Gutor Chenmo 2021 Nepal || 果朵法會 2021 尼泊爾

Table of Contents || 目錄
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Table of Contents || 目錄
   Add a header to begin generating the table of contents
   Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display:
   請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示功能:

   བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文;   中文 | Chinese Text;   English Text | 英文;   Français | French | 法文;   Tiếng Việt | Vietnamese | 越南文.

   Gutor Chenmo 2021 Day 1 Video || 果朵法會第一天視頻

   Gutor Chenmo 2021 Day 1 Afternoon Video || 果朵法會第一天下午視頻

   Introduction to Gutor Chenmo

   THE THREE DAYS OF ANNUAL GREAT TORMA OFFERING (GUTOR CHENMO) AT GOSOK RIGZIN PHODRANG PHUNTSOK CHOELING MONASTARY IN NEPAL.  

   Gosok Rigzin Phodrang Phuntsok Choeling monastery in Nepal performs a three days great torma offering from the 27th to 29th days of the 12th Lunar month of the Tibetan calendar. The scheduling of the gatherings have been posted previously. These three days of the great torma offering are a way  of making propitiations to the main Dharma protectors of the Vajrayana Buddhism in Tibet. The following are some of the examples:

   Mahakala appears as a Dharma Protector deity generally known as (Choekyong).

   White Mahakala, often depicted with six arms in wrathful form and white in color is considered to be an emanation of Avalokitesvara; the Bodhisattva of compassion

   Dharmarajas (Choe Gyal), meaning Dharma kings mainly refers to the early Buddhist kings who introduced Buddhism into Tibet directly from the source, India

   Palden Lhamo is a female deity in wrathful form and is considered to be the personal protector deity to the Dalai Lamas. Palden Lhamo is also revered as a Dharma Protector of the Tibetan government and Tibet in general.

   Vaisravana or (Namthoe Se) in Tibetan is known in various forms. The most popular form of Vaisravana is Zambhala or the deity of wealth. Wealth is generally sought to protect practitioners from poverty so that study and practice of Buddha Dharma is ensured. 

   There may be also be other deities to whom offerings and propitiations made. 

   In many monasteries the monks perform dances (Cham) to inact the deities in a great assembly. 

   The main object of the three days great torma offering is to reflect on ones actions performed in the current year and then to sincerely make confessions of all the none virtuous activities, mental afflictions anger, hatred, self-cherishing, self-grasping and to know and realize the faults of such negative actions of body, speech and mind.

   It is also important to make a sincere and virtuous resolution for the coming New Year in the form of a pledge to the Buddha Shakyamuni, Bodhisattvas, deities especially from whom one has taken Bodhisattvas vows. Finally make pledges to your own root gurus and other masters to be a better person in the coming New Year. 

   by Rinchen Dskpa,

   果朵法會簡介

   本次是果朵(Gutor)的法會,就是藏傳佛教歲末除障的大法會,是在黃教裡面非常重要的一個法會,其他教派也會修這個法會

   法會期間會脩大威德金剛本尊以及五大護法,像瑪哈嘎啦,吉祥天母法王,白瑪哈嘎啦,財寶天王等等。這次尼泊爾圓滿法洲寺修三天法會,送朵瑪除障。

   ’朵‘在藏語裡面是破壞毀滅的意思。把什麼打掉?把自己的煩惱障,所知障,最主要是無明我執,愛我執慢疑等煩惱等毀掉。使我們心裡生起無我正見,生起愛他執,愛心,慈悲心出離心,生起善良的心,最殊勝的是大悲心菩提心出離心空性正見。如果這樣的話,使我們自己能夠去除障礙。

   歲末除障法會最重要的除障是把我們內心的我執,愛我執煩惱等送出去,滅除掉。修這些法,請求本尊護法加持我們,希望上師本尊加持力,和我們的信心,這樣因具足,使我們在新的一年,身體事業順利,把煩惱障,所知障去除,而證得空性智慧。這樣尼泊爾圓滿法洲寺修三天,因此大家好好的祈求,這樣去做。

   格西噶哇講 徐建光筆記

   Introduction à Gutor Chenmo

   Il est de tradition au Tibet d’organiser à la fin du dernier mois lunaire, généralement le 29e jour, des cérémonies appelées GUTOR qui ont pour fonction d’éliminer tous les obstacles qui ont pu se manifester au cours de l’année qui s’achève. Ce sont ces cérémonies qui sont accomplies dans le monastère de Phuntsok tcheuling au Népal, du 27e au 29e jour du mois lunaire (8 au 10 février 2021). Les prières qui sont récitées ont pour but de purifier toutes les maladies, les pestilences et les adversités avant d’accueillir la nouvelle année et faire en sorte que la nouvelle année soit ainsi sans difficulté. A cette occasion, différentes déités sont invoquées. Ce sont essentiellement de grands Protecteurs du Dharma tels que Mahakala à six bras, Yamadharmaraja, Vaisravana et Pèldèn Lhamo. Des rituels de propitiation (nommés kangso en tibétain) dédiés à ces déités sont récités. Lors de ces rituels, on présente également une torma (gâteau sacrificiel en farine d’orge, tsampa) de forme spécifique. Traditionnellement ces cérémonies étaient accompagnées de danses masquées (tchame).

   L’un des moments importants de ces cérémonies consiste à briser la torma. Cet acte symbolise le fait de pulvériser ou éliminer complètement tous les obstacles : ceux de l’année passée et ceux de l’année à venir. Par “obstacle”, on entend bien entendu les difficultés telles que la maladie ou les conflits. Mais cela désigne aussi et surtout les obstacles intérieurs que sont les agitations mentales (klesa), avec notamment les trois poisons de l’esprit : la colère, l’attachement et l’ignorance. Ces agitations mentales étant basées sur la saisie erronée du mode d’existence du soi et se développant grâce à l’autochérissement, les pratiquants visualisent que ce sont toutes les agitations mentales et surtout la saisie erronée du moi qui éclatent en morceaux et sont pulvérisés lorsque la torma est détruite. On élimine ainsi les obstacles majeurs au bonheur et à la pratique spirituelle. Cela permet alors de développer pleinement les qualités telles que la sagesse, la compassion, la bienveillance, l’esprit d’Eveil (Bodhicitta).

   Ces cérémonies permettent ainsi de faire en sorte que cette nouvelle année réunisse toutes les conditions favorables pour la vie quotidienne (absence de maladie, de conflits, etc.) mais aussi toutes les conditions favorables pour pratiquer et progresser vers la Voie qui mène à l’Eveil, à la réalisation de l’état de Buddha

   par Francoise Wang

   Giới thiệu về Gutor Chenmo

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý vị Phật tử khắp nơi. 

   Tu Viện Đức Hạnh Gosok Rinpoche tại Toronto, Ontario, Canada trân trọng đón mừng các Phật tử  trên toàn thế giới. Tu Viện Đức Hạnh lần này được hân hạnh tổ chức lễ truyền thông trực tiếp Đại Lễ truyền thống cúng dường bánh Torma vào ba ngày cuối năm của Tu Viện Gosok Rigzin Phodrang Phuntsok Choling ở Nepal, nhằm vào ba ngày 27,28,29 tháng chạp âm lịch cũng như bản thông điệp chúc phúc đầu năm của GOSOK RINPOCHE vào ngày Tết âm lịch. Chương trình chi tiết của các ngày lễ trên đã được thông báo.

   Đại lễ ba ngày cúng dường bánh Torma có mục đích khẩn cầu sự khoan dung tha thứ của các vị Hộ Pháp chính của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, thí dụ như các vị sau đây:

   1. Mahakala, hoá thần hộ pháp thường được biết dưới tên là CHOEKYONG.

   2. Mahakala trắng, hoá thần phẫn nộ sáu tay, được xem là hoá thân của Bồ tát Quán Thế Âm.

   3. Dharmarajas, hay CHOE GYALS, có nghĩa là Pháp Vương, các vị vua trong lịch sử đã có công mang Phật pháp trực tiếp từ Ấn Độ vào Tây Tạng.

   4. Palden Lhamo, nữ hoá thần phẫn nộ, vị hoá thần che chở cho ngài Đạt Lai Lạt Ma, chính quyền Tây Tạng, và dân tộc Tây Tạng.

   5. Vaisravana hay Namthoe Se, có nhiều dạng khác nhau ở Tây Tạng . Dạng thông thường nhất là Zambhala, hay thần tài. Phúc Lộc được xem là một phương tiện cần thiết để bảo vệ Phật tử khỏi sự nghèo đói khốn cùng, đảm bảo sự tu tập và thực hành Phật pháp.

   Có thể có thêm các vị hoá thần khác cũng sẽ được cúng dường và khẩn cầu sự khoan dung tha thứ trong dịp lễ này.

   Ở nhiều Tu Viện, chư tăng có làm các lễ múa đặc biệt ( CHAM)để kích hoạt  các hoá thần trong các Pháp Hội lớn.

   Mục đích chính của ba ngày đại lễ trên đây là để Phật tử có cơ hội phản quang tự kỷ, xem lại các nghiệp đã làm trong năm vừa qua, rồi đưa đến  sự sám hối chân thành cho các hành vi bất thiện, những ý tưởng tiêu cực như oán ghét, sân hận, ngã ái và chấp ngã. Từ đó, nhận ra lỗi lầm của những hành vi tiêu cực của thân, ngữ, ý.

   Một điều khác cũng quan trọng là tự đặt ra một quyết tâm thiện và chân thành cho năm mới bằng hình thức hứa nguyện với Phật Thích Ca bổn sư, các vị Bồ tát, và các hoá thần, đặc biệt là các vị mà Phật tử đã nhận giới Bồ tát (qua những lễ quán đảnh). Cuối cùng là hứa nguyện với các vị thầy gốc và các vị thầy khác quyết tâm trở thành một con người tốt hơn trong năm mới.

   BS. Tô Bảo Toàn

   Live Broadcast Schedule || 直播時間表

   ༄༅།།བལ་ཡུལསྒོ་སོགརིག་འཛིནཕོ་བྲངཕུན་ཚོགསཆོས་ཀྱིགླིང་གི་དགེ་འདུནའདུས་མང་ཡོངས་ནས་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་ལོ་ལྟར་བོད་ཟླ ༡༢ པའི་ཚེས་པ་ ས་ བར་ཉིནགསུམརིངདགུ་གཏོར་ཆེན་མོཚོགསརྒྱུ་དང་བད་ཟླ་ ཚེ་པ་ ལ་བླ་མཆོདབདེ་སྟོངདབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚོགས་འཁོརརྒྱས་པཚོགསརྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཤམ་གསལ།།

   ཉིནདང་པོ།༽
   ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་སྔ་དྲོཕྱག་ཚོད་ :ས་ :  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞོགས་པ་ཕྱག་ཚོད་ : ནས་ :༣༠  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཞོགས་པ་ཕྱག་ཚོད་ ༡༠: ནས་ ༡༡:༣༠  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་ཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་ :  ནས་  :  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཉིནགཉིས་པ།༽
   ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་སྔ་དྲོཕྱག་ཚོད་ :ས་ :  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞོགས་པ་ཕྱག་ཚོད་ : ནས་ :༣༠  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཞོགས་པ་ཕྱག་ཚོད་ ༡༠: ནས་ ༡༡:༣༠  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་ཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་ :  ནས་  :  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཉིནགསུམ་པ།༽
   ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་སྔ་དྲོཕྱག་ཚོད་ :ས་ :  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞོགས་པ་ཕྱག་ཚོད་ : ནས་ :༣༠  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཞོགས་པ་ཕྱག་ཚོད་ ༡༠: ནས་ ༡༡:༣༠  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་ཉིནརྒྱབ་ཕྱག་ཚོད་ :  ནས་  :  བར་འཚོགསགནངརྒྱུ།
   བོད་ཟླདང་པོའིཚེ་པ་གཅིག་ལ་ཞོགས་པ་ཕྱག་ཚོད་ :ས་ ༡༠:༣༠བར་བླ་མཆོདབདེ་སྟོངདབྱེར་མེད་ཀྱི་ཚོགས་འཁོརརྒྱས་པགསུངགནངརྒྱུ།།

   Broadcast Time Table

   Below are the details of the schedules of the three day Great Torma Offering festival (GUTOR CHENMO with Propitiation of Mahakala, White Mahakala, Dharmaraja, Palden Lhamo, Vaisravaṇa, Taok, Setrap and Oath-bound Dharmaraja) from the 27th to 29th of the 12th Lunar month of the Tibetan calendar which is traditionally performed annually by all the resident monks of Gosok Rigzin Phodrang Phuntsok Choeling monastery in Nepal.

   On the first day of the first month (New Year Day) of the Lunar Tibetan calendar a Guru Puja Offering in great detail is performed: Extensive Ceremonial Feast Offering by way of Cakrasamvara.

    Nepal TimeToronto Time
   DAY ONE: Feb 8 Feb 7-8
   First schedule of the festive gathering starts early morning05:00am-07:00am06:15pm-08:15pm
   Second schedule of the festive gathering starts in the morning08:00am-09:30am09:15pm-10:45pm
   Third schedule of the festive gathering starts in the morning10:00am-11:30am11:15pm-12:45am
   Fourth schedule of the festive gathering starts in the afternoon02:00pm-04:00pm03:15am-05:15am
   DAY TWO: Feb 9 Feb 8-9
   First schedule of the festive gathering starts early morning05:00am-07:00am06:15pm-08:15pm
   Second schedule of the festive gathering starts in the morning08:00am-09:30am09:15pm-10:45pm
   Third schedule of the festive gathering starts in the morning10:00am-11:30am11:15pm-12:45am
   Fourth schedule of the festive gathering starts in the afternoon02:00pm-04:00pm03:15am-05:15am
   DAY THREE: Feb 10 Feb 9-10
   First schedule of the festive gathering starts early morning05:00am-07:00am06:15pm-08:15pm
   Second schedule of the festive gathering starts in the morning 08:00am-09:30am09:15pm-10:45pm
   Third schedule of the festive gathering starts in the morning 10:00am-11:30am11:15pm-12:45am
   Fourth schedule of the festive gathering starts in the afternoon02:00pm-04:00pm03:15am-05:15am
     
   NEW LUNAR YEAR: Feb 12 Feb 11
   On the first day of the first Tibetan Lunar month a grand Guru Puja Offering will be performed starting in the morning 08:00am-10:30am09:15pm-11:45pm
   Rinpoche will give us New Year Blessing during this time 

   法會直播時間表

   尼泊爾圓滿法洲寺全體僧眾,如同往年傳統每年藏歷十二月二十七號至二十九號共三天,舉辦盛大的二十九朵瑪法會,拋送朵瑪驅魔除障平安法會 (為六臂怙主、白怙主閻魔法王吉祥天女毗沙門、塔沃護法、犀甲護法、具法王供奉食子)。 這種法會通常在藏曆年末舉辦,目的是淨除過去一年中的一切疾病、苦惱、災患、厄運、障礙,及為來年祈福,祝禱吉祥安樂。

   藏歷一月一號修:上師供養空樂無別勝樂輪會供廣軌法會。 

    尼泊爾時間北京/台灣时间多倫多時間
   第一天: 藏厝十二月二十七日, 西厝2月8日 2月8日2月7-8日
   第一堂法會早上05:00-07:00。座間時段。07:15am-09:15am06:15pm-08:15pm
   第二堂法會早上08:00-09:30。座間時段。10:15am-10:45am09:15pm-10:45pm
   第三堂法會早上10:00-11:30。座間時段。12:15am-01:45pm11:15pm-12:45am
   第四堂法會下午02:00-04:00。座間時段。04:15pm-06:15pm03:15am-05:15am
   第二天:藏厝十二月二十八日, 西厝2月9日 2月9日2月8-9日
   第一堂法會早上05:00-07:00。座間時段。07:15am-09:15am06:15pm-08:15pm
   第二堂法會早上08:00-09:30。座間時段。10:15am-10:45am09:15pm-10:45pm
   第三堂法會早上10:00-11:30。座間時段。12:15am-01:45pm11:15pm-12:45am
   第四堂法會下午02:00-04:00。座間時段。04:15pm-06:15pm03:15am-05:15am
   第三天:藏厝十二月二十九日, 西厝2月10日 2月10日2月9-10日
   第一堂法會早上05:00-07:00。座間時段。07:15am-09:15am06:15pm-08:15pm
   第二堂法會早上08:00-09:30。座間時段。10:15am-10:45am09:15pm-10:45pm
   第三堂法會早上10:00-11:30。座間時段。12:15am-01:45pm11:15pm-12:45am
   第四堂法會下午02:00-04:00。座間時段。04:15pm-06:15pm03:15am-05:15am
   藏歷/農歷一月一號早上, 西厝2月12日 2月12日2月11日
   上師開示  +  修:上師供養空樂無別會供廣軌法會08:00-10:3010:15am-12:45pm09:15pm-11:45pm

   Programme des cérémonies du Nouvel An 

   Comme chaque année, l’ensemble des religieux du monastère de Gosok Rikdzin Potrang Phuntsok Tcheuling au Népal accompliront des cérémonies à l’occasion des célébrations du Nouvel An (Losar).

   Pendant trois jours, du 27e au 29e jour du 12e mois lunaire tibétain (du 9 au 11 février 2021), ils procèderont aux cérémonies d’offrandes de grandes tormas (Gutor tchènmo), et le 1er jour du 1er mois lunaire tibétain (12 février 2021), ils se réuniront pour une assemblée de récitation développée du Rituel d’offrandes aux Maîtres (Lama Tcheupa).

   Du 9 au 11 février, les horaires sont les suivantsHeure du NépalHeure de Paris
   1er jour (février 8)  
   Première grande assemblée : le matin05:00-07:0000:15-02:15
   Deuxième grande assemblée : le matin08:00-09:3003:15-04:45
   Troisième grande assemblée : le matin10:00-11:3005:15-06:45
   Quatrième grande assemblée : l’après-midi14:00-16:0009:15-11:15
   2ème jour (février 9)  
   Première grande assemblée : le matin05:00-07:0000:15-02:15
   Deuxième grande assemblée : le matin08:00-09:3003:15-04:45
   Troisième grande assemblée : le matin10:00-11:3005:15-06:45
   Quatrième grande assemblée : l’après-midi14:00-16:0009:15-11:15
   3ème jour (février 10)  
   Première grande assemblée : le matin05:00-07:0000:15-02:15
   Deuxième grande assemblée : le matin08:00-09:3003:15-04:45
   Troisième grande assemblée : le matin10:00-11:3005:15-06:45
   Quatrième grande assemblée : l’après-midi14:00-16:0009:15-11:15
     
   Le 1er jour du 1er mois (12 février 2021)  
   l’assemblée de récitation développée du Lama Tcheupa se tiendra le matin08:00-10:3003:15-05:45
   Kyabjé Gosok Rinpoche présentera ensuite ses vœux à l’ensemble des disciples.  

   Chương Trình Bốn Ngày Lễ dịp Năm Mới Âm Lịch 2021

   Dưới đây là chương trình chi tiết của ba ngày Đại Lễ Cúng Dường bánh Torma từ ngày 27 đến 29 tháng mười hai Âm Lịch ( lịch Tây Tạng), theo truyền thống hàng năm được cử hành bởi toàn thể tăng đoàn ở tu viện Gosok Rigzin Phodrang Phuntsok Choeling tại Nepal.

   Vào ngày Tết mồng một tháng giêng âm lịch Tây Tạng, đại lễ cúng dường Đức Bổn Sư sẽ được cử hành rất long trọng và chi tiết.

    GIỜ NEPALGIỜ VIỆT NAMGIỜ TORONTO
   NGÀY MỘT (8 tháng hai) 8 tháng hai7-8 tháng hai
   sáng: Phần một của lễ05:00am-07:00am06:15am-08:15am06:15pm-08:15pm
   sáng: Phần hai08:00am-09:30pm09:15am-10:45am09:15pm-10:45pm
   sáng: Phần ba10:00am-11:30am11:15am-12:45pm11:15pm-12:45am
   chiều: Phần bốn02:00pm-04:00pm03:15pm-05:15pm03:15am-05:15am
   NGÀY HAI (9 tháng hai) 9 tháng hai8-9 tháng hai
   sáng: Phần một của lễ05:00am-07:00am06:15am-08:15am06:15pm-08:15pm
   sáng: Phần hai08:00am-09:30pm09:15am-10:45am09:15pm-10:45pm
   sáng: Phần ba10:00am-11:30am11:15am-12:45pm11:15pm-12:45am
   chiều: Phần bốn02:00pm-04:00pm03:15pm-05:15pm03:15am-05:15am
   NGÀY BA (10 tháng hai) 10 tháng hai9-10 tháng hai
   sáng: Phần một của lễ05:00am-07:00am06:15am-08:15am06:15pm-08:15pm
   sáng: Phần hai08:00am-09:30pm09:15am-10:45am09:15pm-10:45pm
   sáng: Phần ba10:00am-11:30am11:15am-12:45pm11:15pm-12:45am
   chiều: Phần bốn02:00pm-04:00pm03:15pm-05:15pm03:15am-05:15am
     
   Ngày Tết Âm Lịch: Ngày đầu của tháng Giêng năm mới Tây Tạng (12 tháng hai) 12 tháng hai11 tháng hai
   sáng: Đại Lễ cúng dường Đức Bổn Sư.08:00am-10:30am09:15am-11:45am09:15pm-11:45pm
   Rinpoche sẽ ban Phước lành gia trì năm mới cho tất cả mọi người. 

   Broadcast Volunteers List || 直播義工名單

   Chancellor Lama