Palden Lhamo Short Sadhana || 吉祥天母簡修法

༄༅།།དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབསཐུང་བ།།།

吉祥天母簡修法

Palden Lhamo Short Sadhana

To help dispel the Covid-19 corona virus as soon as possible, His Eminence Jangtse Choeje Kyabje Gosok Rinpoche has recorded this short Palden Lhamo Mantra Practice for everyone. Please repeat the recording three times after Gosok Rinpoche to receive the Palden Lhamo Mantra Transmission. Recite and pray often during these difficult times for all sentient beings.
北頂法王蔣孜曲傑怙主果碩仁波切開許,為了盡快令疫情消散,請大家跟著仁波切錄音,恭頌三遍,即可得到吉祥天母口傳,之後每天多多念誦持,每當遇到困難時,為眾生祈求吉祥天母加持

This is a preliminary version. Please report any mistakes and problems using the comments section at the bottom of the page.

這是初版, 請使用頁面底部的評論區通知我們任何錯誤和問題。

Please click the language button at the top right corner of this page to select one or more languages to display (or hide): 

請點擊右上角按鈕以選擇語言顯示(或隱藏)功能:
བོདཡིག་ | Tibetan Text | 藏文, 中文 | Chinese Text, English Text | 英文, Tiếng Việt | Vietnamese  | 越南文
སྐུ་གསུམལྷུན་གྲུབཐུགས་རྗེསམཐར་ཕྱིནཡང་། 咕頌輪珠突吉塔欽 三身任運大悲已究竟, ku sum lhun dup thug je thar chin yang Your three bodies arise spontaneously and your compassion is fully developed, སྲིད་གསུམགདུག་པགདུལཕྱིརཁྲོས་པའི་སྐུ། 撕頌渡巴堆期垂唄咕 調伏三界暴惡忿怒身, si sum dug pa dhul chir thoe pai ku Yet you manifest a wrathful body to subdue the evil of the three realms. དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུངཆེན་མོ་ལ། 推頌給唄丹頌千莫 三世勝者大護法尊前, due sum gyal way ten sung chen mo la To you, great protectress of the doctrine of the victorious ones of the three times, སྒོ་གསུམགུས་པཆེན་པོསཕྱག་འཚལ་ལོ 過頌魁巴千唄洽採洛 三門以大恭敬而禮拜! go sum gue pa chen poe chag tsal lo With my three doors I respectfully prostrate.

Palden Lhamo Heart Mantra: || 盡力持誦 吉祥天母心咒:

བྷྱོཿརགྨོ་ བྷྱོཿརགྨོ་ བྷྱོཿབྷྱོཿརགྨོ་ ཐུན་བྷྱོཿ་ཁ་ལ་ རཀ་ཆེན་མོ རགྨོ་ཨ་བྱ་ཏ་བྱ་ཐུན་བྷྱོཿ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ ཧཱུྃ་བྷྱོཿཧཱུྃ

久拉摩  久拉摩  久久拉摩   吞久 卡拉  拉千摩  拉摩  阿甲達甲  吞久  如路如路 
Jo ramo   jo ramo   jo jo ramo   thun jo   kala ra chen mo  ramo  acha dacha  thun jo   rulu rulu   hung jo hung
果碩仁波切 唸誦 吉祥天母:
Gosok Rinpoche Recites Palden Lhamo Heart Mantra:

祈願文: Praise To The Protectoress Palden Lhamo

頂禮 Prostration

༑ བྷྱོཿ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོདཔག་པར་དཀའ་བ་ཁྱོད། ། 覺哦 JO! 貝滇 拉莫 巴拔 嘎哇 吉祥天母極難作測度 pal-dan lha-mo pag-par ka-wo kyo Palden Lhamo, hard to measure, who ཐབས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལནམ་མཁའིམཐའལ་སྤྱོད 它即 邱出 南克 踏拉就 神通方便遍行於虛空 tab-kyi cho-trul nam-ka ta-la cho Performs the magic of Method to the ends of space བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་ཁྱོདཉིད་ལ། ། 蔣區 森貝 朱巴 卻尼拉 唯於菩薩變化汝尊前 ལུསངག་ཡིད་གསུམགུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ jang-chub sem-pa trul kyo-nyi-la O Bodhisattva’s emanation, to you 呂那 宜森 古貝 洽策洛 身語意恭敬頂禮 lu ngag-yi-sum gu-pa chag-tsal-lo I prostrate in devotion with body, speech and mind.

供養 Offering

ཁྱོད་ནི་བདག་གིམཆོད་པས་མ་བསྒྲིབསཀྱང་། ། 卻尼 達給 卻貝 麻吉江 汝雖未曾受障於我供 kyo-ni dag-ni cho-pa ma-drib-kyang Although you have no lack of offerings དཔལ་ལྡནདངོས་གྲུབདམ་པཐོབ་བྱའི་ཕྱིར 貝滇 我助 檔巴 拓傑企 然為吉祥殊勝悉地 pal-dan bgo-drub dam-pa tob-ja-chir To gain the glorious, holy realizations འདོད་པའི་ཡོན་ཏནམཁའ་ལཆར་ཕབ་ནས། ། 奪貝 雲滇 咖拉 洽帕內 諸蘊功德甘霖虛空降 do-pa yon-tan ka-la char-pab-na I rain from the sky all objects of desire མཆོད་པའི་ཚོགསའདིསདབང་པོརྒྱས་གྱུརཅིང་། 卻貝 措迪 汪播 傑局井 以此供匯願令諸根增 cho-pa tsog-di wang-po gya-gyur chig May this mass of offerings fill your senses.

懺悔 Confession

དཔལ་ལྡནཁྱོད་ནི་དགེསྡིགདཔང་པོ་སྟེ། ། 貝滇 卻尼 給迪 邦播迭 具德汝為甄別善惡者 pal-dan kyo ge-dig pang-po-te Palden, you are the witness of sins and virtues བདག་གིལུསངག་ཡིད་ཀྱིཉེས་པའི་ཚོགས 達給 呂那 宜記 餒貝措 凡我身語意三種種罪 dag-gi lu-ngag-yi-kyi nye-pa tsog If I confess my whole collection of faults ཁྱོད་ཀྱི་ཐད་དུ་འགྱོད་པས་རབབཤགས་ན། ། 卻記 貼度 覺貝 饒夏拿 於汝現前悔心極力懺 kyo-kyi ta-du gyo-pa rab-shag-na Of body, speech and mind, with regret, before you. ཐུགས་རྗེའི་ཤུགསཀྱིསསྒྲིབ་པབྱང་བར་མཛོད 圖皆 續記 即巴 蔣哇若 大悲力故蓋障令清淨 tug-je shug-kyi drib-pa jang-war-dzo! By your power of Compassion, cleanse my obscurations!

隨喜 Rejoicing

ཁྱོད་ཀྱིཁྱད་པརཡོངསསུའཕགས་པ་ནི། ། 卻記 切巴 永數 帕巴尼 汝之最極殊勝超越處 kyo-ni kya-paar yong-si pag-pa-ni In your utterly noble qualities འགྲོ་བའི་དོན་མཛདབདག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས 卓為 屯惹 達屯 頻森措 利益有情自利得圓滿 dro-wa don-dza dag-don pun –sum-tsog Which benefit beings and with perfect help to me དགའམཐུནཁྲགདོགམེད་པའི་སྤྲོ་བ་ནི། ། 嘎吞 叉剁 眉貝 作哇尼 悅意和合無嫉歡喜之 ga-tun trag-dog me-pa tro-wa-ni Delight me, with a joy without jealousy རྗེས་སུ་ཡི་རངཁྱོད་ཀྱིརྒྱུད་ལའབུལ 傑數 宜讓 卻記 局拉補 隨喜功德供養汝相續 je-su yi –rang kyo-kyi gyu-la bul I rejoice, and offer it to your mindstream

轉法輪 Requesting Teachings

ཡང་དགཡོན་ཏནལྡན་པའི་སྐུ་མཆོག་ནི། ། 楊達 雲滇 典貝 故邱尼 具足清淨功德最勝身 yang-dag yon-tan dan-pa ku-chog-ni Your Supreme Body, with perfect qualities ནགདངབཟང་མོའཇིགས་པའི་ཆ་བྱདཅན། 拿檔 賞莫 即貝 洽傑間 黑色賢女可怖為形象 nag-dang zang-mo jig-pa cha-ja chan In black, noble, female, in terrifying garb ཕྱོགས་བཅུདུས་གསུམཀུན་ཏུའགྲོདོན་ལ། ། 邱具 讀森 棍度 卓屯拉 普益十方三世有情 cho-chu du –sum kun-tu dro-don-la For the good of beings in all three times and ten directions སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཚུལ་སྟོནབསྟན་དུ་གསོལ 舉出 札為 趣敦 滇度梭 願祈顯示神通幻化網 gyu-trul dra-wa tsul-ton tan-du sol! By means of your magical net, please teach the Doctrine!

請常住世 Requesting Her To Remain

དེ་ལྟརཡང་དགལྡན་པའི་སྐུ་མཆོག་ནི། ། 迭大 楊達 典貝 故邱尼 如此具足清淨最勝身 de-tar yang-dag dan-pa ku-chog-ni You whose supreme body has such perfection འགྲོ་བའི་དོན་དངབསྟན་པབསྲུང་བྱའི་ཕྱིར 卓為 屯檔 滇巴 宋傑企 為利有情守護聖教故 dro-wa don-dang tan-pa sung-ja chir For the good of beings, and to protect the Doctrine ནམ་མཁའ་ཟད་པར་མ་གྱུརབར་དུཡང་། ། 南咖 色巴 麻局 拔度楊 乃至虛空尚未窮盡間 nam-ka za-pa ma-gyur bad-du-yang As long as space has not come to an end མྱ་ངན་མི་འདའརྟག་པརབཞུགས་སུ་གསོལ 良年 米達 大巴 徐數梭 願祈不般涅槃常恆住 nya-ngan mi-da tag-par zhug-su-sol! Please stay forever, not passing beyond sorrow!

迴向 Dedication

དེ་ལྟརཕྱག་འཚལམཆོདཅིངབཤགས་པདང་། 迭搭 洽策 卻井 夏巴檔 以此禮贊供養懺悔 de-tar chag-tsal cho-ching shag-pa-dang Thus I have prostrated, offered, confessed རྗེས་སུ་ཡི་རངབསྐུལཞིངགསོལ་བ་ཡི། 傑數 宜讓 故形 梭哇宜 隨喜功德勸請祈住世 je-su yi-rang kul-zhing sol-wa-yi Rejoiced, exhorted and requested you དགེ་བའདི་ཡིསངན་སོངསྟོངགྱུར་ནས། ། 給哇 迪宜 年松 東局餒 善根惟願惡趣空 ge-wa di-yi ngan-song tong-gyur-na When by these merits the lower realms are emptied ཐམས་ཅདབདག་གིསབྱང་ཆུབཕྱིརབསྔོའོ། 湯介 達給 蔣邱 企我哦 令我菩提圓滿悉回向 tam-cha-dag-gi jang-chub chir-ngo-o I dedicated them all to enlightenment.

吉祥天母 Praise to Palden Lhamo: Requesting the Four Activities

༑ བྷྱོཿ སེམསཉིད་འཕྲིན་ལསརྣམ་གཞི་ཁྱད་པར་ནི།། 覺哦 森泥 欽類 囊席 切巴呢 其心四種事業差別者 JHO sem nyi thrin lä nam zhii khyä par ni JHO the four types of action are mind itself. སེམསཉིད་གང་ལམེདཀྱངསེམསཀྱངམེད།། 森泥 岡啦 美將 森講美 異於其心無有心亦無 sem nyi gü na me ching sem kyang me they do not exist apart from mind and mind does not exist. དོན་ནམ་དབྱེར་མེདཁ་དོགགཟུགསཀྱངམེད།། 屯檔 耶美 卡舵 蘇江美 勝義無別無顯亦無形 dön dam yer me kha dog zug kyang me ultimately, there are no distinctions རྫུནའཕྲུལརྒྱུ་མ་ཙམ་དུརང་གིསསེམས།། 怎出 舉瑪 詹度 讓給森 神變唯如幻化其自心 dzu thrül gyu ma tsam du rang gi sem and neither do color nor form exist. མཐུན་པ་བསྟན་པཞི་བའི་དཔལ་ལྷ་མོ།། ;吞巴 丹巴 息委 悲拉姆 相應示現息吉祥天母 thün par tän pa zhi wäi päl lha mo the four actions are miraculously shown as mere illusions ཞི་མཛདཞི་འགྱུརཞི་བའི་ངང་ཚུལཅན། 息熱 息具 息委 昂出間 息靜將息並具息靜性 zhi dzä zhi gyur zhi wäi ngang tshül chän by the glorious goddess of peace in accordance with our needs. ཞི་བའི་འཁོར་གྱིའི་སྐོར་བའི་བཙུན་མོ་ནི།། 息為 括計 郭為 尊莫尼 息靜眷屬所繞主尊母 zhi wäi khor gyi kor wäi tso mo ni principal lady amidst an assembly of pacifiers, distinguished by a very brilliant white body: རྟགས་ཀྱི་སྐུམདོགདཀར་མོ་ཤིན་ཏུདྭངས།། 大季 根舵 嘎姆 辛度檔 志相身色為白極澄淨 tag kyi ku dog kar mo shin tu dang you have pacified, will pacify, and are in a pacifying mood. ཀུན་ཏུཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 根度 息則 瑪拉 恰測洛 遍息靜母尊前恭敬 kün tu zhi dzä ma la chhag tshäl lo i prostrate to her who always pacifies. བདག་གིནད་གདོནབར་ཆོད་ཞི་བར་མཛོད།། 達給 內頓 巴就 息瓦則 令我病魔中斷皆息除 dag gi nä dön bar chhä zhi war dzö please pacify my illnesses, evil spirits, and interferences.

༑ བྷྱོཿ སེམསཉིད་འཕྲིན་ལསརྣམ་གཞི་ཁྱད་པར་ནི།། 覺哦 森泥 欽類 囊席 切巴呢 其心四種事業差別者 JHO sem nyi thrin lä nam zhii khyä par ni JHO the four types of action are mind itself. སེམསཉིད་གང་ལམེདཀྱངསེམསཀྱངམེད།། 森泥 岡啦 美將 森講美 異於其心無有心亦無 sem nyi gü na me ching sem kyang me they do not exist apart from mind and mind does not exist. དོན་ནམ་དབྱེར་མེདཁ་དོགགཟུགསཀྱངམེད།། 屯檔 耶美 卡舵 蘇江美 勝義無別無顯亦無形 dön dam yer me kha dog zug kyang me ultimately, there are no distinctions རྫུནའཕྲུལརྒྱུ་མ་ཙམ་དུརང་གིསསེམས།། 怎出 舉瑪 詹度 讓給森 神變唯如幻化其自心 dzu thrül gyu ma tsam du rang gi sem and neither do color nor form exist. མཐུན་པ་བསྟན་པརྒྱས་པའི་དཔལ་ལྷ་མོ།། 吞巴 丹巴 傑貝 貝拉姆 相應示現增吉祥天母 thün par tän pa gyä päi päl lha mo the four actions are miraculously shown as mere illusions རྒྱས་མཛདརྒྱས་འགྱུརརྒྱས་པའི་ངང་ཚུལཅན། 傑責 傑舉 傑貝 昂出間 增益將增並具增益性 gyä dzä gyä gyur gyä päi ngang tshül chän by the glorious goddess of increase in accordance with our needs. རྒྱས་པའི་འཁོརགྱིསསྐོར་བའི་གཙོ་མོ་ནི། །། 傑貝 括計 郭為 尊莫尼 增益眷屬所繞主尊母 gyä päi khor gyi kor wäi tso mo ni principal lady amidst an assembly of increasers, distinguished by a very magnificent yellow body: རྟགས་ཀྱི་སྐུམདོག་སེར་མོ་ཤིན་ཏུབརྗིད།། 大季 根舵 色莫 辛度即 志相身色為黃極莊嚴 tag kyi ku dog ser mo shin tu ji you have increased, will increase, and are in an increasing mood. ཀུན་ཏུརྒྱས་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 根度 傑則 瑪拉 恰策洛 遍增益母尊前恭敬 kün tu gyä dzä ma la chhag tshäl lo i prostrate to her who always increases. བདག་གིཚེ་དངབསོད་ནམསརྒྱས་པརམཛོད།། 達給 策檔 梭南 傑巴若 令我壽命福德增長 dag gi tshe dang sö nam gyä par dzö please lengthen my life span and increase my merits.

༑ བྷྱོཿ སེམསཉིད་འཕྲིན་ལསརྣམ་གཞི་ཁྱད་པར་ནི།། 覺哦 森泥 欽類 囊席 切巴呢 其心四種事業差別者 JHO sem nyi thrin lä nam zhii khyä par ni v the four types of action are mind itself. སེམསཉིད་གང་ལམེདཀྱངསེམསཀྱངམེད།། 森泥 岡啦 美將 森講美 異於其心無有心亦無 sem nyi gü na me ching sem kyang me they do not exist apart from mind and mind does not exist. དོན་ནམ་དབྱེར་མེདཁ་དོགགཟུགསཀྱངམེད།། 屯檔 耶美 卡舵 蘇江美 勝義無別無顯亦無形 dön dam yer me kha dog zug kyang me ultimately, there are no distinctions རྫུནའཕྲུལརྒྱུ་མ་ཙམ་དུརང་གིསསེམས།། 怎出 舉瑪 詹度 讓給森 神變唯如幻化其自心 dzu thrül gyu ma tsam du rang gi sem and neither do color nor form exist. མཐུན་པ་བསྟན་པདབང་གི་དཔལ་ལྷ་མོ།། 吞巴 丹巴 汪給 貝拉姆 相應示現懷吉祥天母 thün par tän pa wang gi päl lha mo the four actions are miraculously shown as mere illusions དབངམཛདདབངའགྱུརདབང་གི་ངང་ཚུལཅན། 汪責 汪舉 汪給 昂出間 懷攝將攝並具懷攝 wang dzä wang gyur wang gi ngang tshül chän by the glorious goddess of conquest in accordance with our needs. དབང་གིས་འཁོར་གྱི་སྐོར་བའི་གཙོ་མོ་ནི། ། 汪給 括計 郭為 尊莫尼 懷攝眷屬所繞主尊母 wang gi khor gyi kor wäi tso mo ni principal lady amidst an assembly of conquerors, distinguished by a very sensual red body: རྟགས་ཀྱི་སྐུམདོགདམར་མོ་ཤིན་ཏུཆགས།། 大季 根舵 嘛莫 辛度洽 志相身色為紅極悅意 tag kyi ku dog mar mo shin tu chhag you have conquered, will conquer, and are in a conquering mood. ཀུན་ཏུདབངམཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 根度 汪則 瑪拉 恰測洛 懷攝母尊前恭敬 kün tu wang dzä ma la chhag tshäl lo i prostrate to her who always conquers ཁམས་གསུམསེམས་ཅནཐམས་ཅདདབང་དུ་བསྡུས།། 康松 森堅 湯介 汪得度 三界一切有情懷攝 kham sum sem chän tham chä wang du dü please conquer all beings of the three realms.

༑ བྷྱོཿ སེམསཉིད་འཕྲིན་ལསརྣམ་གཞི་ཁྱད་པར་ནི།།