   Life after life in limitless compulsive existence –
   Having thought about the condition of your mothers
   Who have found themselves in situations like these,
   Develop a supreme bodhicitta aim.

   (9) Even if you have built up as habits renunciation and a bodhicitta aim,
   Still, if you lack the discriminating awareness of realizing the abiding nature of reality,
   You will be unable to sever the root of your compulsive existence.
   Therefore, make effort in the methods for realizing dependent arising.

   (10) Anyone who has seen that (the laws of) behavioral cause and effect
   Regarding all phenomena of samsara and nirvana are never fallacious,
   And who has had fall apart the sustaining supports of his or her (cognitions)
   aimed (at inherent existence), whatever they might have been,
   Has entered the path pleasing to the Buddhas.

   (11) Appearances are nonfallacious dependent arisings
   And Emptiness is parted from any assertions (of impossible ways of existing).
   So long as you have these two understandings appearing to you separately,
   You still have not realized the Able Ones’ intention.

   (12) But when, not in alternation, but all together at once,
   Your certitude from the mere sight of nonfallacious dependent arising
   Causes all your ways of taking objects (as inherently existent) to fall apart,
   You have completed discerning the correct view.

   (13) Further, when you know how appearance eliminates the extreme of existence
   And Emptiness eliminates the extreme of nonexistence,
   And how Emptiness dawns as cause and effect,
   You will never be stolen away by views that grasp for extremes.

   (14) When you have understood the points of these three
   Principal aspects of the path, as they are,
   Rely on solitude and, by generating the power of joyful perseverance,
   Quickly realize, my son, your immemorial goal.

   Ba Cốt tủy của Đạo Lộ
   Tôn giả Tsong Kha Pa
   Kính lễ các bậc Tôn Sư
   ~ 1 ~ Con xin đem hết khả năng giảng giải
   Ý nghĩa tinh túy tất cả kinh điển Phật
   Là đạo lộ Chư Thánh Bồ Tát khen ngợi
   Cổng vào cho người may mắn khát khao giải thoát.
   ~ 2 ~ Những ai không tham đắm hạnh phúc thế gian
   Nỗ lực dụng thân hạ
   1 mãn có ý nghĩa
   Sẽ theo con đường làm vui lòng chư Phật
   Hỡi người diễm phúc hãy tín tâm lắng nghe.
   (Tâm yểm ly)
   ~ 3 ~ Nếu không yểm ly thuần tịnh sẽ vô phương
   Lắng dịu truy cầu quả lành biển luân hồi
   Chúng sinh do ái luyến trong cõi sinh tử
   Nên bị trói buộc, trước phải tìm xuất ly.
   ~ 4 ~Thân hạ mãn khó được, mạng sống không dài
   Tâm thường nghĩ từ bỏ mưu toan đời này
   Nghiệp quả bất hư, tư duy khổ luân hồi
   Quán sát thật sâu xa, bỏ tham đời sau.
   ~ 5 ~ Quán chiếu đến mức, dù chỉ một sát-na
   Không còn ao ước huy hoàng trong sinh tử
   Cả ngày đêm, tâm chỉ khát khao giải thoát
   Là lúc tâm yểm ly trong bạn phát sinh.

   (Tâm Bồ Đề)
   ~ 6 ~Nếu không kèm với phát khởi tâm thuần tịnh
   Tâm yểm ly cũng không thể thành nguyên nhân
   Đi đến phúc lạc viên mãn Vô Thượng Bồ Đề
   Trí giả nên phát tâm Bồ Đề tối thắng.
   ~ 7 ~ Bị cuốn phăng giữa bốn dòng thác
    khốc liệt
   Bị xích xiềng nghiệp lực trói chặt khó đoạn
   Bị ném tận đáy của lưới sắt chấp ngã
   Trùm kín trong bóng tối mịt của vô minh.
   ~ 8 ~ Sinh rồi lại sinh trong luân hồi vô tận
   Bị liên tục hành hạ bởi ba khổ
   Đây là trạng huống của những thân mẫu ta
   Quán sát tâm thù thắng tự động phát sinh.
   (Không Tánh)
   ~ 9 ~Nếu không có trí tuệ thông đạt chân lý
   Chỉ tu tập tâm yểm ly cùng Bồ Đề
   Thì bạn không thể nhổ tận gốc luân hồi
   Cần phải dụng phương cách chứng lý duyên khởi.
   ~ 10 ~ Quán thấy tất cả pháp luân hồi, Niết Bàn
   Từ nhân sinh quả không hư vọng, xác thực
   Hãy hủy diệt hết thảy ý hướng chấp cảnh
   Vị ấy vào đạo lộ làm Phật hài lòng.
   ~ 11 ~ Hiện tướng duyên khởi chân thật, bất hư dối
   Chấp nhận không tánh viễn ly sự trình hiện
   Cho đến khi còn thấy sự tách biệt giữa hai
   Là chưa hiểu được thâm ý của Như Lai.

   ~ 12 ~ Khi chúng đồng lược không luân phiên thay thế
   Duy chỉ thấy lý duyên sinh như chân thật
   Tâm xác quyết diệt mọi chấp trước thật hữu
   Là khi ấy bạn hoàn tất tri kiến quán sát.
   ~ 13 ~ Mặt khác, hiện tướng duyên sinh trừ hữu biên
   Không tánh xa lìa vô biên chấp đoạn diệt
   Hiểu rằng không tánh hiện khởi qua nhân quả
   Thì bạn không bị biên kiến chấp chiếm đoạt.
   ~ 14 ~ Khi con thật sự hiểu đúng điểm trọng yếu
   Ba cốt tủy của đạo lộ như thế rồi
   Hãy sống độc cư phát triển tinh tấn lực
   Sẽ sớm đạt được điều con hằng nguyện ước.

   Trên đây là lời khuyên của Bậc tu sĩ đa văn Lobsang Dragpa, tức Ngài
   Tsong Kha Pa, cho Ngawang Drapa, một quan chức ở Tshakho.

   Vajrasattva Jenang Empowerment and Teaching: Tibetan and Chinese Facebook Video || 金剛薩埵隨許灌頂 暨「三主要道」空性正見開示: 藏語和漢語臉書視頻

   Vajrasattva Jenang Empowerment and Teaching English Facebook Video || 金剛薩埵隨許灌頂 暨「三主要道」空性正見開示 英語 臉書視頻

   Video Clip đã cập nhật đầy đủ tiếng Việt buổi lễ gia trì Kim Cang Tát Đoả và thuyết giảng “Tính Không” Ba Cốt Tuỷ của Đạo Lộ, do Đức Phó Pháp Chủ H.E. Jangtse Choje Gosok Rinpoche Ban truyền ngày 7 tháng 11 2021 và Sư cô Nhật Hạnh phiên dịch tiếng Việt. Quý Đạo hữu có thời gian thì nghe lại. Om Ah Hum!
   越南文臉書視頻 Vietnamese Facebook Video