༄༅། །སྐྱབས་རྗེསྒོ་སོགརིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་རྒྱ་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། །

༄༅། །སྐྱབས་རྗེསྒོ་སོགརྡོ་རྗེའཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་གསུང་རབབསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་འདིཉིད་བོད་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་བླ་མ་ཆེ་ཁག་དང་གདན་སར་གཞུང་ཆེན་ཡོངས་ལ་སློབ་གཉེར་རྩེར་སོན་གྱི་ལྷག་རམས་པ། རྒྱུད་སྨདདང་སེར་སྨད་མཁན་ཟུར། ད་ལྟར་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཆོས་འཁོར་སྐོརབཞིན་མཆིས་སོ། །

Change Language
更改語言 སྐད་ཡིག་བརྗེ་ལེན།
Thay đổi ngôn ngữ
Changer de langue

Hide/Show Tibetan and Buddhism popup dictionary:

Malcare WordPress Security