Seven Medicine Buddha Name Mantra || 藥師七佛佛號

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱསམཚནལེགས་པར་ཡོངསབསགསདཔལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །ལན་བདུན་བརོད། 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 參雷巴 永乍 悲吉 皆波拉 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺,善名稱吉祥王如來 བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ཟླ་བདང་པདྨས་རབ་ཏུབརྒྱན་པ་མཁས་པ་གཟྱི་བརྱིད་ས་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །ལན་བདུན་བརོད། 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 仁波切當 達哇當 悲昧 繞杜 間巴 克巴 喜季 札央吉 皆波拉 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺,寶月蓮莊嚴威智音王如來 བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱསགསེརབཟང་དྱི་མེད་ རྱིན་ཆེན་སྣང་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །ལན་བདུན 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 色桑 直昧 仁千 囊哇 督修 竹巴拉 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺,金色無垢寶光妙行成就如來 བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱསམྱ་ངནམེད་མཆོག་ དཔལ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །ལན་བདུན 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 娘年 美秋 悲拉 固貝 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺,無憂最勝吉祥如來 བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱསཆོས་བསགསརྒྱ་མཚོའྱི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། ལན་བདུན 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 卻札 加崔央拉 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺法海雷音如來 བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱསཆོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ གྱི་བློས་རྣམ་པརརོལ་པས་མངོན་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །ལན་བདུན 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 卻甲措 秋吉 略南巴 若貝 溫巴 千巴拉 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺法海勝慧遊戲神通如來 བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སན་གྱི་བླ་ བཻཌཱུརྱའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །ལན་བདུན 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 勉吉拉 邊珠亞以 維吉 皆波拉 固貝 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺藥師琉璃光王如來 སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པདག་བཅོམ་པཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱསདཔལརྒྱལ་བ་ ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །ལན་བདུན 敦巴 炯滇迭 迭新謝巴 札炯巴 揚大巴 左貝 桑皆 悲皆哇 夏加 土巴拉 恰策洛 卻多 加蘇 企哦 頂禮供養歸依薄伽梵應供、正等覺、吉祥釋迦牟尼如來

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *